Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Statutul magistratului în arealul justiției


Autor: Novac Tatiana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Andrei Negru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 340.13:347.962(478)

Adobe PDF document 1.28 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

justiție, serviciu public, statutul magistratului, răspunderea justiției, răspunderea magistratului, formele răspunderii magistratului.

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, ce include 204 surse, adnotări în limbile română, rusă și engleză, text de bază 167 pagini de fond. Rezultatele cercetării au fost expuse în 8 publicații științifice.

Scopul și obiectivele lucrării: Scopul tezei constă în cercetarea complexă a statutului magistratului contemporan, principiile și elementele căruia sunt determinate de accepțiunile, principiile și statutul justiției.

Realizarea scopului propus prezumă afirmarea următoarelor obiective: analiza principalelor studii doctrinare ale statutului magistratului prin prisma statutului justiției contemporane și a principiilor ce o caracterizează; aprecierea axiologică a reglementărilor juridice naționale și internaționale referitoare la statutul magistratului și a fenomenului justiției contemporane; sintetizarea principalelor accepțiuni ale justiției contemporane, prin intermediul cărora evidențiem principiile fundamentale ce îi sunt caracteristice; aprecierea statutului magistratului prin identificarea și caracterizarea principiilor ce îi sunt caracteristice; determinarea interacțiunii statutului magistratului cu statutul justiției contemporane prin intermediul continuității principiilor justiției și realizării acestora prin principiile caracteristice statutului magistratului; caracteristica elementelor de structură și conținut ale statutului magistratului contemporan; coraportarea elementelor statutului magistratului cu principiile ce îl caracterizează; determinarea necesității unei proporționalități obligatorii dintre drepturile subiective și celelalte elemente ale statutului magistratului; delimitarea fenomenului și particularităților răspunderii juridice a magistratului de fenomenul răspunderii juridice a statului pentru erorile comise în justiție.

Noutatea și originalitatea științifică. Caracterul novator al lucrării constă în determinarea coraportului justiției și magistratului prin aprecierea statutară a acestor fenomene și interacțiunea reciprocă dintre ele, orientată spre eficientizarea lor.

Problema științifică soluționată constă în determinarea statutului magistratului prin analiza principiilor și elementelor de structură și conținut, fapt ce orientează interacțiunea eficientă a acestuia cu fenomenul justiției, permițând o responsabilizare a magistratului față de societate și a statului față de justiție și societate în procesul de modernizare legislativă.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă. Semnificația teoretică a prezentei lucrări constă în pionieratul abordării teoretico-practice a statutului magistratului prin identificarea principiilor și elementelor de structură și stabilirea originii acestora în conținutul fenomenului justiției contemporane. Importanța practică a lucrării o evidențiem și o argumentăm prin cercetarea statutului magistratului și a formelor răspunderii lui, a coroborării statutului magistratului cu statutul justiției, ceea ce contribuie la excluderea erorilor în procesul de legiferare și a elaborării unui proces clar, consecvent de reglementare juridică a relațiilor sociale din sfera justiției și a fortificării acesteia în formă de valoare superioară socială. O argumentare practică a cercetării în cauză o menționăm prin rezultate utilizabile la reglementarea normativ-juridică calitativă și eficientă a statutului magistratului, orientată spre înlăturarea oricăror tentative de afectare a independenței justiției și magistratului, a contracarării fenomenului corupției și spre fortificarea valorii justiției în societate.

Implementarea rezultatelor științifice obținute. Propunerile elaborate în cadrul cercetării, concluziile și recomandările formulate pot fi utilizate multilateral, atât în procesul de perfecționare a programelor analitice, dezvoltare a cursului de masterat în dreptul public Condiții determinatorii ale calității și eficienței justiției contemporane din cadrul USM, precum și în procesul de organizare a funcționalității justiției și a asigurării multiaspectuale a realizării statutului magistratului. La fel, rezultatele cercetării pot fi utilizate în calitate de suport inițial pentru elaborarea actelor normative în domeniu.

Cuprins


1. ANALIZA DOCTRINEI ȘI A REGLEMENTĂRILOR NORMATIV- JURIDICE A STATUTULUI MAGISTRATULUI
 • 1.1. Realizări doctrinare ale statutului magistratului și al justiției
 • 1.2. Dimensiunea normativ-juridică a statutului magistratului în arealul justiției
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. JUSTIȚIA - AREAL DE MANIFESTARE A STATUTULUI MAGISTRATULUI CONTEMPORAN.
 • 2.1. Polivalența Conceptului justiției
 • 2.2. Justiția în expresie de funcție a statului - reper pentru statutul magistratului
 • 2.3. Justiția în ipostază de serviciu public și de determinare a conținutului statutului magistratului
 • 2.4. Particularitățile organizării și funcționării justiției și condițiile de răspundere a justiției
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. FUNDAMENTE ȘI ELEMENTE DE STRUCTURĂ ȘI CONȚINUT ALE STATUTULUI MAGISTRATULUI
 • 3.1. Conceptul statutului magistratului: elemente esențiale
 • 3.2. Instruirea profesională și integritatea magistratului
 • 3.3. Accesul în profesie, promovarea în carieră, independența și imparțialitatea magistratului
 • 3.4. Drepturile sociale ale magistratului
 • 3.5. Obligațiile juridice și răspunderea magistratului
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE