Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Statutul juridic al alesului local şi al personalului din administrația publică locală din Republica Moldova


Autor: Saitarlî Natalia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Maria Orlov
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 342.98(478)(043.3)

Adobe PDF document 1.57 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

administrație publică locală, acte normative, Сodul colectivităților locale, statut juridic, ales local, consilier local, primar, personal, funcționar public, salariat

Adnotare

Domeniu de studiu al tezei: Drept administrativ.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul prezentei lucrări constă în cercetarea sistemică, complexă şi comparată a statutului juridic al alesului local şi al întregului personal din autoritățile publice locale, prin prisma unei analize detaliate a elementelor componente ale statutelor acestora, cu identificarea problemelor existente, atât la nivel de reglementări normative, cât și la nivel de funcționalitate a domeniului dat, cu formularea unor propuneri privind perfecționarea legislației și îmbunătățirea activității autorităților publice locale în contextul bunelor practici europene.

Obiectivele tezei sunt: determinarea teoretico-conceptuală a statutului juridic al alesului local, al funcţionarului public și al altor categorii de personal (angajați/salariați) din administrația publică locală, prin prisma doctrinei de specialitate, a prevederilor normative naționale și experiența unor țări europene; analiza evoluției și a calității reglementărilor normative cu privire la statutul juridic al alesului local, al funcționarului public şi al altor categorii de personal din administraţia publică locală în Republica Moldova; examinarea detaliată a principalelor elemente componente ale statutului juridic al alesului local, al funcționarului public şi al altor categorii de personal din administraţia publică locală, pentru a identifica cauzele care împiedică realizarea cu succes a atribuțiilor ce le revin și, a propune căi de înlăturare a acestora; elaborarea, în baza acestei analize, a unor propuneri de revizuire şi de modernizare a cadrului normativ din domeniul administrației publice locale, inclusiv, în ce privește îmbunătățirea statutului juridic al alesului local, al funcționarului public şi al altor categorii de personal care participă la procesul de guvernare locală; înaintarea unor recomandări de revizuire, sistematizare și ajustare a cadrului normativ de reglementare a administrației publice locale din Republica Moldova, întru eficientizarea activităţii alesului local, a funcționarului public şi a altor categorii de personal, realizarea cu succes a reformelor administrative și a sarcinilor asumate de țara noastră prin semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova -Uniunea Europeană; propunerea privind codificarea cadrului normativ de reglementare a administrației publice locale, inclusiv a normelor cu privire la statutul juridic al tuturor actorilor implicați în procesul de guvernare locală, după exemplul bunelor practici a țărilor UE.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în faptul că teza este printre primele lucrări axate pe studiul sistemic și comparat al statutului juridic al alesului local în raport cu statutul juridic al altor categorii de personal din administrația publică locală prin prisma scopului expus mai sus. Elementele de noutate pot fi regăsite şi în conţinutul concluziilor şi recomandărilor formulate de autor, care, în opinia noastră, pot aduce unele îmbunătăţiri cadrului normativ actual de reglementare a administraţiei publice locale. O importantă propunere, în acest sens, se regăsește în proiectul unui Cuprins (Schiţa) de Cod al colectivităților locale, propus în anexa lucrării.

Problema științifică importantă soluționată a tezei constă în elaborarea unor propuneri concrete de revizuire, simplificare și ajustare a cadrului normativ de reglementare a statutului juridic al alesului local şi al personalului din administraţia publică locală, adoptarea cărora va contribui la o conlucrare eficientă în exercitarea atribuțiilor de către aceștia și la consolidarea capacității administrative întru realizarea cu succes a reformelor de modernizare a administrației publice locale și asigurarea bunei guvernări în spiritul sarcinilor asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării decurge din concluziile şi recomandările referitoare la situația existentă și la perspectivele de modernizare a statutului juridic al alesului local, al funcționarului public, precum și al altor categorii de personal din administrația publică locală, în așa fel încât, aceasta să funcțoneze cu maximă eficiență. Valoarea aplicativă a lucrării se va manifesta prin bunăvoința și receptivitatea legiuitorului de a utiliza rezultatele cercetărilor în procesul de modernizare a administrației publice locale, iar, semnificația teoretică a acesteea prin utilizatea pe larg de către cercetătorii care vor continua investigaţiile în domeniul dreptului administrativ și al științei administrației, de către cadrele didactice universitare care predau aceste materii, precum şi de către practicieni pe parcursul activității lor în diverse funcții (de decizie, executive sau de control) din cadrul autorităților publice locale. De asemenea, lucrarea are menirea de a contribui la procesul de revizuire, sistematizare și ajustare a cadrului normativ de reglementare a activității administrației publice locale în spiritul principiilor și exigențelor bunei guvernări.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei au fost și continuă să fie implementate cu succes de către autor în cadrul orelor teoretice şi practice la disciplinele „Drept administrativ”, „Administrația publică locală” predate la ciclul I de studii, la Facultatea Drept și Administrație publică a Universităţii de Stat “B. P. Hașdeu” din Cahul, Moldova.


Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA DOCTRINAR-NORMATIVĂ A STATUTULUI JURIDIC AL ALESULUI LOCAL, AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC ŞI AL ALTOR CATEGORII DE PERSONAL DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

 • 1.1. Conceptul și structura statutului juridic al alesului local, al funcţionarului public şi al altor categorii de personal din autoritățile publice locale
 • 1.2. Cercetarea teoretică a statutului juridic al alesului local, al funcţionarului public şi al altor categorii de personal din autoritățile publice locale
 • 1.3. Evoluția legislativă privind statutul juridic al alesului local, al funcţionarului public şi al altor categorii de personal din autoritățile publice locale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ELEMENTELE STATUTULUI JURIDIC AL ALESULUI LOCAL: REGLEMENTĂRI JURIDICE ȘI APLICABILITATE PRACTICĂ

 • 2.1. Scrutinul local și învestirea în funcție a alesului local
 • 2.2. Mandatul alesului local și durata exercitării acestuia
 • 2.3. Competența ca element al statutului juridic al alesului local
 • 2.4. Responsabilitatea şi răspunderea juridică a alesului local
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. STATUTUL JURIDIC AL FUNCȚIONARULUI PUBLIC ȘI AL ALTOR CATEGORII DE PERSONAL DIN APARATUL EXECUTIV AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE

 • 3.1. Particularităţile statutului juridic al funcţionarului public şi al altor categorii de personal din aparatul executiv al autorităţilor publice locale103
 • 3.2. Învestirea în funcție (angajarea) şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă
 • 3.3. Competența funcționarului public și a altor categorii de personal
 • 3.4. Responsabilitatea şi răspunderea juridică a funcționarului public și a altor categorii de personal
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. AJUSTAREA STATUTULUI JURIDIC AL ALESULUI LOCAL, AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC ŞI AL ALTOR CATEGORII DE PERSONAL DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ LA BUNELE PRACTICI EUROPENE

 • 4.1. Aportul alesului local şi al personalului din autoritățile publice locale la realizarea sarcinilor prevăzute în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
 • 4.2. Pregătirea profesională şi instruirea continuă a alesului local, a funcţionarului public şi a altor categorii de personal din administraţia publică locală
 • 4.3. Sistematizarea prin codificare a cadrului normativ de reglementare a activității autorităților publice locale
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI