Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior


Autor: Creciun Ala
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.31 Mb / în română

Teza

CZU 336.1:378:005.915(478)(043)

Adobe PDF document 4.33 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

sistem de educație, instituții de învățământ superior, sistem de gestiune financiară, finanțarea instituțiilor de învățământ superior, autonomia financiară universitară, surse financiare, fondul educației superioare, franciză academică, endowment fond, crowdfunding

Adnotare

Structura tezei de doctor include: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 156 titluri, 13 anexe, 137 pagini de text de bază, 25 figuri, 22 formule și 19 tabele. Cercetările sunt reflectate în 15 publicații științifice. Domeniul de studiu: finanțe, gestiune financiară.

Scopul lucrării constă în dezvoltarea fundamentelor teoretice și metodologice ale gestiunii financiare în cadrul IÎS din Republica Moldova în vederea asigurării trecerii la un nou nivel calitativ al funcționării eficiente a acestora.

Obiectivele lucrării: cercetarea și dezvoltarea conținutului noțiunilor ,,gestiunea financiară în cadrul IÎS”, precum și a „mecanismului financiar în cadrul IÎS”; cercetarea conceptului de universitate antreprenorială, reieșind din experiența internațională; analiza experienței europene cu privire la gestionarea activității financiare a IÎS; estimarea sistemului de gestionare financiară a universităților în Republica Moldova; analiza stării surselor de asigurare financiară a IÎS; evaluarea metodelor de determinare a eficienței cheltuielilor în învățământul superior; elaborarea recomandărilor privind aplicarea instrumentelor eficiente ale gestiunii financiare.

Noutatea și originalitatea științifică: dezvoltarea conceptului de gestiune financiară în vederea asigurării stabilității financiare a IÎS; elaborarea elementelor noi în metodologia de calculare a eficienței gestiunii financiare în cadrul IÎS; elaborarea modelului econometric de dependență între point break-chair și factorii de influență; elaborarea modalității de conlucrare dintre societate și IÎS în scopul atragerii surselor alternative de finanțare prin crowdfunding și endowment fond; elaborarea mecanismului de atragere, acumulare și repartizare a surselor financiare în vederea determinării posibilității de creare a instituției antreprenoriale de învățământ superior.

Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea propunerilor cu privire la perfecționarea mecanismelor și metodelor moderne în domeniul gestiunii financiare în cadrul IÎS, prin elaborarea modelului econometric de dependență între factorii de influență și point break-chair în vederea optimizării gestiunii resurselor financiare ale IÎS din Republica Moldova, precum și determinarea noilor posibilități de acumulare a resurselor financiare suplimentare prin crearea fondului educației superioare și utilizarea surselor alternative de finanțare în vederea optimizării gestiunii resurselor financiare ale IÎS din Republica Moldova.

Semnificația teoretică a lucrării derivă în dezvoltarea conceptelor privind conținutul și structura gestiunii financiare în cadrul IÎS; dezvoltarea elementelor mecanismului financiar în cadrul sistemului de gestiune financiară; precum și în concluziile și recomandările care pot contribui la perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul IÎS.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în determinarea posibilităților de aplicare a propunerilor de optimizare a mecanismului de gestiune financiară a IÎS; determinarea posibilităților de aplicare a modelului econometric de dependență între point break-chair și factorii de influență; formularea recomandărilor privind perfecționarea reformelor în domeniul managementului financiar universitar.

Implementarea rezultatelor științifice: cele mai importante rezultate ale cercetării științifice au fost acceptate spre implementare în cadrul Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, Academiei de Studii Economice a Moldovei, Institutului Național de Cercetări Economice al Republicii Moldova, fiind confirmate prin acte de implementare.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PROCESUL DE GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
 • 1.1. Reflecții conceptuale privind conținutul și structura gestiunii financiare în instituțiile de învățământ superior
 • 1.2. Mecanismul financiar al sistemului de gestiune financiară în instituțiile de învățământ superior
 • 1.3. Practici internaționale privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior în vederea abordării conceptului de universitate antreprenorială
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA SPECIFICULUI SISTEMULUI DE GESTIUNE FINANCIARĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
 • 2.1. Politica de finanțare a instituțiilor de învățământ superior în Republica Moldova
 • 2.2. Autonomia financiară – pilon de bază în cadrul autonomiei universitare în Republica Moldova
 • 2.3. Estimarea sistemului de gestiune financiară a instituțiilor de învățământ superior în domeniul educației din Republica Moldova
 • 2.4. Metode de determinare a eficienței cheltuielilor în instituțiile de învățământ superior prin prisma modelării econometrice
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE GESTIUNE FINANCIARĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
 • 3.1. Mecanismul de finanțare a instituțiilor de învățământ superior
 • 3.2. Franciza academică internațională – modalitate de finanțare prin internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior
 • 3.3. Perfecționarea sistemului de gestiune financiară a instituțiilor de învățământ superior prin atragerea surselor alternative de finanțare
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI