Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Repararea prejudiciului ecologic


Autor: Ardelean Grigore
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Igor Trofimov
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 49.6(043.3)

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

poluare, dauna de mediu, prejudiciu ecologic, evaluarea prejudiciului, repararea prejudiciului, răspundere de mediu, răspundere civilă delictuală, factori de mediu, funcţie ecologică, patrimoniu

Adnotare

Specialitatea: 552.04 - Drept funciar şi al mediului. Chişinău, 2017

Structura: Sub aspect structural, lucrarea se compune din: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 196 titluri, 157 pagini text de bază. Rezultatele obţinute în cadrul cercetării sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Drept public

Scopul şi obiectivele tezei constă în examinarea funcţionalităţii cadrului juridic aplicabil evaluării şi reparării prejudiciului ecologic, identificării deficienţelor, cauzelor şi condiţiilor care le-au generat, precum şi formularea unor soluţii capabile să înlăture orice obstacole din calea regimului răspunderii pentru asemenea categorii de prejudicii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică exprimă o distinctă viziune asupra modului de abordare şi configurare a normelor ce vor sta la baza consolidării unui regim de răspundere specific şi distinct în materia reparării prejudiciului ecologic.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată se concretizează în argumentarea eficienţei şi perspectivei delimitării regimului de răspundere pentru dauna adusă mediului de cel aplicabil reparării prejudiciului ecologic adus persoanei şi bunurilor sale. În acelaşi context, se argumentează ştiinţific necesitatea avansării ideii de obiectivizare a răspunderii de mediu, chiar cu depăşirea unor limite ale tradiţionalismului în reglementare în schimbul garantării unei reparări juste şi pe principii echitabile a prejudiciului ecologic.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în generalizarea problematicii, a cauzelor şi consecinţelor cadrului defectuos de reglementare, dar şi a concepţiei atribuite iniţial regimului juridic aplicabil reparării prejudiciului ecologic. În plan aplicativ, rezultatele studiului constituie reale soluţii, cu perspectiva de a se regăsi în conţinutul legilor ce urmează a fi aplicate în scopul reparării categoriilor de prejudicii vizate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Argumentarea la nivel ştiinţific a ideilor şi fiabilităţii unor noi reguli şi principii de aplicare a normelor ce privesc modul de evaluare şi reparare a prejudiciului ecologic îşi găsesc reflecţie în conţinutul a 14 articole ştiinţifice publicate în diferite reviste de nivel naţional şi internaţional, precum şi în manualul de Dreptul mediului ce constituie sursa bibliografică de bază a studenţilor ce îşi fac studiile în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

Cuprins


1. ANALIZA DOCTRINEI ŞI LEGISLAŢIEI ÎN MATERIA REPARĂRII PREJUDICIULUI ECOLOGIC
 • 1.1. Definirea noțiunii de „prejudiciu ecologic” în doctrina și legislația Republicii Moldova și a altor state
 • 1.2. Reglementări și politici actuale cu privire la evaluarea şi repararea prejudiciului ecologic
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDAREA CONCEPTULUI DE PREJUDICIU ECOLOGIC ÎN CONTEXTUL PARTICULARITĂŢILOR DE EVALUARE ŞI REPARARE
 • 2.1. Noțiunea de „prejudiciu ecologic”
 • 2.1.1. Caracteristica evoluției în definirea noțiunii de prejudiciu ecologic
 • 2.1.2. Conceptul delimitării daunei de mediu de prejudiciul ecologic
 • 2.2. Consacrarea diferitor tipuri de prejudicii ecologice prin prisma specificităţii ce le caracterizează
 • 2.3. Particularităţile evaluării prejudiciului ecologic
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROBLEMA IDENTIFICĂRII AUTORULUI ŞI DESEMNĂRII RESPONSABILULUI PENTRU REPARAREA PREJUDICIULUI ECOLOGIC
 • 3.1. Proba în procesul identificării responsabilului pentru repararea prejudiciilor ecologice anonime
 • 3.2. Desemnarea responsabilului pentru repararea prejudiciului ecologic după principiul obiectiv
 • 3.2.1. Desemnarea responsabilului pentru repararea prejudiciului ecologic odată cu crearea unui risc iminent de poluare
 • 2.2. Desemnarea responsabilului prin impunerea la asigurarea riscului de mediu.
 • 3.2.3. Responsabilizarea prin constituirea unui fond de indemnizare format din cotizaţiile poluatorilor
 • 3.3. Unele particularităţi ale desemnării responsabilului pentru prejudiciul ecologic produs în circumstanţe specifice
 • 3.3.1. Angajarea responsabilităţii părinţilor pentru repararea prejudiciului ecologic cauzat de minori
 • 3.3.2. Problema desemnării responsabilului de reparare a prejudiciului ecologic în cazul în care acesta este subordonat pretinsei jurisdicţii transnistrene
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. REPARAREA PREJUDICIULUI ECOLOGIC PRIN APLICAREA NORMELOR ÎN CADRUL UNUI REGIM DE RĂSPUNDERE SPECIFIC
 • 4.1. Regimul juridic specific al reparării prejudiciului ecologic
 • 4.2. Interferența principiilor răspunderii pentru dauna de mediu cu cele ale răspunderii civile delictuale
 • 4.3. Condiţiile prejudiciului ecologic susceptibil de reparare
 • 4.4. Subiecţii cu drept la acţiune în repararea prejudiciului ecologic
 • 4.5. Prescripţia exercitării dreptului la repararea prejudiciului ecologic pe calea acţiunii în justiţie
 • 4.6. Modalităţi de reparare a prejudiciului ecologic
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂR