Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova


Autor: Nichita Rodica
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Teodor Cârnaţ
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 342.733 (478)

Adobe PDF document 2.00 Mb / în română
206 pagini


Cuvinte Cheie

dreptul fundamental la învățătură, educație, sistem educațional, proces educațional, libertate educațională, instruire, sistem de învățământ, libertatea academică, obligații pozitive, obligații negative, integrare europeană

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 325 de surse, 3 anexe, 182 de pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Specialitatea 552.01. Drept constituțional.

Scopul lucrării și obiectivele: Scopul lucrării constă în elaborarea unui studiu complex privind dreptul fundamental la învățătură, prin prisma conţinutului şi naturii juridice ce reies din obligațiile pozitive și negative ale statului în procesul realizării dreptului fundamental la învățătură. Principalele obiective ale lucrării: cercetarea fenomenului recunoașterii dreptului fundamental la învățătură la nivel național, regional și internațional, sub aspect evolutiv; studierea concepțiilor cu privire la natura juridică a dreptului fundamental la învățătură în raport cu alte drepturi; determinarea conținutului multidimensional al dreptului fundamental la învățătură; motivarea naturii sociale a dreptului fundamental la învățătură; investigarea impactului dreptului fundamental la învățătură asupra altor drepturi; identificarea raporturilor juridice de realizare a dreptului fundamental la învățătură; investigarea cazurilor practice de aplicare a garanțiilor juridice speciale în scopul exercitării obligațiilor pozitive și negative ale statului; formularea unor recomandări privind garantarea dreptului fundamental la învățătură.

Noutatea şi originalitatea științifică a rezultatelor obținute rezidă în faptul că, pornind de la necesitățile actuale de aplicare a legislației de către instituțiile de învățământ ale Republicii Moldova și de la abordările teoretice ale relațiilor de drept în domeniul învățământului a fost realizată o cercetare multidimensională a dreptului fundamental la învățătură, etapizarea dreptului fundamental la învățătură, determinarea naturii juridice și a conținutului dreptului fundamental la învățătură cât și a modalităților de realizare a acestuia în Republica Moldova, ceea ce a permis obținerea unui șir de rezultate științifice noi.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu constă în argumentarea științifică a dreptului fundamental la învățătură în vederea determinării conceptului de drept fundamental la învățătură, a naturii juridice și descrierii detaliate, în baza reglementărilor naționale și internaționale prin prisma garanțiilor juridice, fapt ce a condus la clarificarea pentru teoreticieni și practicieni a unor aspecte problematice în domeniu.

Semnificația teoretică a lucrării rezultă din studiul complex al eficacității garantării dreptului fundamental la învățătură într-un context de analiză comparată a dreptului și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în domeniu.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de faptul că rezultatele cercetărilor sunt orientate spre optimizarea normelor juridice ce vizează dreptul fundamental la învățătură, precum și spre dezvoltarea întregului sistem de învățământ, inclusiv și a formelor de realizare a dreptului fundamental la învățătură. Propunerile și recomandările teoretico-practice expuse în lucrare pot fi utilizate la elaborarea metodelor, recomandărilor metodico-didactice la predarea cursurilor speciale în instituțiile de învățământ superior la disciplina „drept educațional”, precum și în cele care pregătesc funcționari publici în domeniul învățământului. Unele concluzii și recomandări formulate în lucrare pot fi implementate în activitatea practică a Ministerului Educației al Republicii Moldova. Propunerile de lege ferenda înaintate pot fi utile pentru dezvoltarea legislației educaționale naționale, în general, și a prevederilor ce determină realizarea dreptului fundamental la învățătură, în special.

Implementarea rezultatelor științificea fost realizată prin publicarea concluziilor teoretice și a recomandărilor practice în articole științifice apărute în reviste de specialitate și prin prezentarea acestora în cadrul conferințelor științifice de profil naționale și internaționale.

Cuprins


1. CONOTAȚII TEORETICE ȘI NORMATIVE ALE DREPTULUI FUNDAMENTAL LA ÎNVĂȚĂTURĂ
 • 1.1. Valorificarea științifică a cadrului doctrinar privind dreptul fundamental la învățătură
 • 1.2. Analiza surselor juridice de consacrare a dreptului fundamental la învățătură la nivel național, regional și internațional
 • 1.3. Evoluția istorică a dreptului fundamental la învățătură
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND DREPTUL FUNDAMENTAL LA ÎNVĂȚĂTURĂ
 • 2.1. Noțiunea și conținutul dreptului fundamental la învățătură
 • 2.2. Principiile aplicabile dreptului fundamental la învățătură
 • 2.3. Dreptul fundamental la învățătură în sistemul drepturilor fundamentale ale omului
 • 2.3.1 Dreptul fundamental la învățătură în coraport cu demintatea și libera dezvoltare a ființei umane
 • 2.3.2. Dreptul fundamental la învățătură și dreptul la identitate
 • 2.3.3. Dreptul fundamental la învățătură și libertatea conștiinței
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. REALIZAREA DREPTULUI FUNDAMENTAL LA ÎNVĂȚĂTURĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII REPUBLCII MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 3.1. Particularitățile raporturilor juridice ce apar în realizarea dreptului fundamental la învățătură
 • 3.1.1. Realizarea dreptului fundamental la învățătură în unele țări ale Uniunii Europene
 • 3.2. Obligații pozitive a statului privind dreptul fundamental la învățătură
 • 3.3. Obligații negative a statului privind dreptul fundamental la învățătură
 • 3.4. Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova în perspectiva europeană
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI