Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Vinovăția – condiție inerentă a răspunderii juridice


Autor: Ursu Viorica
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Teza

CZU 343.13 (043.3)

Adobe PDF document 1.67 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

vinovăție, intenție, culpă, imprudență, neglijență, greșeală, infracțiune, delict, latura subiectivă, răspundere juridică

Adnotare

Structura tezei este următoarea: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 372 titluri, anexe, 169 pagini text de bază. Rezultatele obținute au fost publicate în 12 lucrări științifice, volumul total al publicațiilor la temă este de circa 3,67 c.a.

Numărul de publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: vinovăție, intenție, culpă, imprudență, neglijență, greșeală, infracțiune, delict, latura subiectivă, răspundere juridică. Domeniul de studiu: Teoria generală a dreptului.

Scopul şi obiectivele prezentei teze: este fundamentarea teoretică a conceptului de vinovăție din perspectivele teoriei generale a dreptului, identificând locul și rolul vinovăției în sistemul condițiilor subiective ale răspunderii juridice. Pentru atingerea acestui scop au fost formulate următoarele obiective: efectuarea unei analize științifice a conceptului de vinovăție, a necesității de reevaluare a locului și rolului vinovăției în sistemul condițiilor subiective ale răspunderii juridice; cercetarea istorică a condițiilor răspunderii juridice cu privire specială asupra vinovăției ca condiție temeinică a răspunderii juridice; analiză comparativă a vinovăției în calitate de concept filosofic, religios, psihologic și juridic; fundamentarea teoretică a conceptului de vinovăție, dezvăluirea conținutului și formelor acestei categorii juridice; cercetarea vinovăției în plan comparativ în diferite ramuri ale dreptului cu determinarea trăsăturilor caracteristice; clarificarea asupra conceptului de vinovăție pornind de la reglementările legale și ținând cont de practica judiciară.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Prezenta cercetare s-a concretizat într-o lucrare complexă în care au fost elucidate problemele pe care vinovăția ca condiție a răspunderii juridice le-a ridicat în faţa teoreticienilor şi practicienilor dreptului, adevărate surse de interpretări, dispute doctrinare şi soluţii jurisprudenţiale neuniforme. Lucrarea conţine nu numai o sinteză a celor mai multe dintre opiniile şi argumentele literaturii de specialitate, a soluţiilor de practică judiciară, ci şi exprimarea propriilor puncte de vedere şi argumente în cele mai multe dintre aspectele analizate, ce sunt îndreptate spre asigurarea eficienței aplicării răspunderii juridice, precum și să contribuie la completarea lacunelor doctrinare cu unele subiecte și soluții cu caracter analitic în materie de vinovăție, condiție a răspunderii juridice. Problema științifică soluționată constă în elaborarea instrumentarului de identificare și fundamentare științifică a categoriei de vinovăție din punct de vedere al Teoriei generale a dreptului, ceea ce a condus la determinarea locului și rolului vinovăției în sistemul condițiilor subiective ale răspunderii juridice, argumentându-se reconsiderarea vinovăției, condiție a răspunderii juridice, pentru că toate faptele ilicite, indiferent de natura lor și forma de răspundere pe care o generează, pot antrena răspunderea numai în măsura în care autorul lor are o anumită poziție subiectivă față de consecințele negative produse de ele.

Semnificaţia teoretică derivă din rezultatele acestui demers științific, sintezele și analizele realizate pe parcursul investigațiilor, dar și din concluziile, și recomandările pe care le aduce autorul la finele lucrării. Toate acestea vor contribui la amplificarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice privind răspunderea juridică, sistemul condițiilor răspunderii juridice, precum și corelația dintre aceste condiții; importanța dezbaterilor la această temă, determinând nu doar schimbări de paradigme, ci și soluții legislative.

Valoarea aplicativă a tezei. Ideile și concluziile științifice cuprinse în conținutul tezei vor fi utilizate: în plan doctrinar-teoretic, ca material inițial pentru o abordare ulterioară a problematicii conceptului de vinovăție juridică; în plan normativ-legislativ, în procesul de reformare a legislației ce reglementează condițiile obiective și subiective ale răspunderii juridice. Este adevărat, că în stabilirea vinovăției unii autori au prezentat-o ca fiind specifică dreptului penal, dar aceasta justifică și opinia, că orice formă de răspundere presupune atitudinea subiectivă a persoanei față de urmările încălcării normei de drept; în procesul didactic universitar la tema,,Teoria răspunderii și responsabilității juridice”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concepţiile şi concluziile de bază ale tezei au fost expuse în cadrul mai multor conferinţe internaţionale şi naţionale, publicate în diverse reviste de specialitate, fapt ce a contribuit la îmbogăţirea cadrului teoretic naţional privind vinovăţia, condiţie a răspunderii juridice. Rezultatele obținute vor fi utilizate în predarea cursului Teoria generală a dreptului și Teoria responsabilității și răspunderii juridice în cadrul U.L.I.M.

Cuprins


1. TENDINȚE ÎN ABORDAREA ȘTIINȚIFICĂ A CATEGORIEI DE VINOVĂȚIE ÎN SISTEMUL CONDIȚIILOR RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 1.1. Analiza doctrinară specifică vinovăției în doctrina juridică
 • 1.2. Reglementări asupra categoriei de vinovație: interpretări istorice și sistematice
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA VINOVĂȚIEI, CONDIȚIE A RĂSPUNDERII JURIDICE DIN PERSPECTIVELE TEORIEI GENERALE A DREPTULUI
 • 2.1. Conceptul de vinovăție în filosofie, psihologie și teologie
 • 2.2. Vinovăția în sistemul condițiilor răspunderii juridice
 • 2.3. Construcția teoretică a vinovăției în drept (esența, conținutul și forma)
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODALITĂȚI DE MANIFESTARE A VINOVĂȚIEI ÎN SISTEMUL DE DREPT CONTEMPORAN
 • 3.1. Particularitățile vinovăției în dreptul constituțional
 • 3.2. Vinovăția – trăsătură principală a laturii subiective a infracțiunii, faptă incriminată în dreptul penal
 • 3.3. Vinovăția – trăsătură caracteristică a contravenției, faptă ilicită în dreptul contravențional
 • 3.4. Vinovăția sau culpa – element esențial al răspunderii juridice civile
 • 3.5. Caracteristicile vinovăției – element constitutiv al laturii subiective în cadrul răspunderii juridice a dreptului muncii
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI