Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / august /

Dialogul intercultural în cadrul Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Noi din Republica Moldova


Autor: Barbas Valeria
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Violina Galaicu
doctor, conferenţiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 august 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 78(478)(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
237 pagini


Cuvinte Cheie

ansamblul Ars Poetica, dialog intercultural, Festivalul Internaţional Zilele Muzicii Noi, metastilistică, monooperă, muzică contemporană, pasiuni instrumentale, postmodernism

Adnotare

Structura tezei. Cercetarea este expusă în 159 de pagini text de bază, inclusiv 14 Figuri, 12 Tabele, şi cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 261 surse de titluri în 5 limbi, 9 Anexe, 66 exemple muzicale. Rezultatele obţinute sunt publicate în 25 lucrări ştiinţifice.

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 25 publicaţii de autor.

Domeniul de studiu: istoria şi teoria muzicii (muzica contemporană). Scopul cercetării rezidă în relevarea dialogului intercultural muzical din cadrul Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Noi, a rolului acestuia în evoluţia gândirii componistice şi a impactului exercitat asupra artei muzicale autohtone.

Obiectivele cercetării: stabilirea reperelor teoretice, conceptuale şi metodologice, de cercetare interculturală, elucidarea conceptului interculturalitate şi a terminologiei asociate, determinarea vectorilor şi mecanismelor dialogului intercultural în cadrul Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Noi, reconstituirea traiectului şi dimensiunilor spaţiale ale Festivalului, relevarea impactului dialogului intercultural în contextul FIZMN asupra creaţiei componistice autohtone, depistarea reflexelor interculturale în mostrele selectate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării: constă în realizarea în premieră a unui studiu complex al dinamicii dialogului intercultural muzical din cadrul Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Noi în multiplele sale corespondenţe, iniţierea unei sondări de adâncime a problematicii festivaliere, a unor aspecte manageriale şi de perceptibilitate ale muzicii noi, doar tangenţial şi sporadic abordate în muzicologia din Republica Moldova, punerea în circuitul ştiinţific şi artistic a unor creaţii de referinţă plămădite în cadrul Festivalului, argumentarea importanţei FIZMN pentru afirmarea valorilor culturale naţionale şi promovarea acestora pe plan internaţional.

Problema ştiinţifică soluţionată: rezidă în identificarea şi analiza principalelor aspecte ale dialogului intercultural muzical din cadrul FIZMN în contextul postmodernităţii şi impactul acestuia în dezvoltarea muzicii contemporane din Republica Moldova.

Importanţa teoretică a lucrării: este asigurată de stabilirea şi structurarea în contextul muzical contemporan a conceptelor de interculturalitate şi dialog intercultural şi aplicarea acestora în cercetarea FIZMN, elaborarea metodologiei studiului interculturalităţii în cadrul unui for internaţional, precum este FIZMN, utilizarea coordonatelor interculturale în analiza unor creaţii de referinţă pentru muzică nouă din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea de a utiliza rezultatele ştiinţifice obţinute în studii ulterioare, consacrate fenomenului muzicii contemporane. Subiectele tezei pot fi expuse în cadrul cursurilor și seminarelor în instituţiile de învăţământ artistic superior din Republica Moldova. Сoncluziile și recomandările autoarei pot fi utile pentru articularea unui artmanagement eficient pe segmentul analizat.

Implementarea rezultatelor cercetării s-a făcut prin publicaţiile de autor în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale, comunicări la foruri ştiinţifice, în cursul de Istoria muzicii naţionale ţinut la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, precum şi prin activitatea de сompozitoare, participantă a Festivalului, de autor-prezentator al emisiunilor: Ambiant salon, Ars nova, Invitaţie la operă, Dicţionar universal de muzică, promovând valorile muzicii contemporane la posturile Radio Moldova Muzical şi Radio Moldova Actualităţi.

Cuprins


1. CONCEPTUALIZĂRI ALE DIALOGULUI INTERCULTURAL ÎN ARTA MUZICALĂ CONTEMPORANĂ
 • 1.1. Interculturalitatea în context european.
 • 1.2. Delimitări conceptuale ale dialogului intercultural
 • 1.3. Repere teoretice în studiul fenomenului intercultural muzical
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL ZILELE MUZICII NOI DIN REPUBLICA MOLDOVA: TRASEUL ISTORIC, SPAȚIILE CULTURALE ANTRENATE ȘI EFECTIVUL INTERPRETATIV
 • 2.1. Premisele apariţiei şi evoluţia Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi
 • 2.2. Arta interpretativă aferentă Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi: ansamblul de muzică contemporană Ars Poetica și alți promotori ai fenomenului
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. PERCEPTIBILITATEA FENOMENULUI MUZICAL CONTEMPORAN ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL ZILELE MUZICII NOI
 • 3.1. Interacţiuni culturale prezente în Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi. Studiu de caz: edițiile a XX-a şi a XXI-a.
 • 3.2. Problematica perceptibilității și impedimentele evoluției muzicii contemporane promovate de Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. REZONANŢE INTERCULTURALE ÎN CREAŢIILE LANSATE LA FESTIVALUL INTERNAȚIONAL ZILELE MUZICII NOI
 • 4.1. Reflexe pluriarhetipale în monoopera cu balet Ateh, sau revelaţiile prinţesei khazare de Ghenadie Ciobanu
 • 4.2. Complementaritate stilistică în Passion-XXI für Orgel und Orchester de Vladimir Beleaev
 • 4.3. Valorificarea tendinţelor (post)avangardiste în Respiraţia florilor de Iulian Gogu
 • 4.4. Dimensiuni interculturale în creația lui Laurențiu Gondiu. Bicordie pentru ansamblu instrumental
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI