Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în dreptul penal


Autor: Nastas Andrei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Teza

CZU 343.2 (043.2)

Adobe PDF document 3.53 Mb / în română
226 pagini


Cuvinte Cheie

declarație, rea-voință, rea-credință, denunțare falsă, declaraţie mincinoasă, concluzie falsă, traducere incorectă, interpretare incorectă, martor, expert, specialist, interpret, traducător, justiţie, consecință, urmare

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, 194 pagini text de bază, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 290 titluri.

Domeniul de studiu. Drept penal. Partea specială.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei constă în identificarea și tratarea caracterului, conținutului, formei și varietății declarațiilor cu rea-voință în dreptul penal.

Obiectivele cercetării: analiza surselor consacrate ocrotirii juridico-penale a declarațiilor producătoare de consecințe juridice; conturarea și fundamentarea conceptului și tipologiei declarațiilor cu rea-voință producătoare de consecințe juridice și pasibile de incriminare; argumentarea caracterului intenționat al declarației cu rea-voință - ca faptă de fals și minciună privind alterarea adevărului, pasibilă de incriminare; reflectarea evoluției legislației penale privind incriminarea declarațiilor cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice; tratamentul incriminărilor declarațiilor cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice, din legislația națională și a altor state; reliefarea aspectelor comune și de delimitare a declarațiilor producătoare de consecințe juridice ocrotite de legea penală; conturarea și fundamentarea problemei științifice importante soluționate privind răspunderea penală pentru declarația cu rea-voință producătoare de consecințe juridice; elaborarea concluziilor generale, recomandărilor științifice și a propunerilor privind perfecționarea normelor de drept penal în sfera răspunderii penale pentru declarația cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice.

Noutatea și originalitatea științificăa rezultatelor obținute derivă din abordarea și tratamentul multiaspectual al legislației și doctrinei privind ocrotirea juridico-penală a declarațiilor producătoare de consecințe juridice, reprezentarea conceptului și tipologiei declarațiilor cu rea-voință producătoare de consecințe juridice, caracterizarea sediului normativ de incriminare a acestora, inclusiv prin prisma legislației altor state și fundamentarea riguroasă a elementelor constitutive și a celor agravante ale infracţiunilor având ca obiect declarația cu rea-voință producătoare de consecințe juridice. Cercetarea ştiinţifică monografică asupra declarațiilor cu rea-voință producătoare de consecințe juridice, însoțită de analiza și evaluarea prevederilor art. 1853, 244, 2441 309, 311, 312, 313, 314, 3521, 3301 C.pen. al RM, a viziunilor doctrinare în materie, susținute cu practică judiciară pertinentă, pune în evidență un veritabil suport științifico-practic pentru soluţionarea unor probleme privind aplicarea normelor în cauză, dar și întru perfecționarea cadrului normativ în domeniu.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în conceptualizarea ocrotirii juridico-penale a declarațiilor producătoare de consecințe juridice, urmărindu-se relevarea specificului faptelor infracționale în cauză, inclusiv a modalităților normative de săvârșire, în vederea contribuirii la eficientizarea răspunderii penale pentru declarațiile cu rea-voință pasibile de incriminare.

Semnificația teoretică a lucrării rezidă în tratamentul de amplitudine, atât privind conceptul declarației cu rea-voință în dreptul penal, cât și asupra elementului indispensabil-producătoare de consecințe juridice. Plină de semnificație teoretică este abordarea științifică a tipologiei declarațiilor cu rea-voință, caracterizarea elementelor constitutive ale incriminărilor în cauză din CP al RM, dar și din legislația altor state. Tezele științifice înfățișate, polemica științifică densă, constatările și viziunile autorului privind declarația cu rea-voință, ilustrate cu spețe din jurisprudența oferă numeroase valențe teoretice cercetării de față.

Valoarea aplicativă a lucrării se regăseşte în definirea și interpretarea exigențelor legii penale privind încadrarea juridică a faptelor de fals și minciună în vederea alterării consecințelor juridice prin declarațiile cu rea-voință, explicarea conduitei ilicite ale făptuitorului în cazul unor asemenea infracțiuni, delimitarea modalităţilor normative de săvârșire a infracțiunii. Cercetarea poate contribui la o cunoaştere mai profundă a fenomenului declarației cu rea-voință în dreptul penal, dar şi la însuşirea metodelor de prevenţie a acestui tip de infracţiuni. Lucrarea poate servi ca ghid de îndrumare, în special pentru cei ce aplică normele de drept - ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în investigațiile științifice privind infracţiunile care au ca obiect declarația cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice, la soluționarea cauzelor penale referitoare la acest gen de infracțiuni, la perfecționarea normelor de drept penal, precum și în procesul instructiv-didactic in cadrul facultăților de drept.

Cuprins


1. ANALIZA DOCTRINARĂ PRIVIND OCROTIREA JURIDICO-PENALĂ A DECLARAȚIILOR PRODUCĂTOARE DE CONSECINȚE JURIDICE
 • 1.1. Analiza materialelor științifice consacrate incriminării declarațiilor cu rea-voință producătoare de consecințe juridice publicate în Republica Moldova…
 • 1.2. Analiza materialelor științifice consacrate incriminării declarațiilor cu rea-voință producătoare de consecințe juridice publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ACCEPȚIUNI GENERALE PRIVIND OCROTIREA JURIDICO–PENALĂ A DECLARAȚIILOR PRODUCĂTOARE DE CONSECINȚE JURIDICE
 • 2.1. Conceptul declarației cu rea-voință producătoare de consecințe juridice și pasibilă de incriminare
 • 2.2. Tipologia declarațiilor cu rea-voință – fapte de fals și minciună privind alterarea consecințelor juridice
 • 2.3. Evoluţia legislației penale a Republicii Moldova privind incriminarea declarațiilor cu rea-voință producătoare de consecințe juridice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INCRIMINAREA DECLARAȚIILOR CU REA-VOINȚĂ, PRODUCĂTOARE DE CONSECINȚE JURIDICE, ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Incriminarea declarației cu rea-voință privind drepturile de autor
 • 3.2. Incriminarea declarației cu rea-voință privind înfăptuirea justiției
 • 3.3. Incriminarea declarației cu rea-voință privind încrederea publică
 • 3.4. Alte incriminări privind declarațiile cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice
 • 3.5. Aspecte comune și de delimitare ale declarațiilor cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice, incriminate prin legea penală
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. INCRIMINĂRI PRIVIND DECLARAȚIILE CU REA-VOINȚĂ, PRODUCĂTOARE DE CONSECINȚE JURIDICE, ÎN LEGISLAȚIA ALTOR STATE
 • 4.1. Incriminarea declarației cu rea-voință în legislația unor state aparținând sistemului de drept continental
 • 4.2. Incriminarea declarației cu rea-voință în legislația unor state aparținând sistemului de drept anglo-saxon
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI