Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Potenţialul presei în medierea dialogului social


Autor: MANOLESCU Mădălina Camelia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 070:659.3(478)(043.3)

Adobe PDF document 1.56 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

presă, democratizare, mediere socială, dialog social, conflict social, socializare, democrație dialogică, strategie mediatică, tactică, potențial.

Adnotare

Scopul lucrării: determinarea principiilor activității de mediere jurnalistică și de stimulare a dialogului social, analiza strategiilor și tacticilor de abordare jurnalistică a situațiilor de conflict și elucidarea potențialului presei în medierea dialogului social.

Obiectivele lucrării: determinarea specificului abordării conceptual-teoretice a fenomenului dialog social, raportat la realitățile mediatice, analiza principiilor de mediere jurnalistică a dialogului social, cercetarea practicilor presei de socializare a maselor, relevarea particularităților organizării dialogului social prin intermediul presei.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elucidarea complexă a procesului de mediere jurnalistică a problemelor/conflictelor sociale, inclusiv, identificarea potențialului presei în proiectarea, medierea și stimularea dialogului social, în determinarea calității actului de mediere jurnalistică și a eficienței factorului mediatic din perspectiva capacității lui de reflectare a proceselor de democratizare a societăţii.

Problema ştiinţifică soluționată a fost abordată prin prisma principiilor și strategiilor jurnalistice de reflectare a problemelor și conflictelor sociale, a implicațiilor presei în medierea acestora, fapt ce a ce a condus la evidențierea potențialului presei în promovarea, menținerea și stimularea dialogului social. Noutatea și originalitatea ştiinţifică constă în determinarea potențialului presei de mediere a situațiilor de conflict și de stimulare a dialogului social, precum și în identificarea modului de implicare a acestui gen de activitate mediatică în procesele de democratizare a societăţii.

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere rezidă în: determinarea condiţiilor de afirmare a dialogului social și a implicaţiilor presei în procesele de democratizare a societăţii; evidențierea principiilor de mediere jurnalistică; analiza strategiilor și tacticilor de mediere a situațiilor de conflict prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, elucidarea potențialului presei de mediere a dialogului social.

Semnificația teoretică a tezei rezidă în: crearea unui cadru teoretic de analiză a jurnalismului din perspectiva potenţialului lui de mediere a dialogului social, a funcționalității presei și a rolului ei în stimularea dialogului social; elaborarea modelelor de abordare a realităţii sociale bazate pe diverse strategii și tactici de mediere jurnalistică.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în rezultatele cercetărilor asupra potenţialului massmediei de mediere a dialogului social, în informațiile factologice și datele statistice, materialele empirice din studiu, care pot servi drept bază metodologică pentru elaborarea politicilor editoriale ale publicațiilor periodice, posturilor de radio și TV, agențiilor de știri.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele științifice au fost implementate prin publicarea a 11 articole şi studii și prin contribuții la conferințe naționale și internaționale.

Cuprins


INTRODUCERE

1. FUNDAMENTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE DE CERCETARE A ROLULUI PRESEI ÎN MEDIEREA DIALOGULUI SOCIAL

 • 1.1. Orientări actuale în cercetarea presei ca factor al medierii sociale și promovării dialogului social
 • 1. 2. Condițiile de afirmare și reperele dialogului social
 • 1. 3. Metodologia cercetării activității de mediere jurnalistică a dialogului social
 • 1. 4. Concluzii la capitolul 1

2. MEDIEREA DIALOGULUI SOCIAL PRIN INTERMEDIUL PRESEI

 • 2. 1. Conflictele sociale ca subiecte prioritare ale dialogului social
 • 2. 2. Principii de mediere jurnalistică a conflictelor
 • 2. 3. Presa şi stimularea dialogului social
 • 2. 4. Concluzii la capitolul 2

3. SOCIALIZARE ȘI MEDIEREA JURNALISTICĂ: CONDIȚII DE PRINCIPIU ȘI PARTICULARITĂȚI

 • 3. 1. Aspecte ale socializării cetăţeanului prin intermediul presei
 • 3. 2. Rolul jurnalistului în medierea dialogului social
 • 3. 3. Unghiul de abordare și limbajul medierii jurnalistice
 • 3. 4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI