Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de asigurare a competitivităţii firmei


Autor: Mariana Şendrea
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Marina Belostecinic
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:316.42(478)(043) 316.42:658.012.4(478)(043)

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

schimbare, managementul schimbării, schimbări organizaţionale, restructurare, privatizare, reorganizare, procese transformaţionale, adaptare, criză, competitivitate, succes, ciclu de viaţă, etape, proces, dezvoltare, consolidarea schimbărilor, rezistenţa la schimbare, eficienţă, cerinţele dezvoltării

Adnotare

Teza de doctor este consacrată cercetării diferitelor aspecte legate de managementul schimbărilor organizaţionale începând cu descrierea naturii schimbării, a cauzelor apariţiei acesteia, a etapelor proceselor de tranziţie şi problemelor specifice şi terminând cu măsurile şi modelul recomandabil pentru o adaptare reuşită la cerinţele dezvoltării.

O atenţie deosebită s-a acordat demonstrării relaţiei de cauzalitate existente între schimbare şi competitivitate, necesităţii abordării pozitive şi proactive a schimbării, cât şi rolului primordial pe care-l are factorul social în determinarea reuşitei unui program de schimbare.

De asemeni, în lucrare, a fost analizată experienţa naţională în domeniul schimbărilor organizaţionale, s-au analizat rezultatele privatizării, restructurării, reengineeringului, programelor de calitate ISO 9001: 2000, 20 de Chei, HACCP, modalitatea de realizare a acestora, cât şi cauzele succeselor şi insucceselor. Pentru a schiţa un tablou complet legat de aceste probleme, autorul a elaborat o anchetă şi a întreţinut discuţii cu specialişti de la diferite întreprinderi ceea ce i-a permis să delimiteze specificul naţional de asigurare a competitivităţii privit prin prisma reuşitei adaptării.

Pe baza teoriei în care se descriu etapele necesare de parcurs în cadrul unui program de schimbare autorul a elaborat o succesiune de etape pentru procesele de schimbare organizaţională şi o serie de acţiuni necesare de realizat în cadrul acestor etape pentru a le realiza eficient, pe care le-a introdus în anchetă pentru a se convinge de aplicabilitatea lor. Practicitatea şi necesitatea lor a fost demonstrată prin răspunsurile date de respondenţi: confirmarea necesităţii parcurgerii acestor etape şi aprecierea destul de înaltă a măsurilor propuse.

La fel, tentativa de a prezenta algoritmul schimbărilor fiziologice şi psihologice, pentru a face o analiză paralelă, care ar fundamenta opiniile autorului despre modul cum trebuie abordată şi realizată o schimbare organizaţională, i-a permis să ilustreze în mod convingător poziţia proprie şi să simplifice tabloul foarte complex al schimbărilor ce permite oamenilor de afaceri să se familiarizeze cu acest subiect.

Metodele utilizate de autor pentru cercetare, ideile descrise şi propunerile efectuate pot contribui la cultivarea unei atitudini pozitive faţă de schimbare, care ar minimaliza numărul erorilor în timpul realizării schimbărilor organizaţionale. Întregul material expus în teză poate fi folosit pentru instruirea actualilor şi viitorilor manageri, cât şi a întregului personal al întreprinderilor, în virtutea faptului că schimbarea este iminentă tuturor aspectelor vieţii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Schimbările organizaţionale: concepte, necesitate, caracteristici generale
  • 1.1. Esenţa şi specificul acţiunii schimbărilor
  • 1.2. Metode de realizare şi modele de gestiune a proceselor de schimbare organizaţională
  • 1.3. Potenţiale problemele ale implementării schimbărilor în cadrul firmelor

CAPITOLUL II. Dinamismul firmei ca determinant al competitivităţii şi reflectarea acestei cauzalităţi în întreprinderile din Republica Moldova
  • 2.1. Relaţia între schimbare şi competitivitate
  • 2.2. Implementarea schimbărilor organizaţionale în cadrul unor întreprinderi din Republica Moldova

CAPITOLUL III. Metodica gestionării proceselor de schimbare organizaţională
  • 3.1. Gestionarea schimbărilor organizaţionale la diferite etape de implementare
  • 3.2. Algoritmul general al schimbărilor în sistemele sociale şi biologice: analiză comparativă