Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptului


Autor: Robea Mariana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 340.1(043.3)

Adobe PDF document 1.39 Mb / în română
188 pagini


Cuvinte Cheie

ordine juridică, sistem juridic, ordine de drept, ordine publică, ordine socială, ordine morală, ordine judiciară

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, 164 pagini text de bază, bibliografie din 213 titluri.

Rezultatele obținute au fost publicate în 8 lucrări științifice. Volumul total de publicații este de circa 4,5 c.a.

Domeniul de studiu: Teoria generală a dreptului

Scopul și obiectivele tezei îl constituie studierea multilaterală și complexă a categoriei ordine juridică, sintetizarea posibilităților de dimensionare socială a dreptului prin intermediul ordinii juridice și în baza acesteia identificarea și definirea ordinii juridice. De asemenea evidențierea coraportului ordinii juridice cu alte categorii de ordine, toate cu impact social relevant. Obiectivele avute în vedere sunt: analiza conceptului de ordine juridică în științele sociale, inclusiv în doctrina juridică, considerând că acest termin trebuie dezvăluit înainte de a intra în analiza juridică propriu-zisă; identificarea mecanismelor normative prin intermediul cărora ordinea juridică exercită un impact social asupra dreptului; determinarea semnificației și încărcăturii juridice a categoriei de ordine juridică; definirea ordinei juridice, ca categorie juridică și strat normativ ce legitimează ordinea de drept; delimitarea ordinii juridice de ordinea de drept, ordinea publică, ordinea statală, ordinea judiciară, ordinea juridică europeană, ordinea internațională; trasarea concluziilor și recomandărilor necesare întru definitivarea studiului din cadrul prezentei teze de doctorat.

Noutatea și originalitatea științifică Noutatea științifică a prezentei teze precum și a rezultatelor obținute, constau în abordarea conceptelor de mai sus din dubla perspectivă a cercetării teoretice dar și practice a tuturor factorilor cu impact determinant asupra realității ordinii juridice, folosindun-ne atât de doctrina românească cât și internațională, făcând un salt din istorie către epoca actuală. Importanța temei astfel abordate, în viziunea noastră este dată de faptul că, numai în astfel de modalitate se oferă o imagine de ansamblu asupra ordinii juridice și se oferă ocazia particularizării altor forme de ordine care existădistinct de ordinea juridică.

Problema științifică soluționatăconstă în fundamentarea științifică și atribuirea de calificativ social ordinii juridice, fapt ce accentuează dimensiunea socială a dreptului, având ca efect clarificarea categoriei de ordine juridică în societate, stabilind impactul pe care îl exercită ordinea juridică în comun cu ordinea de drept/publică, ordinea statală, ordinea juridică a Uniunii Europene, ordinea juridică internațională, ordinea judiciară.

Semnificația teoretică a tezei rezidă în definirea conceptelor de ordine juridică, ordine de drept, ordine judiciară, abordarea teoretică a corelației dintre ordinea juridică și ordinea socială, ordinea juridică și ordinea judiciară, ordinea juridică a Uniunii Europene și internațională.

Valoarea aplicativă: ideile științifice și concluziile pot fi utilizate în plan doctrinarteoretic ca material inițial pentru o abordare mai profundă a categoriilor de ordine juridică, ordine socială, ordine de drept; în procesul didactic universitar la predarea Teoriei generale a dreptului, Drept constituțional, Dreptul Uniunii Europene, precum și la elaborarea unui curs special ”Ordinea juridică și impactul ei social”; în plan normativ-legislativ la realizarea procesului de legiferare ce vizează elaborarea și modificarea unor acte normative.

Implementarea rezultatelor științifice. Concluziile tezei, elementele de noutate sunt realizate în procesul de studii la predarea cursului Teoria generală a dreptului în cadrul ULIM, de asemenea ca idei conceptuale la elaborarea proiectului de lege privind actele normative, fiind expuse și în comunicările la conferințele internaționale și naționale și în articolele științifice publicate.

Cuprins


1. FENOMENUL ORDINII JURIDICE ÎN CADRUL CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE
 • 1.1. Studii doctrinare în materia ordinii juridice
 • 1.2.Reflectarea normativă a ordinii juridice în spațiul Republica Moldova și România
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1
2. RELEVANȚA TEORETICĂ ȘI SOCIALĂ A FENOMENULUI DE ORDINE JURIDICĂ
 • 2.1. Ordinea juridică în sistemul ordinii sociale
 • 2.2. Corelația terminologică și de esență dintre ordinea naturală, ordinea socială, ordinea morală cu consecințe pentru ordinea juridică
 • 2.3. Ordinea juridică, stratul normativ ce reglementează ordinea de drept și ordinea publică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ORDINEA JURIDICĂ - DERIVAT AL ORDINII POLITICO-STATALE
 • 3.1. Ordinea politico-statală și ordinea juridică: manifestări și interdependențe
 • 3.2. Ordinea judiciară, subsistem al ordinii juridice și integrarea ei în sistemul ordinii statale
 • 3.3. Ierarhizarea și sistematizarea actelor normative importante atribuții ale statului vis-a-vis de ordinea juridică
 • 3.4. Soluționarea teoretică și practică de către stat a problemelor ordinii juridice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ORDINEA JURIDICĂ PRIN PRISMA ABORDĂRILOR CA ORDINE JURIDICĂ INTERNĂ A UNUI STAT ȘI ORDINEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ
 • 4.1. Internaționalizarea dreptului național și impactul asupra ordinii juridice interne
 • 4.2. Ordinea juridică a Uniunii Europene - o nouă ordine juridică în contextul internaționalizării dreptului
 • 4.3. Impactul și menirea socială a ordinii juridice a Republicii Moldova la etapa asocierii la Uniunea Europeană
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI