Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Art jurnalismul în presa scrisă din Republica Moldova: funcții și conținut


Autor: Tugarev Laura
Gradul:doctor în Ştiinţe ale comunicării
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Georgeta Stepanov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU [070:008:7](478)(043.3)

Adobe PDF document 2.07 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

art jurnalism, presă scrisă, funcții mediatice, produse culturale, conținuturi culturale, forme de expresie, realitate culturală, publicații generaliste, publicații specializate

Adnotare

Teză de doctor în științe ale comunicării la specialitatea 571. 01 – Jurnalism și procese mediatice. Chișinău, 2018. Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 218 de titluri, 148 de pagini text de bază, 12 tabele și 9 anexe. Rezultatele obținute se regăsesc în 14 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Științe ale comunicării.

Scopul lucrării constă în cercetarea condițiilor de manifestare a art jurnalismului în presa scrisă din Republica Moldova și în identificarea funcțiilor, conținuturilor și formelor de expresie ale produselor culturale care apar în publicațiile periodice generaliste și în cele specializate.

Obiectivele lucrării: analiza rolului, locului și a funcțiilor art jurnalismului în presa scrisă; cercetarea condițiilor de manifestare a produselor mediatice culturale în diferite tipuri de publicații; studierea conținuturilor și a formelor de expresie ale produselor culturale autohtone. Noutatea și originalitatea ştiinţifică constau în elucidarea identității art jurnalismului în contextul mediatic contemporan, în identificarea locului și rolului care îi revine acestuia în presa tipărită autohtonă, precum și a funcțiilor specifice, a conținuturilor și formelor de expresie ale produselor culturale din publicațiile periodice generaliste și din cele specializate.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în demonstrarea condițiilor de manifestare a art jurnalismului în presa scrisă și în identificarea rolului acestuia în demersurile editoriale ale diferitor tipuri de publicații, fapt care a condus la clarificarea funcțiilor și la edificarea conținuturilor produselor de art jurnalism în publicațiile periodice generaliste și în cele specializate, în vederea valorificării întreg potențialului art jurnalismului și direcționării demersurilor editoriale din presa tipărită spre o abordare mai complexă a problematicii culturale.

Semnificația teoretică a tezei rezidă în crearea unui cadru teoretic de analiză a art jurnalismului din perspectiva funcțiilor, conținuturilor și formelor de expresie ale produselor culturale, precum și în conceptualizarea identității art jurnalismului în presa scrisă din RM. Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele cercetărilor pot servi drept bază pentru revizuirea rolului și locului art jurnalismului în publicațiile generaliste, dar şi pentru orientarea demersului editorial al presei specializate spre dimensiunea evaluativ-interpretativă a acestuia.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele științifice au fost implementate în 14 articole publicate și în comunicări științifice la mai multe conferințe naționale și internaționale.

Cuprins


1. ASPECTE ISTORIOGRAFICE ȘI FUNDAMENTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ART JURNALISMULUI
 • 1.1. Istoriografia cercetării art jurnalismului
 • 1. 2. Comunicarea mediatică și cultura: interferențe
 • 1. 3. Baza teoretico-metodologică de cercetare a art jurnalismului contemporan
 • 1. 4. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE CONCEPTUALE ALE ART JURNALISMULUI: CARACTERISTICI, FUNCȚII ȘI CONDIȚII DE MANIFESTARE
 • 2. 1. Caracteristici ale art jurnalismului
 • 2. 2. Cadrul funcțional al art jurnalismului
 • 2. 3. Condiții de manifestare a art jurnalismului în presa din Republica Moldova
 • 2. 4. Concluzii la capitolul 2

3. PRODUSE DE ART JURNALISM ÎN PRESA TIPĂRITĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3. 1. Conținuturi și forme de expresie ale art jurnalismului
 • 3. 2. Art jurnalismul în presa generalistă din Republica Moldova
 • 3. 3. Art jurnalismul în presa specializată autohtonă
 • 3. 4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI