Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova


Autor: Catan Anastasia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Gheorghe Avornic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 342.72/.73(478)(043.3)

Adobe PDF document 1.15 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

drepturi, libertăţi, drepturile omului, stat, polit ică, polit ică juridică, politica juridică în domeniul drepturilor omului, avocatul poporului, agent guvernamental, organizaţie nonguvernamentală

Adnotare

Structura tezei: Teza de doctor în drept cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale şi reco mandări, bibliografie din 279 de tit luri, 156 pagini de text ştiinţ ific, 2 anexe. Rezultatele şt iinţ ifice sunt publicate în 17 lucrări ştiinţ ifice.

Domeniul de studiu: teoria generală a dreptului.

Scopul lucrării rezidă în cercetarea complexă a polit icii juridice în do meniul drepturilor omului în vederea elucidării esenţei, valorii şi locului acesteia în politica statală a Republicii Moldova şi identificarea unor soluţii pentru dezvoltarea şi sporirea eficienţei acesteia.

Obiectivele de cercetare constau în: cercetarea particularităţilor modelului contemporan al relaţiilor persoanei cu puterea în statul de drept ca premisă importantă pentru conturarea politicii juridice a statului; analiza conceptului, esenţei, conţinutului şi principiilor politicii de promovare a drepturilor omului;elucidarea responsabilităţii reciproce a persoanei şi a statului ca principiu indispensabil politicii juridice în domeniul drepturilor omului; identificarea formelor de realizare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului şi a subiecţilor implicaţi în acest proces (în special, avocatul poporului, agentul guvernamental, ONG-urile); analiza principalelor tendinţe de dezvoltare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului cu identificarea unor soluţii pentru optimizarea şi eficientizarea acesteia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a lucrării derivă din: definirea conceptului de „politică juridică în domeniul drepturilor omului”; identificarea obiectului şi conţinutului po lit icii juridice în domeniul drepturilor omului; precizarea formelor de realizare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului; identificarea subiecţilor-cheie ce contribuie la realizarea politicii juridice în domeniul drepturilor omului, inclusiv sub aspect comparativ; argumentarea principalelor tendinţe de dezvoltare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţ ifică a conceptului politicii juridice în domeniul drepturilor omului, în vederea elucidării conţinutului, formelor de realizare, a subiecţilor implicaţi şi a tendinţelor de dezvoltare, fapt ce va contribui la optimizarea şi eficientizarea practică a acesteia.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigaţiei realizate sunt benefice dezvoltării continue a teoriei drepturilor omului, politicii juridice şi a politicii juridice în domeniul drepturilor omului. Teza reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii din domeniile dreptului public, preocupaţi de problema elaborării şi realizării politicii juridice în domeniul drepturilor omului în condiţiile unui stat de drept contemporan.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a problemei abordate; pot fi folosite în procesul didactic ca suport teoretic în cadrul cursurilor de specialitate. Ele vor contribui la amplificarea şi la aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind fenomenul politicii juridice a statului în domeniul drepturilor omului în societatea democratică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice se recomandă în act ivitatea Avocatului Poporului, Agentului Guvernamental, Parlamentului, organizaţiilor non-guvernamentale, precum şi a tuturor celor implicaţi în procesul de realizare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului a Republicii Moldova.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN MATERIA POLITICII JURIDICE A STATULUI ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI ÎN DOCTRINĂ ŞI ACTE NORMATIVE

 • 1.1. Interesul doctrinar faţă de drepturile omului în politica juridică a statului de asigurare şi promovare a acestora
 • 1.2. Situaţia actuală în domeniul dreptului omului în Republica Moldova
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. POLITICA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI –VALOARE ŞI CONCEPT

 • 2.1. Conceptul de drepturi fundamentale ale omului
 • 2.2. Modelul contemporan al relaţiilor persoanei cu puterea în statul de drept
 • 2.3. Conceptul, esenţa, conţinutul şi principiile politicii juridice în domeniul drepturilor omului
 • 2.4. Responsabilitatea reciprocă a persoanei şi a statului – principiu indispensabil al politicii juridice în domeniul drepturilor omului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. MECANISME ŞI PÂRGHII DE IMPLIMENTARE A UNUI SISTEM NAŢIONAL DE PROMOVARE ŞI RESPECTARE A DREPTURILOR OMULUI

 • 3.1. Formele de realizare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului
 • 3.2. Subiecţii implicaţi în realizarea politicii juridice în domeniul drepturilor omului
 • 3.3. Tendinţe şi obiective în ameliorarea situaţiei în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI