Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Mecanisme psihologice de atenuare a efectelor migraţiei economice asupra sistemului familial din Republica Moldova


Autor: Corcevoi Maria
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Silvia Briceag
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 316.356.2: 331.556:46 (478) (043.3)

Adobe PDF document 2.15 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

sistem familial, migrația economică, familie transnațională, funcționalitatea sistemului, homeostazie, adaptabilitatea familiei, coeziunea familiei, abordare sistemică de familie, abordare experiențială de familie, consiliere de familie.

Adnotare

Domeniul de studiu: psihologia socială.

Scopul:constă în studierea funcționalității sistemelor familiale marcate de migrația economică și identificarea mecanismelor psihologice de atenuare a efectelor migrației economice asupra familiei structurate în Modelul integrativ de consiliere a familiilor în vederea atenuării efectelor migrației economice asupra sistemului familial.

Obiectivele cercetării: investigarea aspectelor teoretice cu referire la psihologia familiei, în special, cu referință la abordările sistemice de familie, precizarea prin analiza teoretică și practică a efectelor migrației economice asupra sistemului familial; analiza diferențelor semnificative ale funcționării sistemelor familiale marcate de migrația economică și ale celor nemarcate de acest fenomen, cât și a funcționalității sistemelor familiale marcate de migrația economică, în funcție de o serie de factori socio-demografici; elaborarea și implementarea unui Model integrativ de consiliere a familiilor în vederea atenuării efectelor migrației economice asupra sistemului familial.

Problema științifică soluționată constă în stabilirea modului de funcționare a familiilor marcate de migrația economică și elaborarea, aplicarea și validarea unui model de psihoconsiliere, în vederea atenuării efectelor migrației economice asupra sistemului familial.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă din impactul situației socio-economice a contextului actual asupra familiei. Este una dintre primele cercetări teoretico-experimentală în psihologia socială autohtonă, care stabilește o analiză comparativă între funcționalitatea familiei marcate de migrația economică și a celei nemarcate de acest fenomen din perspectiva sistemică de familie; stabilește factorii socio-demografici ai familiilor marcate de migrația economică care influențează nivelului ei de funcționare; oferă un Model integrativ de consiliere a familiei în vederea atenuării efectelor migrației economice asupra sistemului familial. Semnificația teoretică a cercetării este susținută de analiza, profilarea, explicarea și demarcarea aspectelor cadrului conceptual al teoriilor sistemice de familie, descrierea mecanismelor funcționalității sistemelor familiale. De asemenea, contribuția teoretică a cercetării rezidă în detalierea impactului migrației economice asupra întregii familii, iar aceste date pot fi folosite drept punct de plecare pentru studierea mai aprofundată a cauzelor și a efectelor disfuncționalității familiilor marcate de migrația economică asupra mezo și macro sistemelor sociale.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și validarea fundamentelor teoreticoaplicative, proiectate în elementele și intervențiile Modelului integrativ de consiliere a familiilor în vederea atenuării efectelor migrației economice asupra sistemului familial, model care poate fi utilizat în procesul de consiliere a familiilor, în activitatea psihologilor școlari, în cadrul serviciului de asistență psihopedagocică, în lucrul centrelor de recuperare și comunitare, care îi au ca beneficiari pe membrii familiilor în care apar diverse disfuncționalități ca rezultat al migrației economice.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au fost puse în practică în cadrul activităților promovate cu psihologii practicieni din nordul Republicii Moldova în cadrul Proiectului de cercetare științifică aplicativă, finanțat de AȘM cu titlul „Cercetarea funcționalității familiilor din Republica Moldova și elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”, activităților de consiliere psihologică oferite prin intermediul site-ului www.psyconsult.usarb.md, predarea la cursuri de formare continuă pentru psihologii școlari, cadre didactice, cât și în predarea disciplinei „Consilierea familială” în cadrul studiilor masterale la specialitatea „Consiliere psihologică în instituții și organizații”, de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Cuprins


INTRODUCERE 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MIGRAȚIA ECONOMICĂ ȘI IMPACTUL EI ASUPRA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI FAMILIAL
 • 1.1. Conceptul de familie ca sistem
 • 1.2. Mecanisme ale funcționării sistemului familial
 • 1.3. Cercetări cu privire la familiile marcate de migrația economică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA ȘI REZULTATELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE A EFECTELOR MIGRAȚIEI ECONOMICE ASUPRA FUNCȚIONALITĂȚII SISTEMULUI FAMILIAL

 • 2.1. Designul cercetării
 • 2.2. Analiza comparativă a funcționalității sistemelor familiale marcate și nemarcate de migrația economică
 • 2.3. Influența factorilor socio-demografici asupra funcționalității familiilor marcate de migrația economică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. IMPLEMENTAREA DEMERSULUI EXPERIMENTAL DE ATENUARE A EFECTELOR MIGRAȚIEI ECONOMICE ASUPRA SISTEMULUI FAMILIAL

 • 3.1. Metodologia demersului experimental
 • 3.2. Descrierea demersului experimental de atenuare a efectelor migrației economice asupra sistemului familial
 • 3.3. Aplicarea Modelului integrativ de consiliere a familiilor în vederea atenuării efectelor migrației economice asupra sistemului familial
 • 3.4. Impactul Modelului integrativ de consiliere a familiilor în vederea atenuării efectelor migrației economice asupra sistemului familial
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3