Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului


Autor: Pântea Andrei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

,
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU 343.123 (043.2)

Adobe PDF document 3.16 Mb / în română
213 pagini


Cuvinte Cheie

bănuială rezonabilă, bănuit, drept, libertate, arest, organ de urmărire penală, procuror, instanța de judecată, proces penal

Adnotare

Domeniul de studiu. Prezenta lucrare reflectă o cercetare ştiinţifică complexă în domeniul dreptului procesual penal, cu abordări teoretico-normative și practice, privind reglementarea bănuielii rezonabile și jurisprudența CtEDO în materie.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei constă în abordarea complexă a bănuielii rezonabile prin prisma reglemăntărilor din Codul de procedură penală al Republicii Moldova și a Convenției Europene pentru Drepturile Omului, dar şi a normelor similare din legislația altor state, urmărindu-se ca finalitate de a contribui la aplicarea corectă și uniformă a legii, dar și la perfecționarea cadrului de reglementare în materie, prin propuneri de lege ferenda. Obiective: definirea bănuielii rezonabile; tratarea bănuielii rezonabile prin prisma temeiului răspunderii penale; elucidarea efectelor și limitelor bănuielii rezonabile; stabilirea particularităților bănuielii rezonabile în cadrul activității speciale de investigații; corelaționarea dreptului la apărare și bănuielii rezonabile; identificarea cauzelor și condițiilor violării dreptului la libertate și siguranță în Republica Moldova; formularea recomandărilor ştiinţifice pentru îmbunătăţirea legislaţiei semnificației bănuielii rezonabile; identificarea esenței și accepțiunilor procesual penale şi a practicii judiciare pe segmentul problematicii investigate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute derivă din abordarea conceptuală a bănuielii rezonabile în dreptul procesual penal, a limitelor, efectelor și specificului acesteia la diferite etape ale procesului penal, or teza reflectă o cercetare științifică complexă realizată prin prisma legislației Republicii Moldova în domeniu, a altor state și a jurisprudenței CtEDO, relevând elementele esențiale ale bănuielii rezonabile, corelaționarea bănuielii rezonabile cu instituția bănuitului, cu temeiul urmăririi penale, cu dreptul la apărare, cu alte principii ale procesului penal, urmărindu-se perfecţionarea şi eficientizarea cadrului procesual-penal.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată prin cercetarea realizată constă în abordarea doctrinară şi normativă a bănuielii rezonabile în dreptul procesual penal, analiza şi evaluarea reglementărilor privind bănuiala rezonabilă din Codul de procedură penală al Republicii Moldova în coroborare cu exigențele CEDO, cu legislația similară a altor state, urmărind ca efect contribuţia la aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei procesual penale, dar şi la perfecţionarea reglementărilor normative naționale în acest domeniu.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Semnificaţia teoretică a prezentului studiu rezidă din investigarea detaliată a tuturor elementelor care formează conținutul bănuielii rezonabile, iar rezultatele obţinute în cadrul acesteia vor contribui la îmbunătăţirea reacției sociale a statului contra infracțiunilor, inclusiv la înlăturarea unor lacune de abordare a problematicii acestei instutuții, motiv pentru care au fost elaborate propuneri de lege ferenda privind perfecţionarea cadrului normativ existent în domeniu. Valoarea aplicativă a tezei constă în faptul că tezele și concluziile formulate pot fi utilizate în cadrul unor alte cercetări ştiinţifice, pot fi utile în activitatea practică a organelor judiciare, precum şi în procesul de instruire în cadrul facultăților de drept ale instituţiilor de învăţământ superior.

Implementarea rezultatelor științifice. Concepţiile şi concluziile de bază ale tezei de doctorat pot fi utilizate în cadrul cercetărilor științifice în domeniul procesului penal, la soluţionarea cauzelor penale, precum și în vederea armonizării legislației procesual-penale conform standardelor europene

Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA DOCTRINARĂ ȘI NORMATIVĂ PRIVIND BĂNUIALA REZONABILĂ

 • 1.1. Analiza materialelor științifice publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor științifice publicate în alte state
 • 1.3. Evoluția cadrului normativ național privind bănuiala rezonabilă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUL BĂNUIELII REZONABILE ÎN DREPTUL PROCESUAL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

 • 2.1. Accepțiunea bănuielii rezonabile potrivit legislației procesual - penale
 • 2.2. Bănuiala rezonabilă și temeiul răspunderii penale
 • 2.3. Efectele și limitele bănuielii rezonabile
 • 2.4. Bănuiala rezonabilă și bănuitul
 • 2.5. Particularitățile bănuielii rezonabile în cadrul activității speciale de investigații
 • 2.6. Bănuiala rezonabilă și dreptul la apărare
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE PENTRU DREPTURILE OMULUI ȘI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND BĂNUIALA REZONABILĂ

 • 3.1. Bănuiala rezonabilă prin prisma prevederilor Convenției Europene pentru Drepturile Omului privind libertatea și siguranța persoanei
 • 3.2. Tratamentul bănuielii rezonabile în jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului
 • 3.3. Cauzele și condițiile violării dreptului la libertate și la siguranță (art. 5 al CEDO) în Republica Moldova
 • 3.4. Selectări de drept comparat și evaluarea reglementărilor privind bănuiala rezonabilă în legislația altor state aparținând diferitor sisteme de rept
 • 3.5. Concluzii la capitolul

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI