Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiuni bioetice ale securității umane: abordare politologică


Autor: Sprincean Serghei
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2018
Consultanţi ştiinţifici: Victor Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Teodor Ţîrdea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU [17:504.05/.06]:32.001(043.2)

Adobe PDF document 2.39 Mb / în română
290 pagini


Cuvinte Cheie

securitate umană, bioetică, strategie de securitate, bioetică politică, bioetizarea securității, biosecuritate, politica securității umane, strategie de supravieţuire a omenirii, drepturile omului

Adnotare

Structura tezei cuprinde: introducere, cinci capitole divizate în subcapitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 568 titluri, 3 anexe, 258 pagini text de bază.

Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost publicate în 50 lucrări ştiinţifice. Cuvintele-cheie: securitate umană, bioetică, strategie de securitate, bioetică politică, bioetizarea securității, biosecuritate, politica securității umane, strategie de supravieţuire a omenirii, drepturile omului.

Domeniul de studiu: Științe politice și studiul securității umane.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul constă în cercetarea politologică a dimensiunilor bioetice ale securității umane în perspectiva evaluării gradului de eficiență a politicilor de stat din domeniul asigurării securității și bunăstării persoanei umane în raport cu principiile bioetice. Valorificarea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: efectuarea analizei istoriografice a celor mai relevante elaborări în studiul securității umane și bioeticii pentru identificarea gradului de cercetare a problematicii date în literatura internațională de specialitate; realizarea analizei politologice a aspectelor interdisciplinare, a abordărilor conceptuale și a reperelor metodologice în studiul bioeticii ca fundament teoretico-practic în asigurarea securității umane; cercetarea abordărilor metodologice și perspectivelor referitor la corelarea domeniului bioeticii cu concepția securității umane; prezentarea evoluției conceptuale politologice a domeniului securității umane în context est-european; efectuarea analizei procesului de politizare a dimensiunii bioetice a securității umane și a contribuției naționale și din unele state est-europene la creșterea rolului bioeticii în procesul de asigurare a securității umane; reliefarea rolului bioeticii și a concepției securității umane în procesul de ajustare a politicului la priorităţile globale contemporane în condițiile crizei mondiale; determinarea importanței și utilității bioeticii politice în asigurarea securității ființei umane; definirea specificului fenomenului bioetizării proceselor securitare și politice în contextul necesității combaterii amenințărilor de securitate umană și a provocărilor crizei globale; realizarea analizei politicii de securitate umană în Republica Moldova din perspectivă metodologică şi practico-aplicativă; cercetarea problematicii bioetice în contextul necesității amplificării procesului de securizare umană în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în realizarea unui studiu politologic complex asupra securității umane și bioeticii prin abordarea multidisciplinară și interdependentă a conceptelor de securitate umană și bioetică, a instituţiilor de asigurare a securității umane pe plan național și internațional, a normelor morale și juridice şi proceselor sociopolitice valorificate ştiinţific în contextul problematicii cercetate cu impact asupra asigurării în Republica Moldova a securității umane în conformitate cu principiile bioetice.

Rezultatele științifice principial noi care au fost obținute în urma realizării investigațiilor au contribuit la elaborarea unei direcții științifice calitativ noi în științele politice din Republica Moldova — politica securității umane în Republica Moldova, având ca bază cercetarea interconexiunii dintre concepția securității umane și domeniul bioeticii abordate ca părți componente ale sistemului sociopolitic, precum și ca un sistem integral distinct destinat asigurării securității umane conform principiilor bioetice.

Semnificația teoretică a lucrării rezultă din elaborarea unui cadru metodologic și conceptual complex cu caracter pluridisciplinar, transdisciplinar și interdisciplinar, în plan analitico-epistemologic de explorare ştiinţifică a problematicii securității umane și a bioeticii din perspectivă politologică.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și prezentarea unor rezultate științifice ale studiului de o valoare fezabilă certă care pot fi utilizate pentru dezvoltarea, promovarea și implementarea unor politici și strategii de stat în domeniul securității umane, al securității naționale sau în cel al bioeticii cu extensiune normativă și de reglementare în diverse sectoare ale activității sociale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin elaborarea, în grupul de lucru, a proiectului Strategiei Securității Naționale a RM (2015-2016), la fel și în cadrul proiectelor: 15.817.06.12F - Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european (2015-2018), 11.817.07.21F – Interacțiunea dintre stat și societatea civilă în RM în contextul aprofundării reformelor democratice (2011-2014), 09.820.07.07UF – Omul în spațiul bolii: metode umanistice de cercetare a bolii (2009-2010) și altele.

Cuprins


1. CONCEPTUALIZAREA BAZEI EURISTICE A STUDIULUI CONEXIUNII BIOETICII ȘI SECURITĂȚII UMANE
 • 1.1. Repere istoriografice în studiul bioeticii și securității umane
 • 1.2. Aspecte interdisciplinare în studiul bioeticii ca fundament teoretico-practic în asigurarea securității umane
 • 1.3. Specificul abordării politologice în studiul bioeticii și securității umane
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA TEORETICĂ A FENOMENULUI BIOETICII ȘI A DOMENIULUI SECURITĂȚII UMANE
 • 2.1. Abordări metodologico-politologice ale corelației bioeticii cu securitatea umană
 • 2.2. Conceptualizarea politologică a securității umane în unele state est-europene
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. BIOETICA ÎN PROCESUL DE ASIGURARE A SECURITĂȚII UMANE ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII
 • 3.1. Bioetica și strategia globală de securizare umană
 • 3.2. Asigurarea securității umane în contextul evoluției bioeticii
 • 3.3. Politizarea dimensiunii bioetice a securității umane
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
 • 4. BIOETICA ȘI SECURITATEA UMANĂ ÎN CONTEXTUL PRIORITĂŢILOR SOCIOPOLITICE CONTEMPORANE
 • 4.1. Rolul bioeticii politice în asigurarea securității ființei umane
 • 4.2. Securitatea umană în condițiile bioetizării politicului
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. ASPECTE BIOETICE ALE ASIGURĂRII SECURITĂȚII UMANE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Analiza politicii de securitate umană în Republica Moldova din perspectivă metodologică şi practico-aplicativă
 • 5.2. Problematica bioetică în contextul necesității amplificării procesului de securizare umană în Republica Moldova
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI