Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / august /

Principiul subsidiarității in dreptul internațional al drepturilor omului


Autor: Antohi Leonid
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Diana Sîrcu-Scobioala
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 341.231.14 (043.3)

Adobe PDF document 3.07 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

subsidiaritate, drepturile omului, libertățile fundamentale, CEDO, marja de apreciere, autorități naționale, Uniunea Europeană, suveranitatea de stat, jurisprudență

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, 10 anexe, bibliografia din 236 surse, text de bază 145 pagini. Rezultatele sunt reflectate în 6 publicații printre care articole științifice și comunicate la conferințe științifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea ține de materia dreptului internațional public, dreptului internațional al drepturilor omului și dreptului UE, în mod special axându-se pe analiza principiului subsidiarității.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul principal constă în cercetarea multiaspectuală a principiului subsidiarității pe terenul dreptului internațional public în genere și a dreptului internațional al drepturilor omului în special; cu definitivarea particularităților aplicabilității acestui principiu în diferite sisteme juridice internaționale de protecție a drepturilor omului și de către multiple jurisdicții internaționale. Obiectivele lucrării au fost orientate spre identificarea originii și evoluției accepțiunilor principiului; formularea conceptului modern al subsidiarității; explorarea impactului ei în domeniul drepturilor omului prin analiza practicii judiciare a instanțelor internaționale și cercetarea în detaliu a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute în teza de doctor este determinată de faptul că ea prezintă o primă cercetare complexă cu valență națională a problematicii principiului subsidiarității în dreptul internațional al drepturilor omului și a conceptului consolidat al acestuia, cu scoaterea în vizor a particularităților respectivului principiu, limitelor aplicabilității acestuia de către diferite jurisdicții internaționale și în contextul diverselor sisteme de protecție a drepturilor fundamentale ale omului, identificării locului și rolului său în sistemul CEDO.

Problema științifică importantă soluționată constă în conceptualizarea instituției subsidiarității în doctrina dreptului internațional public prin identificarea și formularea limitelor aplicabilității principiului subsidiarității de către diferite jurisdicții internaționale și în contextul diverselor sisteme de protecție a drepturilor fundamentale ale omului, fapt care a condus la înaintarea unui set de recomandări inclusiv cu caracter de lege ferenda, în vederea sporirii calității actului național de justiție.

Semnificația teoretică a cercetării. Studiul efectuat are un profund caracter științific, în mod special referindu-se la particularitățile aplicării principiului subsidiarității în contextul jurisprudenței degajate de jurisdicțiile internaționale. Teza propusă spre susținere dezvoltă considerabil baza teoretică autohtonă privind natura și esența juridică a principiului subsidiarității, racordat realităților juridice cu care se confruntă actorii naționali și internaționali, precum și actualizează informația prezentată în literatura de specialitate regională.

Valoarea aplicativă a cercetării reiese din faptul că aceasta se prezintă ca un studiu teoretic finalizat, fiind posibilă utilizarea sa de către publicul inițiat în materia dreptului internațional public, dreptului internațional al drepturilor omului, dreptului contenciosului internațional și dreptului Uniunii Europene.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării, concluziile și recomandările definitivate pe parcursul efectuării studiului au fost expuse în textele articolelor științifice în reviste de specialitate, precum și discutate și evaluate în cadrul conferințelor de profil naționale și internaționale.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL APLICĂRII PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
 • 1.1. Cercetarea doctrinară a principiului subsidiarității aplicat în domeniul drepturilor omului
 • 1.2. Reglementările internaționale în domeniu
 • 1.3. Reglementările naționale în domeniu
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUL PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII
 • 2.1. Evoluția istorică și codificarea principiului subsidiarității
 • 2.2. Suveranitatea de stat și principiul subsidiarității
 • 2.3. Conceptul modern al principiului subsidiarității în dreptul internațional public
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. APLICAREA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI
 • 3.1. Impactul aplicării principiului subsidiarității în domeniul drepturilor omului
 • 3.2. Epuizarea căilor de recurs interne – condiție de aplicare a principiului subsidiarității
 • 3.3. Aplicarea principiului subsidiarității de către jurisdicțiile internaționale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂȚII ÎN SISTEMUL CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
 • 4.1. Locul principiului subsidiarității în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului
 • 4.2. Conceptul marjei de apreciere a statelor în fundamentarea principiului subsidiarității
 • 4.3. Jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de subsidiaritate
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI