Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cultura organizațională în contextul modernizării administrației publice locale: abordare politologică


Autor: Ceacîr Irina
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Victor Juc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 323:352/353(478)(043.2)

Adobe PDF document 2.09 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, cultura organizațională, administrație publică locală, autoritate, relații politico-administrative, modernizare, democratizare, reformă, servicii publice

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 268 de titluri, 157 de pagini de text de bază. Rezultatele sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: științe politice.

Scopul și obiectivele tezei: scopul propus este de a efectua un studiu politologic al culturii organizaționale în cadrul administrației publice locale în vederea determinării impactului ei asupra activității autorităților publice locale. Obiective trasate: a realiza analiza istoriografică complexă a cercetărilor științifice naționale și străine; a reliefa reperele conceptual-teoretice și metodologice de cercetare a culturii organizaționale în cadrul autorităților administrației publice; a identifica caracteristicile structural-funcționale ale administrației publice locale din unele țări ale Uniunii Europene; a analiza interconexiunea relațiilor politico-administrative și culturii organizaționale a administrației publice locale pentru stabilirea plafoanelor admisibile de ingerință a factorului politic în administrația publică locală; a cerceta evoluția culturii organizaționale a autorităților administrației publice locale în Republica Moldova; a supune investigațiilor științifice cultura organizațională prin evaluarea directă a angajaților și prin analiza cercetărilor sociologice.

Problema științifică importantă soluționată pentru teorie și practică în domeniul științelor politice se exprimă prin elaborarea unei viziuni științifico-practice de ansamblu cu privire la analiza culturii organizaționale și impactului ei asupra activității administrației publice locale, fiind stabilit rolul substanțial care îi revine în sporirea eficienței procesului decizional în contextul modernizării administrației publice în Republica Moldova. Rezultatele obținute servesc în calitate de studiu de referință pentru elaborarea și implementarea bunelor practici în activitatea autorităților administrației publice locale în procesul de reformă democratică. Noutatea științifică a rezultatelor obținute constă în realizarea unei cercetări complexe a culturii organizaționale în cadrul autorităților publice, identificînd obstacolele care stau în calea modernizării administrației publice locale și aplicării principiului descentralizării: sunt analizate trăsăturile de bază ale culturii organizaționale prin intermediul cercetării surselor științifice naționale și internaționale; sunt identificate unele acțiuni funcționale aplicate de către conducerea instituțiilor publice care se află în detrimentul societății și nu contribuie la asigurarea cu servicii de calitate; sunt analizate particularitățile interconexiunilor culturii organizaționale și culturii politice în cadrul administrației publice locale; este reliefată activitatea autorităților publice din Republica Moldova, pentru perfecționarea procedurilor decizionale.

Semnificația teoretică a cercetărilor se manifestă prin argumentarea indispensabilității creării unei culturi organizaționale puternice în vederea stabilirii echilibrului între activitatea instituțională și cea funcțională a autorităților administrației publice locale naționale; determinarea interferențelor dintre cultura organizațională și cultura politică în tranziția de la administrația publică locală etatistă la administrația publică locală autonomă; efectuarea studiul comparativ între cultura organizațională în cadrul administrației publice locale naționale și europeană.

Valoarea aplicativăa lucrării se identifică prin elaborarea unui studiu cu valențe fezabile care se manifestă prin prezentarea informației funcționarilor publici despre importanța consolidării unei culturi organizaționale puternice care să înrădăcineze elemente definitorii, dar să fie flexibilă la capitolul modernizări, în vederea satisfacerii interesului general al societății și nu în detrimentul cetățenilor; informarea opiniei publice cu noile tendințe de modernizare a administrației publice, preluate din practicile bune ale țărilor Uniunii Europene.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute au fost implementate în cadrul activității administrației publice locale (comuna Petrești, raionul Ungheni), administrației publice centrale de specialitate (Consiliul Coordonator al Audiovizualului) și se regăsesc în curriculumul disciplinelor ,,Administraţia publică locală” şi ,,Sociologia organizaţiilor” predate la Academia Militară a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”.

Cuprins


1. ASPECTE ISTORIOGRAFICE ȘI ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ÎN CADRUL MODERNIZĂRII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
  • 1.1. Istoriografia proceselor de formare și evoluție a culturii organizaționale la nivelul autorităților administrației publice locale
  • 1.2. Repere conceptuale și teoretico-metodologice de investigație a culturii organizaţionale în structurile administrației publice locale
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE: GENERAL ȘI PARTICULAR
  • 2.1. Dimensiuni europene ale culturii organizaționale în administrația publică locală
  • 2.2. Interconexiunea relațiilor politico-administrative și culturii organizaționale a administrației publice locale
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2
3.EVOLUȚIA CULTURII ORGANIZAȚIONALE ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 3.1. Aspecte generale privind evoluţia culturii organizaţionale a administraţiei publice locale în Republica Moldova
  • 3.2.Particularități ale culturii organizaționale în cadrul autorităților administrației publice locale
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI