Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul strategic al competitivității capitalului uman pe piață muncii în condițiile dezvoltării regionale


Autor: Movilă Irina
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română
Adobe PDF document0.58 Mb / în rusă

Teza

CZU 65.012.4:330.3

Adobe PDF document 7.47 Mb / în rusă
293 pagini


Cuvinte Cheie

managementul strategic, capitalul uman, piața muncii, dezvoltarea regională, competitivitatea, avantajul competitiv profesional și social, creativitatea, activitatea inovațională, marketing al potențialului uman, efectul economic și social, nivelul și calitatea vieții a populației, modelul sistemic, modelul conceptual, modelul matematic al programării liniare, strategia de dezvoltare a capitalului uman

Adnotare

Structura tezei: întroducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 255 surse, 14 anexe, 228 pagini text de bază, 38 de tabele și 38 figuri. Rezultatele obținute au fost publicate în peste 60 de lucrări științifice, inclusiv, 3 monografii.

Domeniul de studiu: managementul strategic și competitivitatea strategică a capitalului uman în condițiile dezvoltării regionale. Scopul cercetării constă în dezvoltarea bazei teoreticе, fundamentarea abordării conceptuale a formării competitivității capitalului uman a regiunii, identificarea factorilor, ce influentează formarea competitivității curente, strategice și sociale și elaborarea strategiei de dezvoltare a capitalului uman în Regiunea de Nord a Republicii Moldova.

Obiectivele cercetării: cercetarea conceptelor și modelelor managementului strategic al capitalului uman; determinarea factorilor ce formează competitivitatea strategică a obiectelor de cercetare (omului, întreprinderii, regiunii, țării); analiza teoriei capitalului uman, teoriei motivării și interpretarea lor în managementul strategic; analiza tendințelor social-economice de dezvoltare a regiunilor Republicii Moldova; stabilirea priorităților de bază ale dezvoltării Regiunii Nord; evidențierea factorilor de influență a migrației de muncă asupra competitivității capitalului uman și întreprinderii; evaluarea competitivității curente și strategice a capitalului uman al întreprinderilor; construirea modelelor de conținut și modelelor formale a formării competitivității capitalului uman; elaborarea strategiei de dezvoltare a capitalului uman.

Noutatea și originalitatea științifică: a fost fundamentată o abordare conceptuală la formare a competitivității strategice a capitalului uman al regiunii; au fost dezvoltate aspectele managementului strategic al capitalului uman în condițiile dezvoltării regionale și au fost idențificate caracteristicele de bază; au fost sistematizate şi structurate conceptele managementului strategic și a creativității; au fost evidențiate principiile activității inovaționale și a marketingului în managementul strategic; a fost dezvoltat conceptul competitivității strategice a capitalului uman, care stă la baza formării avantajului competitiv, nu doar profesional, ci și social; a fost interpretată teoria capitalului uman în contextul managementului strategic; a fost dezvoltată teoria motivațională și confirmată necesitatea umană în formarea competitivității sociale, care schimbă comportamentul omului, stimulează schimbarea statutului social și conduce la creșterea nivelului și calității vieții.

Problema științifică importantă soluționată: în baza analizei teoretice și a cercetării aplicative sunt determinate măsuri de perfecționare a managementului competitivităţii capitalului uman al regiunii pe termen lung; a fost argumentată necesitatea planificării competitivității, sunt construite modele și elaborată strategia de dezvoltare a capitalului uman în regiune. Rezultatele principiale noi pentru știință și practică: În procesul cercetării au fost obținute rezultate, care confirmă ipoteza cercetării, și totodată care deschid noi aspecte ale formării competitivității strategice a capitalului uman în condițiile dezvoltării regionale. A fost dezvoltată metodologia managementului strategic al capitalului uman în baza abordării sistemico-integrată, au fost analizate strategii de personal existente la întreprinderile Republicii Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă а lucrării: în bază analizei a fost argumentată abordarea conceptuală care contribuie la formarea competitivității strategice în regiune; a fost elaborată strategia formării avantajelor concurențiale sociale, adică, evaluarea valorilor și motivației care conduc la creșterea nivelului și calității vieții prin formarea competitivității strategice.

Implementarea rezultatelor științifice obținute: rezultatele cercetării, concluziile și recomandările au fost utilizate pentru actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord (aprobată prin Decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord nr. 3 din 12.02.2016). Rezultatele cercetărilor efectuate contribuie la elaborarea/actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a raioanelor și întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Cuprins


1. КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
 • 1.1. Теория человеческого капитала и ее интерпретация в стратегическом контексте
 • 1.2. Эволюция и анализ концепций стратегического менеджмента человеческого капитала
 • 1.3. Стратегическая конкурентоспособность и факторы ее формирования: многоуровневый подход
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
 • 2.1. Обоснование концептуального междисциплинарного подхода и методология исследования
 • 2.2. Этапы и программа проведения исследования на предприятиях Республики Молдова
 • 2.3. Анализ стратегического менеджмента конкурентоспособности человеческого капитала: результаты социологического опроса
 • 2.4. Выводы по главе 2

 • 3. ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 • 3.1. Социально-экономические тенденции развития регионов Республики Молдовы
 • 3.2. Рынок труда и конкурентоспособность рабочей силы: макроэкономический анализ
 • 3.3. Оценка уровня и качества жизни населения в регионах Республики Молдова
 • 3.4. Выводы по главе 3

4. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА РМ)
 • 4.1. Определение стратегических приоритетов развития человеческого капитала в Северном регионе Республики Молдова
 • 4.2. Моделирование стратегической конкурентоспособности человеческого капитала
 • 4.2.1. Системное моделирование стратегической конкурентоспособности.
 • 4.2.2. Математическое моделирование стратегической конкурентоспособности
 • 4.3. Разработка стратегии развития человеческого капитала на примере Северного региона РМ
 • 4.4. Совершенствование политики и структур развития человеческого капитала в регионе
 • 4.5. Выводы по главе 4

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ