Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străine


Autor: Puțuntean Nina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.03 - Pedagogie specială
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română

Teza

CZU 37.015.31:821.09 (043.3)

Adobe PDF document 3.91 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

axiologie literar-artistică, clase de valori, competență literar-artistică, dezvoltare literar-artistică, interculturalitate, sistem axiologic, student cititor, valori educative

Adnotare

Teză de doctor în pedagogie. Chișinău, 2018. Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 291 titluri, 19 anexe, 150 pagini de text de bază, 5 figuri, 29 tabele. Numărul de publicații la tema tezei: rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Pedagogie generală – Educația literar-artistică a studenților.

Scopul lucrării: Determinarea/elaborarea și sistematizarea unor repere teoretice pentru dezvoltarea la studenţi a axiologiei literar-artistice în condiţiile studierii în original a textelor din literaturile franceză şi engleză.

Obiectivele lucrării: determinarea/elaborarea, sistematizarea reperelor ştiinţifice privind axiologia literar-artistică; stabilirea nivelului de DALS pe filiera literaturilor străine; elaborarea modelului activității literar-artistice, specifice studiului în original al literaturii străine; experimentarea sistemului de activitate literar-artistică de studiere în original a TLA străine şi stabilirea condiţiilor de dezvoltare în aceste condiţii a axiologiei literar-artistice a studenţilor; elaborarea concluziilor cercetării şi recomandărilor pentru dezvoltarea pe principii ştiinţifice studenţilor a axiologiei literar-artistice.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în: abordarea TLA în învățarea limbii străine profesionale ca unități definitorii de DALS și, respectiv, de aprofundare și îmbogățire a raportului național-universal în sistemul lor axiologic general; configurarea bazei teoretice – idei, concepte, principii etc. cu privire la DALS prin filiera limbilor străine: tipul de cunoaștere artistic-estetică a lumii – originea literaturii în crearea imaginilor artistice verbale – re-crearea operei literare prin activitatea de lectură a cititorului – educația literar-artistică – valorile literar-artistice ca expresie supremă a valorilor educației etc.

Semnificația teoretică a cercetării este dată de: Modelul teoretic de dezvoltare a axiologiei literare a studenților; stabilirea claselor și tipurilor de valori și a raporturilor dintre ele, performate de studenți prin studiul în original al TLA în literaturile străine (franceză, engleză); validarea deplasării preponderenței axiologice a studenților de la valorile morale și sociale la valorile educației (generale și literar-artistice) datorită studiului în limba originalului al TLA în limbi străine.

Valoarea aplicativă a lucrării: stabilirea axiologiei literar-artistice a studenţilor, formată prin filiera limbilor străine; stabilirea nivelurilor de dezvoltare literar-artistică a studenților prin studiul în original al textelor literar-artistice din literaturile străine; oferirea cadrelor didactice universitare a unui model general de dezvoltare a axiologiei literare a studenților prin studiul în original al textelor literar-artistice din literaturile străine.

Implementarea rezultatelor științifice s-a făcut prin activitatea didactică a autoarei în cadrul UASM, comunicări la foruri științifice naționale și internaționale și publicații științifice.

Cuprins


1. PERSPECTIVA DIACRONICĂ A AXIOLOGIEI LITERAR-ARTISTICE A STUDENȚILOR
 • 1.1. Dezvoltarea istorică a conceptelor-cheie valoare, valoare literar-artistică, axiologie și interculturalitate
 • 1.2. Studiul comparativ al educației axiologice
 • 1.3. Interculturalitate și educație interculturală
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CONCEPTUL PRAXIOLOGIC-PROIECTIV DE DEZVOLTARE LA STUDENȚI A AXIOLOGIEI LITERAR-ARTISTICE PE TEXTE DIN LITERATURI STRĂINE
 • 2.1. Valoare vs valori literar-artistice
 • 2.1.1.Categoria valorii în filosofie, sociologie, pedagogie
 • 2.1.2. Valorile literar-artistice
 • 2.1.3. Cititorul de literatură
 • 2.1.4. Tipologia TLA și principiile de selectare-structurare a TLA în DALS
 • 2.2. Receptarea literară, lectura literară și educația literar-artistică
 • 2.2.1. Receptarea literar-artistică
 • 2.2.2. Lectura literară
 • 2.2.3. Educația axiologică a studenților pe TLA
 • 2.2.4. Educația/Metodologia ELA pe texte din literaturi străine
 • 2.2.5. Finalitățile și evaluarea lecturii
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. DEZVOLTAREA EXPERIMENTALĂ A SISTEMULUI DE VALORI LITERAR-ARTISTICE ALE STUDENȚILOR PE TEXTE DIN LITERATURI STRĂINE
 • 3.1. Designul metodologic al experimentului
 • 3.2. Modelizarea teoretică a demersului profesional de dezvoltare la studenți a axiologiei literarartistice pe texte din literaturi străine
 • 3.3. Studiul experiențial al axiologiei literar-artistice a pieselor curriculare și a subiecților lecturii
 • 3.3.1.Potențialul pieselor curriculare de formare-dezvoltare a valorilor LA ale studenților
 • 3.3.2. Aprecierea de către cadrele didactice a dezvoltării literar-artistice a studenților
 • 3.3.3. Axiologia literar-artistică a studenților în perioada preexperimentală
 • 3.4. Dezvoltarea experimentală a axiologiei literar-artistice a studenților
 • 3.4.1. Designul activității experimentale de dezvoltare la studenți a axiologiei literare
 • 3.4.2.Valorile literar-artistice operate-comentate de studenți în cadrul instruirii experimentale și atitudinile personale formulate față de operele studiate
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE