Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competențelor de comunicare în limba engleză la studenţii în Drept


Autor: Verdeș Maria-Rocselana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2019
Conducători ştiinţifici: Eugenia Babâră
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

,
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română

Teza

CZU 378.016:[811.111:34](043.3)

Adobe PDF document 2.48 Mb / în română
220 pagini


Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 147 de surse, adnotare (română, rusă, engleză), 120 pagini text de bază, 21 tabele, 15 figuri, 5 anexe. Publicații la tema tezei: 15 lucrări științifice. Concepte-cheie: competența de comunicare în limba engleză, lexic juridic, studenți în Drept, comunicare profesională în limba engleză, formarea profesională inițială.

Domeniul de studiu îl reprezintă Didactica școlară (limba engleză).

Scopul cercetării constă în elaborarea metodologiei formării competențelor de comunicare în limba engleză la studenții în Drept prin valorificarea lexicului juridic (Anexa 1).

Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor lingvistice și psihopedagogice ale formării studenților în Drept pentru comunicarea profesională; studierea evoluţiei istorice a conceptului de competență de comunicare în limba engleză; examinarea abordărilor teoretice privind metodologia predării-învățării-evaluării limbii engleze în învățământul superior; identificarea premiselor psihopedagogice și a imperativelor profesionale privind formarea motivației pentru cunoașterea de către studenții la Drept a lexicului juridic în limba engleză; evaluarea CCLE la studenții în Drept în planul utilizării lexicului juridic; elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de Formare a CCLE la Studenții în Drept (MPFSD) pentru valorificarea lexicului juridic în comunicarea profesională.

Noutatea și originalitatea științifică: elaborarea indicatorilor calității în plan lexical a comunicării profesionale la studenții în Drept; elaborarea descriptorilor CCLE în planul utilizării de către studenții în Drept a lexicului juridic.

Problema științifică soluționată: constă în dezvoltarea didacticii limbii engleze prin elaborarea și validarea experimentală a Modelului Pedagogic de Formare a CCLE la Studenții în Drept (MPFSD ) pentru valorificarea lexicului juridic în comunicarea profesională.

Semnificația teoretică a cercetării: studiul teoriilor privind metodologia predării-învățăriievaluării limbii engleze în învățământul superior; valorizarea epistemică și praxiologică a indicatorilor și descriptorilor calității lexicului juridic la studenții în Drept în cadrul CCLE. Valoarea aplicativă a cercetării: elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a CCLE la studenții facultăților de Drept pentru val orificarea lexicului juridic, care reprezintă în cercetare metodologia formării CCLE în învățământul superior.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin: mediatizarea rezultatelor cercetării la conferințe internaționale și naționale, publicate în materiale științifico-metodice în instituții de învățământ universitar din Republica Moldova și România.

Cuprins


CAPITOLUL 1 REPERE PSIHOPEDAGOGICE ȘI LINGVISTICE ALE PREDĂRII ÎNVĂȚĂRII-EVALUĂRII LIMBII ENGLEZE LA STUDENȚII ÎN DREPT
 • 1.1. Considerații teoretice despre metodologia predării-învățării-evaluării limbii engleze
 • 1.2. Învățarea limbii străine (limba engleză) prin intermediul limbii materne
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

CAPITOLUL 2 CADRUL TEORETIC AL DEZVOLTĂRII CCLE LA STUDENȚII ÎN DREPT
 • 2.1. Concepte ale comunicării didactice și paradigme de interpretare ale comunicării didactice
 • 2.2. Semnificația conceptului de competență comunicativă. Particularități specifice
 • 2.3. Teoriile învățării limbii străine
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

CAPITOLUL 3 METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU UTILIZAREA LEXICULUI DE SPECIALITATE LA STUDENȚII ÎN DREPT
 • 3.1. Demersul experimental al cercetării/ evaluării CCLE la studenții în Drept în planul utilizării lexicului de specialitate
 • 3.2. Modelul pedagogic de formare la studenții în Drept a CCLE pentru valorificarea lexicului de specialitate
 • 3.3. Valorile CCLE în planul utilizării lexicului juridic, realizate experimental în contextul formării profesionale inițiale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE