Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova


Autor: Cadocinicov Evgheni
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Natalia Băncilă
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 336.77(478)(043.3)

Adobe PDF document 2.86 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

credit, bancă comercială, portofoliu creditar, risc de credit, politică creditară, optimizare, etc

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, tabele, figuri, şi anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 8 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studii: economie, finanțe.

Scopul lucrării constă în elaborarea bazei teoretico-aplicative de gestionare şi optimizare a portofoliului de credite al băncilor comerciale din Republica Moldova. Pentru realizarea acestui scop, vom urmări îndeplinirea următoarelor obiective: determinarea conceptuală a procesului de creare a portofoliului creditar; identificarea problemelor și factorilor de influenţă asupra gestiunii portofoliului de credit; determinarea impactului politicii de creditare asupra portofoliului de credite a băncii comerciale; analiza struсturală a calităţii рortofoliului dе сrеditе; evaluarea portofoliului creditar după risc şi profitabilitate; elaborarea recomandărilor de perfecţionare și optimizare a portofoliului creditar al băncilor comerciale din RM.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a lucrării cuprinde următoarele elemente: aprofundarea abordărilor teoretice privind conceptul de portofoliu creditar; determinarea problemelor de gestiune a portofoliului de credite; identificarea factorilor de influenţă şi a impactului pe care îl are structura şi calitatea portofoliului de credite asupra performanţelor bancare; elaborarea modelul econometric al corelației factorilor ce influențează volumul portofoliului de credite al băncilor comerciale autohtone; determinarea direcţiilor de perfecţionare şi îmbunătăţire a calităţii portofoliului de credite pentru sectorul bancar din Republica Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a conceptului de portofoliul creditar al băncilor comerciale în Republica Moldova, fapt ce a permis estimarea stării actuale a portofoliului creditar al băncilor comerciale și elaborarea direcțiilor de perfecționare în vederea optimizării acestuia.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în contribuţiile aduse la precizarea şi definirea noţiunilor de bază; analiza structurii şi principiilor de creare a portofoliului de creditare, ceea ce a permis identificarea carenţelor existente şi sinteza elementelor definitorii ale unui cadru metodologic generic, elucidându-se impactul рolitiсii dе сrеditarе asuрra сalității рotofoliului dе сrеditе al băncilor comerciale. În aspect aplicativ, prin aplicarea metodelor de reducere a riscului de credit în evaluările practice, au fost conturate anumite propuneri aferente necesităţii perfecţionării şi optimizării portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Elaborările metodologice şi recomandările practice aferente optimizării portofoliului creditar al băncilor comerciale au fost recepționate și implementate de către BC „Moldindconbank” SA, BС „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA şi Organizaţia de Microfinanţare „Victoria Credit” SRL. Aplicarea recomandărilor şi metodologia propusă pot constitui drept suport informativ pentru instituţiile bancare naţionale, precum şi în completarea cursurilor universitare şi postuniversitare la disciplinele de specialitate.

Cuprins


1. REPERE TEORETICO-CONCEPTUALE REFERITOR LA PORTOFOLIUL DE CREDITE AL BĂNCILOR COMERCIALE
  • 1.1. Abordări conceptuale cu privire la esenţa, structura şi metodele de analiză şi evaluare a portofoliului de credite
  • 1.2. Teoretizări cu privire la formarea şi gestiunea portofoliului de credite al băncilor comerciale şi imрaсtul рolitiсii dе сrеditarе asuрra сalităţii acestuia
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ESTIMAREA CALITĂŢII PORTOFOLIULUI DE CREDITE AL BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 2.1. Evaluarea mеtodologiei dе analiză a рortofoliului dе сrеditе în bănci
  • 2.2. Analiza struсturală a calităţii рortofoliului dе сrеditе în sectorul bancar al Republicii Moldova şi estimarea portofoliului de credite după risc şi profitabilitate
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. OPTIMIZAREA CALITĂŢII PORTOFOLIULUI DE CREDITE PRIN ELIMINAREA RISCULUI DE CREDIT ÎN BĂNCILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 3.1. Evaluarea celor mai eficiente mеtodе şi tеhniсi dе rеduсеrе a risсului dе сrеdit în сadrul băncilor comerciale din Republica Moldova
  • 3.2. Căile de perfecţionare a sistemului de gestiune a portofoliului de credite în băncile comerciale din Republica Moldova
  • 3.3. Modelarea econometrică al corelației factorilor de influență al volumului portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI