Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Infracțiuni care afectează regimul frontierei de stat a Republicii Moldova


Autor: Megherea Marin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Viorel Berliba
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Teza

CZU 343.343.6 (043.3)

Adobe PDF document 2.25 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

frontieră, frontieră de stat, frontieră vamală, graniță, frontieră internă, frontieră externă, punct de trecere, teritoriu, spațiu terestru, spațiu aerian, spațiu maritim, subsol, regim juridic al frontierei, regim juridic al frontierei de stat.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, 6 figuri reprezentative, bibliografia din 185 titluri, 140 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Investigațiile științifice raportare la subiectul tezei de doctorat vizează materia dreptului penal special. Cu o atenție particulară a fost acoperit segmentul infracțiunilor care afectează regimul juridic al frontierei de stat al RM, care nu conturează un cadru bine sistematizat. Doar un studiu complex asupra semnelor care identifică particularitățile definitorii și sistemice ale acestor fapte prejudiciabile ar pune în acțiune posibilitatea combaterii eficiente a acestora prin mijloace de drept penal.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării a constat în identificarea unui mecanism eficient de combatere, prin mijloace de drept penal, a faptelor prejudiciabile care afectează regimul juridic al frontierei de stat a RM, pornindu-se de la analiza corelației între diferite categorii de asemenea infracțiuni, descrierea caracterului sistematic, și continuând cu caracterizarea juridico-penală generică a infracțiunilor care afectează regimul juridic al frontierei de stat a RM. Obiectivele tezei: identificarea unui concept al infracțiunilor care afectează regimul frontierei de stat a RM; conturarea sistemului infracțiunilor care afectează regimul frontierei de stat a RM; identificarea corelației și semnelor definitorii ale obiectului juridic și obiectului material al infracțiunilor care afectează regimul frontierei de stat a RM; analiza conținutului constitutiv generic al infracțiunilor care afectează regimul frontierei de stat a RM; elaborarea și formularea unor concluzii generale și a unor recomandări, inclusiv cu caracter de lege ferenda, care să materializeze un mecanism eficient de combatere, prin mijloace de drept penal, a faptelor prejudiciabile care afectează regimul juridic al frontierei de stat a RM.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute rezultă din următoarele premise conceptuale: A. Infracțiunile care afectează regimul frontierei de stat a RM formează un subsistem conturat în baza mai multor semne definitorii: obiect de atentare, modalități de manifestare, conținut constitutiv. B. Cadrul infracțiunilor care afectează regimul frontierei de stat a RM sunt: anumite modalități de manifestare a infracțiunii de recrutare, instruire sau acordare a altui suport în scop terorist; trecerea ilegală a frontierei de stat; unele modalități de manifestare a infracțiunii de organizare a migrației ilegale etc. C. Potrivit legislației penale în vigoare, infracțiunile care afectează în mod nemijlocit regimul frontierei de stat a RM conturează două categorii distincte: grupul de infracțiuni care, în ansamblu, afectează regimul frontierei de stat a RM și grupul de infracțiuni care afectează regimul frontierei doar în cazul unor modalități obiective de manifestare prescrise. D. Infracțiunile care afectează regimul frontierei de stat al RM, deși la moment sunt prevăzute de diferite capitole ale C. pen. al RM, afectează un singur obiect generic – relațiile sociale care asigură un regim normal al frontierei de stat a RM etc.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată ca urmare a elaborării tezei de doctorat a constat în identificarea criteriilor pentru diferențierea infracțiunilor care afectează regimul frontierei de stat a RM de alte infracțiuni, fapt care permite evidențierea specificului juridic al acestor categorii de fapte prejudiciabile, contribuindu-se la perfecţionarea normativului penal în această materie și aplicarea corectă a acestuia.

Semnificaţia teoretică. Cercetarea științifică elaborată sub forma tezei de doctorat se impune cu premise favorabile de dezvoltare a teoriei și doctrinei penale în materia infracționalității, în particular a infracționalității care afectează regimul juridic al frontierei de stat a RM.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din posibilitățile de aplicare a concluziilor științifice obținute în activitatea de cercetare și didactică; în cadrul activităților de aplicare a normelor de drept penal de către ofițeri de urmărire penală, procurori, judecători; în cadrul procesului complex de modificare și racordare a legislaţiei penale la standardele europene și internaționale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările, care formează rezultatele ştiinţifice ale investigaţiilor ştiinţifice întreprinse, şi-au găsit reflectare în 6 articole ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice, inclusiv participări la conferinţe ştiinţifico-practice internaţionale.

Cuprins


1. GRADUL DE CERCETARE A INFRACȚIUNILOR / INFRACȚIONALITĂȚII CARE AFECTEAZĂ REGIMUL JURIDIC AL FRONTIEREI DE STAT
 • 1.1. Gradul de studiere a infracțiunilor / infracționalității care vizează frontiera de stat prin intermediul materialelor științifice publicate în Republicii Moldova
 • 1.2. Infracțiunile contra frontierei de stat prin prisma cercetărilor științifice publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. FRONTIERA DE STAT ȘI REGIMUL JURIDIC AL FRONTIEREI DE STAT - OBIECT AL PROTECȚIEI JURIDICO-PENALE
 • 2.1. Semne definitorii privind regimul juridic al frontierei de stat și conținutul juridic al frontierei de stat și/sau vamale
 • 2.2. Regimul juridic al frontierei de stat și migrațiunea ilegală
 • 2.3. Infracțiuni care afectează regimul juridic al frontierei de stat: noțiune și categorii
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. INFRACȚIUNI CARE AFECTEAZĂ REGIMUL JURIDIC AL FRONTIEREI DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA: ANALIZĂ JURIDICO-PENALĂ ȘI ELEMENTE DE DREPT PENAL COMPARAT
 • 3.1. Infracțiunea de trecere ilegală a frontierei de stat
 • 3.1.1. Elemente preexistente ale infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat
 • 3.1.2. Conținutul constitutiv al infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat
 • 3.2. Infracțiunea de organizare a migrației ilegale
 • 3.2.1. Elemente preexistente ale infracțiunii de organizare a migrației ilegale
 • 3.2.2. Conținutul constitutiv al infracțiunii de organizare a migrației ilegale
 • 3.3. Elemente de drept comparat în materia infracțiunilor care afectează regimul juridic al frontierei de stat
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI