Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru insolvabilitatea fictivă


Autor: Lebedinschi Adrian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Viorel Berliba
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Cuvinte Cheie

insolvabilitate, insolvabilitate intenționată, insolvabilitate fictivă, insolvență, insolvență comercială, faliment, bancrută, bancrută simplă, bancrută frauduloasă, stare de încetare a plăților, incapacitate de plată, creditor, activitate de întreprinzător, daune cauzate, proporții mari

Adnotare

LEBEDINSCHI Andrian. Răspunderea penală pentru insolvabilitatea fictivă. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2018 Teza cuprinde: adnotări, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 213 titluri, 5 anexe, 1 figură, 7 tabele, 162 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: insolvabilitate, insolvabilitate intenționată, insolvabilitate fictivă, insolvență, insolvență comercială, faliment, bancrută, bancrută simplă, bancrută frauduloasă, stare de încetare a plăților, incapacitate de plată, creditor, activitate de întreprinzător, daune cauzate, proporții mari. Domeniul de studiu. Investigațiile științifice desfășurate sunt bazate pe domeniul dreptului penal special, deși o interpretare complexă și minuțioasă a conținutului normativ al infracțiunii nu este posibil fără analiza domeniului de reglementare a instituției insolvabilității – domeniul dreptului comercial. Scopul tezei de doctorat a constat în fundamentarea răspunderii penale pentru insolvabilitatea fictivă în baza unor modalități normative prescrise, evitându-se anumite interpretări extensive defavorabile și creându-se un cadru tipic de delimitare a insolvabilității fictive de alte infracțiuni. Obiectivele: identificarea și evaluarea opiniilor expuse în literatura de specialitate din RM și din alte state referitor la reglementarea instituției insolvabilității (bancrutei, falimentului); analiza și interpretarea materialelor științifice elaborate în materia temei tezei de doctorat, prin valorificarea gradului de investigare a acestui subiect și conturarea nivelului inițial și a efectelor cercetărilor desfășurate; analiza actelor normative care reglementează instituția insolvabilității – ca instituție de drept comercial; interpretarea actelor normative adoptate în diferite state din perspectiva unor reguli comparative; cercetarea limitelor de configurare a unui sistem normativ în materia insolvabilității în RM; argumentarea și fundamentarea științifică a reglementării răspunderii penale pentru bancruta frauduloasă; investigarea complexă a noțiunii de insolvabilitate, insolvență, faliment, bancrută din punct de vedere textual și normativ; analiza și interpretarea semnelor preexistente ale infracțiunii de insolvabilitate fictivă; determinarea unor procedee de determinare a semnelor care caracterizează conținutul constitutiv al infracțiunii de insolvabilitate fictivă; clarificarea asupra unor repere de delimitare a infracțiunii de insolvabilitate fictivă de alte infracțiuni asemănătoare; înaintarea, argumentarea și promovarea în perspectivă a unor recomandări legate de determinarea, pe cale normativă, a unor modalități de manifestare normativă a infracțiunii de insolvabilitate fictivă. Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute au constat în următoarele rezultate științifice: ● implicațiile normativului penal în materie de răspundere pentru faptele legate de insolvabilitate se face în baza unor particularități, trăsături definitorii și soluții desprinse din reglementarea insolvabilității în materie comercială; ● nu oricare insolvabilitate prezumă o premisă pentru existența infracțiunii (insolvabilitatea neavând legătură cu sistemul normativului penal), dar în cazul în care se pune în mișcare o acțiune penală privind insolvabilitatea, atunci instituția insolvabilității urmează a fi examinată, în anumite cazuri, în calitate de situație-premisă - semn preexistent al infracțiunii; ● lipsa în RM a unor condamnări a faptelor infracționale în domeniul complex al insolvabilităților este dictat inclusiv de anumite incoerențe normative; ● simplul refuz al unei plăți pe care debitorul de bună-credință l-a considerat întemeiat, nu putea și nici nu poate constitui o probă suficientă de încetare a plăților; ● abordarea elementului material în forma falsificării nu poate fi concepută sub aspectul concurenței dintre infracțiunea de insolvabilitate fictivă și cea de fals. Problema ştiinţifică importantă soluționată a constat în elaborarea unui mecanism normativ eficient care vizează răspunderea penală pentru infracțiunea de insolvabilitate fictivă (bancrută frauduloasă, în forma pseudobancrutei), fapt care va contribui la eficientizarea sistemului de atribuire a unor fapte prejudiciabile la categoria unei infracțiuni de acest gen, în vederea impulsionării sistemului de aplicare a acestuia în cadrul încălcării unor relații sociale incidente. Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Semnificația teoretică rezidă din certitudinea documentelor care reglementează domeniul complicat al insolvabilității, din analiza unor opinii de valoare expuse în raport cu această instituție de drept comercial. Valoarea aplicativă constă în faptul că rezultatele obținute pot fi cu ușurință aplicate în proces de cercetare științifică ulterioară, în proces didactic, în activitatea de elaborare a unor modificări de lege penală. Implementarea rezultatelor științifice. Concluziile şi recomandările, care formează rezultatele științifice ale investigațiilor științifice întreprinse, şi-au găsit reflectare în 7 articole științifice publicate în reviste ştiinţifice, inclusiv participări la conferinţe ştiinţifico-practice internaţionale (Conferinţa ştiinţificopractică internaţională „Premise de perfecţionare a legislaţiei naţionale şi ajustare la standardele Uniunii Europene” - Chişinău: ICJP al AŞM, ICEŞD, 2016).

Cuprins


1. CERCETAREA PROBLEMATICII INSOLVABILITĂȚII PRIN PRISMA STUDIILOR ȘTIINȚIFICE ELABORATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ÎN ALTE STATE
 • 1.1. Insolvabilitatea – instituție de drept comercial
 • 1.2. Materialele științifice referitoare la răspunderea penală pentru insolvabilitatea fictivă, publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Cercetările științifice desfășurate în materia insolvabilității fictive în alte state
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1 al tezei.

2. INSOLVABILITATEA – SITUAȚIE-PREMISĂ PENTRU CALIFICAREA INFRACȚIUNILOR LEGATE DE INSOLVABILITATE
 • 2.1. Repere evolutive referitoare la instituția insolvabilității
 • 2.2. Stare de încetare a plăților – incapacitate de plată – insolvență – insolvabilitate – faliment – bancrută: noțiuni, semne de identificare și caracterizare de ansamblu
 • 2.3. Elemente de drept comparat în materia infracțiunilor legate de insolvabilitate
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2 al tezei

3. CARACTERISTICA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNII DE INSOLVABILITATE FICTIVĂ (PSEUDOBANCRUTĂ)
 • 3.1. Elemente preexistente ale infracțiunii de insolvabilitate fictivă
 • 3.1.1. Obiectul juridic și obiectul material al infracțiunii de insolvabilitate fictivă
 • 3.1.2. Subiectul infracțiunii de insolvabilitate fictivă
 • 3.2. Elemente constitutive ale infracțiunii de insolvabilitate fictivă
 • 3.2.1. Latura obiectivă a infracțiunii
 • 3.2.1. Latura subiectivă a infracțiunii
 • 3.3. Forme și modalități faptice ale infracțiunii de insolvabilitate fictivă. Delimitarea de alte infracțiuni
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3 al tezei.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI