Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Finanţarea investiţiilor în capitalul uman educaţional în perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii în Republica Moldova


Autor: Conencov Olga
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Rodica Hîncu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română

Teza

CZU 336.144:37(478)(043), 330.322.3:37(478)(043)

Adobe PDF document 3.96 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

capital uman educaţional, investiţia în capitalul uman, calitatea vieţii, sistem de învăţământ superior, finanţare publică, pierderi financiare, metode alternative de finanţare, instrumente financiare, piaţa financiară, investiţie cu impact social, contract de capital uman

Adnotare

Teza de doctor a fost elaborată în cadrul Catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital” a ASEM şi include introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 200 de titluri, 19 anexe, 136 de pagini de text de bază, 26 de tabele, 30 de figuri şi 17 formule. Cercetările sunt reflectate în 22 publicaţii.

Domeniul de studiu al tezei îl reprezintă finanţele.

Scopul lucrării: dezvoltarea fundamentelor teoretice şi metodologice privind finanţarea investiţiilor în învăţământul superior în vederea dezvoltării capitalului uman educaţional în perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii în Republica Moldova.

Obiectivele lucrării: analiza situaţiei actuale privind finanţarea investiţiilor în învăţământul superior în Republica Moldova; investigarea metodelor tradiţionale şi alternative de finanţare a studiilor în învăţământul superior; cercetarea rolului pieţei financiare şi a instrumentelor financiare pasibile de aplicat în vederea finanţării studiilor în învăţământul superior; identificarea efectelor investiţiilor în educaţie asupra calităţii vieţii; realizarea studiului comparativ al practicilor internaţionale în domeniul finanţării studiilor în învăţământul superior ce pot fi aplicate în RM; cercetarea interdependenţei dintre investiţiile în educaţie şi dezvoltarea capitalului uman în RM în baza modelelor econometrice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în: precizarea şi aprofundarea conceptelor de capital uman educaţional ca obiect de investire, investiţie cu impact social, contract de capital uman, în vederea utilizării ulterioare a acestora în documentele de politici publice privind finanţarea studiilor în ÎS autohton din perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii; identificarea metodelor alternative şi inovaţionale de finanţare a studiilor în învăţământul superior prin identificarea instrumentelor pieţei financiare, cum ar fi acţiuni, obligaţiuni cu impact social, contracte de capital uman etc.; stabilirea, în baza celor trei piloni ai finanţării publice (componenta de bază, componenta orientată spre rezultate, componenta orientată spre inovare) a unui mecanism nou de finanţare publică a studiilor în învăţământul superior autohton; elucidarea, în cadrul indicatorilor calităţii vieţii, a rolului componentei ”Educaţia”, în vederea diagnosticării calităţii vieţii şi perspectivelor de dezvoltare a acesteia în Republica Moldova; elaborarea platformei conceptuale privind corelaţia dintre investiţiile în capitalul uman educaţional şi calitatea vieţii, argumentând necesitatea dezvoltării componentelor binomului dat în RM; demonstrarea, prin adaptarea modelelor econometrice, a interdependenţei dintre investiţiile în educaţie şi dezvoltarea capitalului uman.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea metodelor de perfecţionare, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, a finanţării studiilor în învăţământul superior din Republica Moldova, fapt ce determină promovarea aspectelor inovative în finanţarea capitalului uman educaţional în vederea dezvoltării acestuia şi din perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Semnificaţia teoretică rezidă în dezvoltarea conceptelor contemporane privind investiţia în capitalul uman educaţional; argumentarea importanţei mărimii RIR, ca indicator de eficienţă al investiţiilor în educaţie; fundamentarea, din punctul de vedere al costurilor şi beneficiilor publice, a necesităţii participării guvernului Republicii Moldova în investiţii majore în educaţie, date fiind efectele ulterioare pozitive pentru bugetul statului şi calitatea vieţii. Concluziile şi recomandările prezentate pot contribui la amplificarea unor viziuni conceptuale privind finanţarea studiilor în învăţământul superior, din perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii la nivel naţional. Valoarea aplicativă constă în posibilitatea de a utiliza rezultatele cercetării, în vederea aplicării unor metode alternative de finanţare a studiilor în învăţământul superior (bazate pe performanţă) şi a unor instrumente ale pieţei financiare (contracte de capital uman, obligaţiuni cu impact social); aplicarea modelelor econometrice pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a capitalului uman prin cheltuielile publice pentru educaţie. Rezultatele pot fi folosite în scopuri de cercetare şi didactice, inclusiv în cadrul a numeroase cursuri universitare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Cele mai importante rezultate ale cercetării, elaborate în teză, au fost acceptate spre implementare în cadrul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Academiei de Studii Economice a Moldovei, SA ”Franzeluţa”, fiind confirmate prin acte de implementare

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND INVESTIȚIILE ÎN CAPITALUL UMAN EDUCAȚIONAL DIN PERSPECTIVA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII VIEȚII
 • 1.1. Reflecții teoretice și conceptuale privind investițiile în capitalul uman educațional
 • 1.2. Elucidarea impactului investițiilor în educație asupra dimensiunii socio-economice a calității vieții
 • 1.3. Bazele metodologice privind finanțarea studiilor în învățământul superior
 • 1.4. Diagnosticarea situației actuale privind finanțarea investițiilor în capitalul uman educațional în Republica Moldova și identificarea problematicii în domeniu
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE APLICATIVE PRIVIND FINANȚAREA STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Dezvoltarea sistemului de învățământ superior autohton din perspectiva integrării în spațiul european al educației
 • 2.2. Analiza comparativă a sistemelor de finanțare a studiilor superioare în țările Uniunii Europene și Republica Moldova
 • 2.3. Investigarea efectelor investițiilor în capitalul uman educațional asupra calității vieții în Uniunea Europeană
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII DE OPTIMIZARE A FINANȚĂRII INVESTIȚIILOR ÎN CAPITALUL UMAN EDUCAȚIONAL DIN PERSPECTIVA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII VIEȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Elaborarea platformei conceptuale privind corelația dintre investițiile în capitalul uman educațional și calitatea vieții
 • 3.2. Identificarea interdependenței dintre investițiile în educație și dezvoltarea capitalului uman în Republica Moldova în baza modelelor econometrice
 • 3.3. Raționalizarea mecanismului de finanțare publică a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova
 • 3.4. Perfecționarea mecanismului de finanțare a studiilor în învățământul superior autohton în baza metodelor alternative de finanțare
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI