Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic


Autor: Vrabii Violeta
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Aglaida Bolboceanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 37.015.3(043.3)

Adobe PDF document 4.63 Mb / în română
212 pagini


Cuvinte Cheie

autoeficacitate, automotivare, dimensiune afectivă, dimensiune cognitivă, dimensiune motivațională, dezvoltare personală, cadru didactic, maturitate emoțională, dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale. Domeniul de studiu: psihologia socială a cadrului didactic

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea include introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 176 surse bibliografice, 18 anexe, 128 pagini text de bază, 14 figuri, 29 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 18 lucrări științifice.

Scopul cercetării: Determinarea dimensiunilor psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic şi implementarea programului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială.

Obiectivele cercetării: analiza teoretică a dimensiunilor psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic; identificarea opiniei cadrului didactic privind necesitatea dezvoltării personale; determinarea raportului dintre elementele constitutive ale dimensiunilor afectiv – motivaționale ale dezvoltării personale a cadrului didactic; argumentarea conceptuală a dimensiunilor psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic; elaborarea și validarea modelului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în sistematizarea reperelor teoretice cu privire la dimensiunile psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic; sistematizarea ideilor, nevoilor/trebuinţelor personale privind necesitatea dezvoltării personale; determinarea raportului dintre elementele constitutive ale dimensiunilor afectiv – motivaționale și diferențele de manifestare, în funcție de particularitățile de vârstă și profesionale ale persoanei; elaborarea modelului și programului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială. Problema științifică soluționată constă în fundamentarea, din punct de vedere teoretic și praxiologic, a dimensiunilor psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic, fapt care a condus la elaborarea conceptului și modelului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială, a programului și a demersului acţional, asigurând astfel dezvoltarea personală a cadrului didactic în dimensiunile cognitivă, afectivă și motivațională.

Semnificația teoretică constă în definirea conceptului dezvoltare personală din perspectivele psihologică, psihosocială, pedagogică; determinarea constructelor dimensiunii psihosociale şi a elementelor constitutive ale dezvoltării personale a cadrului didactic; determinarea raportului dintre elementele constitutive ale dimensiunii psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic; elaborarea modelului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială; stabilirea condițiilor facilitatoare de dezvoltare personală; argumentarea importanței dezvoltării personale a cadrului didactic în contextul dezvoltării profesionale eficiente.

Valoarea aplicativă constă în elaborarea şi aplicarea chestionarului „Dezvoltarea personală a cadrului didactic” prin care am structurat un sistem de idei și motivații personale privind necesitatea dezvoltării personale; determinarea corelației dintre elementele dimensiunilor afectiv – motivaționale și a diferențelor de manifestare, în funcție de particularitățile de vârstă și profesionale ale persoanei; crearea unei baze metodologice complexe de realizare a dezvoltării personale prin elaborarea și validarea modelului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială, aplicarea programului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială. Modelul propus contribuie la creșterea personală a cadrului didactic, creează premise pentru asigurarea calității formării/dezvoltării profesionale continue.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele tezei au fost implementate prin programul Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială realizat cu personalul științificodidactic de la Academia de Studii Economice a Moldovei, cu cadrele didactice de la Colegiul „V. Lupu” din Orhei, modulele tematice, trainingul formativ în stagiile de formare profesională continuă a cadrelor didactice, promovate la Institutul de Ştiințe ale Educației.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE CU PRIVIRE LA DIMENSIUNILE PSIHOSOCIALE ALE DEZVOLTĂRII PERSONALE A CADRULUI DIDACTIC
 • 1.1. Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale – abordări teoretico-practice
 • 1.2. Dezvoltarea personală a cadrului didactic în contextul educaţiei adulţilor
 • 1.3. Orientări actuale cu privire la dimensiunile psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic
 • 1.4. Concluzii la Capitolul

2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL DIMENSIUNILOR PSIHOSOCIALE ALE DEZVOLTĂRII PERSONALE A CADRULUI DIDACTIC
 • 2.1. Designul studiului experimental
 • 2.2. Dimensiunea cognitivă a dezvoltării personale a cadrului didactic
 • 2.3. Constructul experimental al raportului dintre elementele constitutive ale dimensiunilor afectiv – motivaţionale ale dezvoltării personale
 • 2.4. Modelul Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. DIMENSIUNEA METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII PERSONALE A CADRULUI DIDACTIC DIN PERSPECTIVA PSIHOSOCIALĂ
 • 3.1. Condiţiile demersului formativ
 • 3.2. Programul Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială
 • 3.3. Impactul programului formativ asupra dimensiunilor afectiv – motivaţionale ale dezvoltării personale a cadrului didactic.
 • 3.4. Valorile aplicative ale programului Dezvoltarea personală a cadrului didactic din perspectiva psihosocială
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI