Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunității locale. Cazul Republicii Moldova


Autor: BUDURINA-GOREACII Carolina
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Teza

CZU 32:061.2(478)(043.3)

Adobe PDF document 1.76 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

instituţii ale societăţii civile, comunitate locală, autorităţile publice locale, dezvoltare, participare, politici publice, activitate decizională, bunăstare generală

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 345 surse, 155 de pagini text de bază, 4 anexe și 5 boxe. Rezultatele cercetării au fost publicate în 31 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Ştiinţe politice.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei constă în analiza gradului de implicare şi rezultatele obţinute de către instituțiile societății civile în dezvoltarea comunității locale, având drept studiu de caz Republica Moldova.

În vederea realizării scopului propus au fost formulate următoarele obiective: analiza istoriografiei cercetării fenomenului instituțiilor societății civile în contextul dezvoltării comunității locale; examinarea abordărilor teoretico-metodologice ale conceptelor de „instituții ale societății civile” şi „dezvoltarea comunităţii locale”; investigarea dimensiunilor corelative dintre „instituțiile societății civile” şi „dezvoltarea comunităţii locale”; analiza dezvoltării instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice, având ca reper perioada anilor 1988 ‒ prezent; examinarea dinamicii dezvoltării comunității locale din perspectiva modificărilor structurale ale instituţiilor societăţii civile; cercetarea parteneriatului de colaborare dintre instituțiile societății civile și autorităţile APL în dezvoltarea comunităţii locale; evaluarea funcțiilor specifice ale instituțiilor societății civile în contextul schimbărilor socioeconomice și culturale la nivel local; prezentarea unor practici de succes ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor din raioanele Şoldăneşti, Orhei şi Cahul.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se referă la introducerea în ştiinţa și practica națională a conceptelor de ,,instituţii ale societăţii civile” şi de ,,dezvoltare a comunităţii locale” ca elemente esenţiale ale asigurării bunăstării generale şi în abordarea analitico-aplicativă a rolului instituţiilor societăţii civile în dezvoltarea comunităţii locale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea rolului instituţiilor societăţii civile în contextul dezvoltării comunităţii locale în Republica Moldova, odată cu desprinderea ţării noastre de la imperiul sovietic, fapt ce a condus la identificarea pentru reprezentanţii din mediul academic şi cel neguvernamental a principalelor probleme şi provocări cu care se confruntă sectorul asociativ şi au permis prezentarea unor recomandări privind dezvoltarea comunităţii (comunităţilor) locale sub aspect economic, social şi cultural.

Semnificaţia teoretică a lucrării derivă din rezultatele și concluziile obținute pe parcursul cercetării rolului instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunității locale și prezintă o serie de recomandări cu valoare teoretică și practică.

Valoarea aplicativă. Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările formulate pot servi drept puncte de reper pentru factorii de decizie guvernamentali şi neguvernamentali, precum şi pentru comunitatea internaţională în vederea dezvoltării comunităţii locale la nivel socioeconomic şi cultural. Unele teze abordate în lucrare pot fi utilizate în cadrul cursurilor universitare predate în domeniile ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice obţinute este reflectată în tezele celor 14 conferinţe științifico-practice din ţară şi de peste hotare; în 31 articole științifice naționale și internaționale publicate de către autor. De asemenea, unele aspecte practice privind implicarea instituțiilor societății civile au fost abordate și discutate cu reprezentanții societăţii civile din Republica Moldova.

Cuprins


1. ISTORIOGRAFIA ȘI BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE STUDIERII INSTITUȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE ȘI DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII LOCALE
 • 1.1 Repere istoriografice ale cercetării instituțiilor societății civile în contextul dezvoltării comunității locale
 • 1.2 Instituțiile societății civile și dezvoltarea comunității locale: aspecte teoreticometodologice
 • 1.3 Dimensiunile corelative dintre „instituțiile societății civile” și „dezvoltarea comunității locale”
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢIA INSTITUȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE MOLDOVENEȘTI ȘI A PROCESULUI DE DEZVOLTARE A COMUNITĂȚII LOCALE ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE
 • 2.1 Afirmarea instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice
 • 2.2 Cadrul legislativ de reglementare a activităţii instituțiilor societății civile în Moldova
 • 2.3 Dinamica dezvoltării comunității locale în condițiile modificărilor structurale ale instituţiilor societăţii civile
 • 2.3.1. Numărul organizaţiilor necomerciale
 • 2.3.2. Tipologia instituţiilor societăţii civile
 • 2.3.3. Domenii de activitate ale instituţiilor societăţii civile
 • 2.3.4. Funcţiile instituţiilor societăţii civile
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚILOR LOCALE DIN PERSPECTIVA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE
 • 3.1 Formalizarea parteneriatului de colaborare dintre instituțiile societății civile și autoritățile APL în dezvoltarea comunității locale
 • 3.2 Funcțiile specifice ale instituțiilor societății civile în contextul schimbărilor socioeconomice și culturale la nivel local
 • 3.3 Practici de succes ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor din raioanele Şoldăneşti, Orhei şi Cahul
 • 3.3.1. Raionul Şoldăneşti (zona de nord)
 • 3.3.2. Raionul Orhei (zona de centru)
 • 3.3.3. Raionul Cahul (zona de sud)
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI