Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Funcționalitatea federalismului în lumea contemporana (Orientul Mjlociu)


Autor: Sulaiman Rafik
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română
Adobe PDF document0.44 Mb / în engleză

Teza

CZU 321.011.3:321.6/.8 [(567)+(532)]

Adobe PDF document 1.93 Mb / în engleză
155 pagini


Cuvinte Cheie

Federalism, funcționalitate, Orientul Mijlociu, sisteme politice, realitate politică, suveranitate, putere de stat, federație, confederatie, procese federale.

Adnotare

Structura lucrării. Teza conține: adnotare (în limbile engleză, română, rusă), sumar, introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, 131 pagini text de bază, bibliografia din 304 titluri.

Domeniu de studiu. Științe politice.

Scopul tezei de doctorat constă în elucidarea condițiilor funcționalității federalismului contemporan și identificarea oportunităților și obstacolelor care se manifestă în procesul determinării prezentului și viitorului politic al țărilor examinate.

Obiectivele cercetării: studierea particularităților teoretice și metodologice de abordare științifică a fenomenului federalism contemporan;abordarea sistemică a relațiilor federale în statele contemporane; identificarea unor probleme ale suveranității și egalității în drepturi ale subiecților federali; determinarea particularităților proceselor federale integraționiste; identificarea unor direcții de perfecționare a organizării puterii de stat; analiza comparativă și evidențierea principiilor federalismului contemporan; cercetarea problemei federalismului raportată la realitățile politice ale unor state din Orientul Mijlociu.

Noutatea științifică și originalitatea rezultatelor obținute. Lucrarea are un caracter novator derivat din cercetarea unor probleme actuale, survenite în rezultatul unui șir de modificări ale realităților politice din diverse state contemporane. Abordarea federalismului este complexă, bazată pe analiza sistemică și comparativă a unor procese politice în derulare. Este una dintre puținele lucrări în spațiul moldovenesc în care problema federalismului este examinată ținându-se cont de actuala situație geopolitică a statelor din Orientul Mijlociu.

Problema științifică importantă soluționată în teză constă în abordarea complexă a federalismului contemporan, fapt care a condus la analiza sistemică și contrastivă a realităților politice și care a permis determinarea condițiilor de funcționalitate a federaliusmului, în special, în statele Orientului Mijlociu.

Importanța teoretică a tezei rezidă în obținerea unor rezultate referitoare la particularitățile metodologice de abordare a federalismului contemporan, determinarea unor elemente specifice ale proceselor politice de ordin federal, precizarea condițiilor de funcționalitate a federalismului în statele contemporane.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea utilizării materialului tezei în procesul didactic și pentru realizarea unor ulterioare cercetări în domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice s-a produs prin examinarea şi aprobarea lor în cadrul şedinţelor Centrului Cercetări Politice şi Relații Internaționale și ale Seminarului Ştiinţific de Profil al ICJPS, prin rapoarte și comunicări la Conferințe științifice internaționale, prin mai mult de 20 de publicații științifice, precum și în cadrul activității didactice a autorului în calitate de prof. asociat la Universitatea Mardin Artuklu din Turcia.

Cuprins


1. THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL LANDMARKS OF THE RESEARCH OF CONTEMPORARY FEDERALISM
 • 1.1. Scientific views regarding the problems of contemporary federalism
 • 1.2. The conceptual bases of the interpretation of the phenomenon of federalism in the contemporary world
 • 1.3. Theoretical and methodological aspects of investing the сontemporary federalism
 • 1.4. Conclusions for Chapter 1

2. THE CHALLENGES OF FEDERALISM IN CONTEMPORARY MIDDLE EAST
 • 2.1. Middle East in the context of federalism issues
 • 2.2. Particularities of federal integration processes in United Arab Emirates
 • 2.3. Iraq in the context of federalism problems
 • 2.4. Kurdistan on the path of federalization
 • 2.5. The political transformations in the Middle East: Syria as an exemple
 • 2.6. Conclusions for Chapter 2

3. THE PROBLEMS OF FUNCTIONALITY OF FEDERALISM
 • 3.1. Directions for improving the organization of state power in the federalist states
 • 3.2. The comparative analysis of contemporary federalist models
 • 3.3. The political determination of the principles of contemporary federalism: Republic of Moldova case
 • 3.4. Conclusions for Chapter 3

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS