Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israel


Autor: Atamni Kamli
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.03 - Pedagogie specială
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ecaterina Zubenschi
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română
Adobe PDF document0.61 Mb / în engleză

Teza

CZU 376.091(059.4) (043.2)

Adobe PDF document 2.20 Mb / în engleză
174 pagini


Cuvinte Cheie

programe de tutorat, management, elevi cu TEC, tranziție, incluziune, coordonator de program, manageri de program, tutori, anxietate, demers pedagogic

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie, 140 de pagini de text de bază, 12 anexe, 26 tabele, 6 figuri. Rezultatele sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: programe de tutorat, management, elevi cu TEC, tranziție, incluziune, coordonator de program, manageri de program, tutori, anxietate, demers pedagogic. Scopul cercetării constă în conceptualizarea și determinarea dimensiunilor educaționale ale tutoratului, elaborarea și validarea Modelului pedagogic şi demersului operaţional de management al programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu TEC în școala de cultură generală din Israel.

Obiectivele cercetării: rezidă în determinarea specificului educației incluzive în Israel; examinarea trăsăturilor caracteristice elevilor cu TEC și a dificultăților întâmpinate de ei; analiza dimensiunilor educaționale, a particularităților de management a programelor de tutorat; validarea Modelului pedagogic şi demersului operaţional de management al programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu TEC în școala de cultură generală din Israel.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este asigurată de abordarea investigației la nivel intra-și interdisciplinar; conceptualizarea tutoratului în baza teoriei managementului educaţional, fundamentarea conceptului teoretico-practic al Modelului pedagogic şi demersului operaţional de management al programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu TEC în școala de cultură generală din Israel.

Problema științifică soluționată rezidă în fundamentarea conceptuală și praxiologică a Modelului pedagogic și demersului operațional de management al programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu TEC în școala de cultură generală, ceea ce a condus la optimizarea acțiunilor managerului școlar, cadrelor didactice, tutorilor, și părinților în vederea facilizării incluziunii elevilor cu TEC în școala de cultură generală din Israel.

Semnificația teoretică a cercetării: este susținută de analiza, specificarea și delimitarea reperelor teoretice privind tutoratul, din perspectva managerială și psihopedagogică, managementul programelor de tutorat, fundamentarea și validarea Modelului pedagogic şi demersului operaţional de management al programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor TEC în școala de cultură generală din Israel.

Valoarea practică a cercetării reprezintă Managementul programelor de tutorat, centrarea pedagogică pe elevii cu TEC, în obținerea rezultatelor pozitive de diminuare a emoțiilor și comportamentelor inadecvate ale elevilor cu TEC, prin sporirea stimei de sine, reducerea anxietății, schimbarea pozitivă a atitudinii profesorilor și semenilor față de acești elevi și atingerea obiectivelor de realizare reușită a incluziunii elevilor cu TEC în școala generală.

Implementarea rezultatelor științifice ale cercetării constă în realizarea seminarelor practice pentru personalul didactic și managerial din școlile incluzive din nordul Israelului, sectorul arab. Programele de tutorat și Modelul pedagogic de management al programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu TEC propuse ai fost valorificate în activitatea școlilor incluzive.

Cuprins


1. THEORETICAL APPROACHES ON THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROGRAMS FROM THE PERSPECTIVE OF INCLUSIVE EDUCATION
 • 1.1. An overview of managing educational programs
 • 1.2. A retrospective analysis of the development of special needs education
 • 1.3. Current trends in the management of inclusive education in Moldova and Israel
 • 1.4. Conclusions on chapter

2. EDUCATIONAL AND MANAGERIAL IMPLICATIONS OF TUTORING PROGRAMS FOR INCLUDING PUPILS WITH EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS IN REGULAR SECONDARY SCHOOL
 • 2.1. Educational dimensions of tutoring and tutoring programs from the perspective of inclusive education
 • 2.2. Scientific highlights on the peculiarities of pupils with emotional and behavioral disorders and their inclusion in regular secondary school
 • 2.3. Psycho-pedagogic profile of Israeli Arab pupils with emotional and behavioral disorders in their transition from primary to secondary school
 • 2.4. The pedagogic demarche of managing tutoring programs for including pupils with emotional and behavioral disorders in regular secondary school
 • 2.5. Conclusions on chapter

3. MANAGEMENT METHODOLOGY OF TUTORING PROGRAMS FOR INCLUDING PUPILS WITH EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS IN REGULAR SECONDARY SCHOOL
 • 3.1. Research methodology and the profile of research population
 • 3.2. Assessment of indicators related to the efficacy of tutoring programs management
 • 3.3. Implementing and validating the Pedagogical demarche of tutoring programs management for including pupils with emotional and behavioral disorders in regular secondary school

 • 3.4. Conclusions on chapter
GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
BIBLIOGRAPHY
APPENDICES