Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interactiunea metodologiilor de educatie literar-artistica – educatie muzicala în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare


Autor: Gînju Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ion Gagim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Consultant ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 373.3.015(043.3)

Adobe PDF document 1.27 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

comunicare artistică, cultură artistic-estetică, educaţie literar-artistică, educaţie muzicală, metodologii ale ELA, metodologii ale EM, receptare artistică

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografi e din 238 titluri, adnotare (română, rusă, engleză), lista abrevierilor, 145 pagini de text de bază, 26 tabele, 16 fi guri, 8 anexe.

Publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifi ce şi didactic-metodice (2 articole în reviste de profi l, 7 comunicări la forurile ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale).

Domeniul de cercetare: Metodologia educaţiei artistic-estetice.

Scopul cercetării: Validarea teoretic-experimentală a unei metodologii de formare la elevii claselor primare a culturii artistic-estetice, întemeiată pe interacţiunea educaţiei literar-artistice şi a celei muzicale.

Obiectivele cercetării: identifi carea conceptelor, demersurilor teoretice şi etapelor istorice de constituire a reperelor metodologice de formare la elevi a elementelor culturii artistic-estetice; studiul manifestărilor practice de interacţiune a educaţiei literar-artistice – educaţiei muzicale; elaborarea unui model conceptual de interacţiune a metodologiilor educaţiei literar-artistice – metodologiilor educaţiei muzicale în condiţiile învăţământului primar; validarea experimentală a modelului de interacţiune a metodologiilor ELA-EM.

Problema ştiinţifi că soluţionată vizează fundamentarea teoretică, instrumentarea metodologică şi validarea experimentală a condiţiilor pedagogice care să asigure funcţionarea efi cientă a procesului de interacţiune a metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale, orientată la formarea-dezvoltarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare.

Inovaţia ştiinţifică şi semnificaţia teoretică a cercetării constă în: precizarea conceptului cultură artistic-estetică cu referire la elevii claselor primare; sistematizarea metodologiilor ELAEM; modelul teoretic de formare a culturii artistic-estetice elevilor claselor primare, întemeiat pe principiul interacţiunii artelor, interacţiunii literaturii-muzicii, ELA-EM şi a metodologiilor ELAEM; structurarea metodologiilor specifi ce receptării-comunicării-interpretării artistice.

Valoarea aplicativă este dată de: modelul teoretic al metodologiilor ELA-EM; sugestiile de modernizare a curricula de limba şi literatura română şi de educaţie muzicală; recomandările de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice şcolare.

Rezultatele cercetării au fost implementate prin activitate didactică în cadrul USARB, diseminare în cadrul seminarelor cu profesorii şcolari, publicaţii didactic-metodice.

Cuprins


1. PERSPECTIVA ISTORICĂ A CONCEPTUALIZĂRII METODOLOGIEI DE FORMARE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE A CULTURII ARTISTIC-ESTETICE
 • 1.1. Constante şi variabile istorice ale conceptului de educaţie artistic-estetică
 • 1.2. Viziuni epistemice asupra metodologiei educaţiei artistic-estetice
 • .3. Evoluţia preceptelor educaţiei muzicale şi constituirea metodologiei educaţiei muzicale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. RESURSE CONCEPTUALE ALE INTERACŢIUNII METODOLOGIILOR EDUCAŢIEI LITERAR-ARTISTICE ŞI METODOLOGIILOR EDUCAŢIEI MUZICALE
 • 2.1. Specifi cul cunoaşterii artistic-estetice ca premisă a interacţiunii metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale
 • 2.2. Conceptele-cheie ale interacţiunii metodologiilor ELA – metodologiilor EM
 • 2.3. Interacţiunea metodologiilor ELA – metodologiilor EM
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. FORMAREA CULTURII ARTISTIC-ESTETICE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 3.1. Studiul preexperimental al culturii artistic-estetice a elevilor
 • 3.1.1. Designul experimentului pedagogic
 • 3.1.2. Valori ale demersului cadrelor didactice în formarea la elevii claselor primare a culturii artistic-estetice
 • 1.3. Valori preexperimentale ale culturii artistic-estetice a elevilor din clasele primare
 • 2. Modelizarea teoretică şi aplicarea experimentală a interacţiunii metodologice în formarea la elevi a culturii artistic-estetice
 • 3.3. Valori ale culturii artistic-estetice ale elevilor formate prin aplicarea metodologiilor interacţionale
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE.
DECLARAŢIA PRIVIND RESPONSABILITATEA ASUMATĂ
CV-UL AUTOAREI