Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Persistența motivațională și autostigmatizarea la persoanele seropozitive


Autor: Pravițchi Galina
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Angela Potâng
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.27 Mb / în română

Teza

CZU 159.923(043.2)

Adobe PDF document 5.81 Mb / în română
237 pagini


Cuvinte Cheie

persistență motivațională, resurse personale, depășirea obstacolelor, autostigmatizare, repercusiuni negative, integrare socială, particularităţi psihologice, factori de personalitate, persoane seropozitive

Adnotare

Structura tezei: introducere‚ trei capitole‚ concluzii generale şi recomandări‚ bibliografie din 220 de titluri, 7 anexe, 130 de pagini de text de bază, 17 figuri, 23 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: psihologia personalității și a proceselor reglatorii.

Scopul cercetării constă în stabilirea particularităților interacțiunii dintre dimensiunile fundamentale ale personalității, persistența motivațională și autostigmatizare la persoanele seropozitive și elaborarea unui program de suport psihologic orientat spre depăşirea autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Obiectivele investigaţiei: analiza aspectelor teoretice din literatura de specialitate cu referire la persistența motivațională, autostigmatizare și factorilor predictivi ai autostigmatizării la persoanele seropozitive; stabilirea gradului de afectare a persoanelor seropozitive din Republica Moldova de fenomenul autostigmatizării şi a gradului de influenţă a dimensiunilor fundamentale ale personalității, ca declanșatori în dezvoltarea autostigmatizării; elaborarea şi implementarea unui Program de suport în vederea diminuării autostigmatizării la persoanele seropozitive precum și validarea acestuia; elaborarea şi propunerea recomandărilor cu privire la depăşirea autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel naţional a fost realizat un studiu teoretico-empiric cu referire la particularitățile psihologice ale persoanelor seropozitive în special, persistența motivațională și autostigmatizarea; a fost stabilit nivelul de manifestare al persistenței motivaționale și al autostigmatizării în raport cu dimensiunile fundamentale ale personalității persoanelor seropozitive; a fost elaborat profilul psihologic al persoanelor seropozitive predispuse spre un nivel înalt de autostigmatizare; a fost elaborat și validat un Program de suport în vederea diminuării autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cadrul cercetării constă în determinarea interacțiunilor dintre persistența motivațională și autostigmatizare la persoanele seropozitive, conceptualizarea profilului psihologic al persoanelor seropozitive predispuse spre autostigmatizare, aspecte ce au condus la elaborarea unui program de suport care fiind implementat a contribuit la diminuarea autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în determinarea specificității persistenței motivaționale la persoanele seropozitive, stabilirea cauzalității și a repercusiunilor autostigmatizării precum și evidențierea profilului dimensiunilor fundamentale ale personalității subiecților seropozitivi. Rezultatele cercetării consolidează bazele teoretice ale psihologiei generale, îmbinate congruent cu elemente particulare ale psihologiei clinice și medicale, fiind fundamentată din punct de vedere teoretic necesitatea organizării asistenței psihologice pentru persoanele seropozitive și familiile acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în posibilitatea aplicării metodologiei psihodiagnostice propuse în cercetare și a programului complex de suport psihologic în activitatea psihologilor clinicieni, consilierilor și practicienilor. Programul de suport psihologic poate fi inclus în activitatea de instruire teoretico-practică, în cadrul instituțiilor de profil, constituind baza unui ghid metodologic în vederea reabilitării psihosociale și diminuării autostigmatizării la persoanele seropozitive.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute sunt utilizate în activitatea de consiliere şi reabilitare psiho-socială a persoanelor seropozitive, beneficiarii Centrului Social Regional ,,Renașterea” din mun. Chișinău; în activitatea didactică din cadrul cursurilor universitare de psihologia generală și psihologia sănătății precum şi a cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice din cadrul Universităţii de Stat din Moldova; prin comunicări la conferințe naționale și internaționale.

Cuprins


1. ORIENTĂRI TEORETICO-EMPIRICE ÎN STUDIUL PERSISTENȚEI MOTIVAȚIONALE ȘI AUTOSTIGMATIZĂRII LA PERSOANELE SEROPOZITIVE
 • 1.1. Cadrul teoretic general al persistenței motivaționale în psihologie
 • 1.2. Abordări teoretice ale stigmatizării și autostigmatizării
 • 1.3. Implicații psihologice ale diagnosticului de seropozitivitate
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE PRAXIOLOGICE ALE RELAȚIEI DINTRE PERSISTENȚA MOTIVAȚIONALĂ, AUTOSTIGMATIZARE ȘI DIMENSIUNILE FUNDAMENTALE ALE PERSONALITĂȚII LA SUBIECȚII SEROPOZITIVI
 • 2.1. Organizarea şi desfăşurarea demersului diagnostic al persistenței motivaționale și autostigmatizării la persoanele seropozitive
 • 2.2. Analiza rezultatelor cercetării persistenței motivaționale și autostigmatizării la persoanele seropozitive
 • 2.3. Determinarea relației dintre dimensiunile fundamentale ale personalității, persistență motivațională și autostigmatizare la persoanele seropozitive
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII PSIHOLOGICE DE REABILITARE ÎN SITUAȚIA DIAGNOSTICULUI DE SEROPOZITIVITATE
 • 3.1. Prezentarea generală a modalităților de intervenție psihologică în cadrul diagnosticului de seropozitivitate
 • 3.2. Proiectarea și implementarea Programului de suport în vederea diminuării autostigmatizării la persoanele seropozitive
 • 3.3. Evaluarea eficienței Programului de suport în vederea diminuării autostigmatizării la persoanele seropozitive
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE