Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publice


Autor: Manțuc Elena
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Andrei Negru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 340.132.6 (043.3)

Adobe PDF document 1.43 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

realizarea dreptului, aplicarea dreptului, act de aplicare, activitatea de aplicare a dreptului, eficiența, autoritate publică, carență, factori, principiu, proces

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia ce include 239 surse, adnotări în limbile română, rusa și engleză text de bază - 182 pagini. Numărul de publicații la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt publicate în 8 lucrări științifice. Volumul total al publicațiilor la temă este de circa 4,06 c.a.

Domeniu de studiu: Teoria generală a dreptului. Scopul și obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în realizarea unei analize complexe și multilaterale a cadrului activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice, a materialului teoretic și practic în vederea eficientizării acesteia cu identificarea cauzelor comiterii carențelor în domeniu. Realizarea scopului propus prezumă atingerea următoarelor obiective: determinarea locului și rolului aplicării dreptului în sistemul formelor realizării dreptului; elucidarea activității de aplicare a dreptului ca determinantă funcțională a autorităților publice; corelarea dintre aplicarea dreptului în calitate de formă specială a realizării dreptului și activitatea de aplicare a dreptului; identificarea conceptului și principiilor eficientizării activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice; analiza factorilor ce determină eficiența activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice; identificarea și analiza cauzelor comiterii carențelor în activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publice; formularea recomandărilor privind principalele direcții de perfecționare și modernizare a activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice.

Noutatea și originalitatea științifică. Noutatea și originalitatea științifică a prezentei teze este determinată atât de natura cercetării, cât și de scopul și obiectivele multiaspectuale ale tezei, care reprezintă una din primele lucrări științifice elaborate în mediul academic din Republica Moldova, axată pe identificarea și analiza naturii activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice. Noutatea științifică rezidă în aprofundarea gradului de investigare și identificare a cercetărilor doctrinare de specialitate în domeniu, în scopul soluționării unor probleme teoretico -practice concrete, în determinarea caracterului diverselor aspecte ale activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice, cum ar fi: elucidarea esenței a noilor tendințe specifice procesului activității de aplicare a dreptului (nemaifiind o competență exclusivă a organelor autorităților publice); definirea conceptului și identificarea principiilor eficienței activității de aplicare a dreptului; determinarea condițiilor de eficientizare și modernizare a acestei activități de către autoritățile publice necesare pentru consolidarea organizațională și funcțională a organelor și instituțiilor din domeniu.

Problema științifică soluționată constă în determinarea naturii activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice, fapt ce orientează spre modernizarea structurală și de competență în domeniu, contribuind la o eficientizare sub aspect organizațional și funcțional a acesteia. Semnificația teoretică derivă din noutatea științifică, actualitatea, sintezele și analizele realizate, dar și de concluziile generale formulate, exprimându-se prin delimitarea clară a fenomenelor aplicării dreptului și a activității de aplicare prin corelarea lor în scopul eficientizării organizaționale și funcționale a autorităților publice. Concluziile și recomandările enunțate în teză pot fi prezentate ca direcții viabile în știință, legislație și practica de activitate în domeniu. Acestea, la rândul lor, vor determina oportunitatea revizuirii opiniei tradiționale referitoare la activitatea de aplicare a dreptului exercitată de către autoritățile publice. Astfel, pentru prima dată se abordează detaliat conceptul aplicării dreptului printr-o activitate a anumitor subiecți, or, literatura de specialitate privește aplicarea dreptului numai ca formă specială a realizării dreptului.

Valoarea aplicativă a lucrării se exprimă prin elucidarea multiplelor aspecte ale fenomenului activității de aplicare a dreptului, acesta fiind indicatorul eficienței organizaționale și funcționale a mecanismului de stat. Complexitatea fenomenului activității de aplicare a dreptului mai denotă unele posibilități orientate spre identificarea factorilor negativi ce pot cauza ineficiența în organizarea și funcționarea autorităților publice. Ideile și concluziile științifice cuprinse în conținutul tezei vor fi utilizate: în plan doctrinar-teoretic, ca reper fundamental pentru o abordare ulterioară a problematicii conceptului activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice; în plan normativ-legislativ, în proces de modificare și completare a legislației ce reglementează activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publice, în scopul eficientizării organizaționale și funcționale a acestora; în procesul didactic universitar la predarea disciplinei Teoria generală a dreptului.

Implementarea rezultatelor științifice obținute. Principalele rezultate ale tezei au fost prezentate și comunicate în cadrul mai multor conferințe internaționale și naționale, publicate în diferite reviste de specialitate, fapt ce a contribuit la îmbogățirea suportului conceptual-teoretic la nivel național. Concluziile generale și elementele de noutate vor fi implementate în programa analitică a cursului de Teoria generală a dreptului în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

Cuprins


1. ACTIVITATEA DE APLICARE A DREPTULUI DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE ÎN CADRUL CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE
 • 1.1. Studii doctrinare în materia activității de aplicare a dreptului
 • 1.2. Reflectarea normativă și analiza situației practice a activității de aplicare a dreptului
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. FENOMENUL APLICĂRII DREPTULUI ȘI MANIFESTAREA SA DINAMICĂ ÎN FUNCȚIONAREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE
 • 2.1. Aplicarea dreptului și activitatea de aplicare a dreptului. Formă și conținut
 • 2.2. Determinarea limitelor activității de aplicare a dreptului prin caracterizarea și clasificarea actului de aplicare
 • 2.3. Cauzele comiterii carențelor în activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publice și analiza acestora
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. NOI MECANISME DE EFICIENTIZARE ȘI MODERNIZARE A ACTIVITĂȚII DE APLICARE A DREPTULUI DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE
 • 3.1. Conceptul eficienței activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice și principiile ce stau la baza acesteia
 • 3.2. Factorii ce determină eficiența activității de aplicare a dreptului de către organele autorităților publice
 • 3.3. Identificarea și caracteristica principalelor direcții de perfecționare a activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE
LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE 4 AD