Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Contractele de asigurare auto facultativă și obligatorie din perspectiva perfecționării acestora în Republica Moldova


Autor: Sicinski Constantin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Boris Sosna
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română
Adobe PDF document0.60 Mb / în rusă

Teza

CZU 347.763(478)(043.3)

Adobe PDF document 3.66 Mb / în rusă
213 pagini


Cuvinte Cheie

asigurare facultativă auto, asigurare obligatorie auto, CASCO, AORCA, condiții de asigurare, poliță de asigurare, prima de asigurare, prejudiciu, despăgubire de asigurare, persoană păgubită.

Adnotare

Structura tezei: teza este compusă din: adnotare (în trei limbi), lista abrevierilor utilizate în teză, introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 258 de titluri, 5 anexe, declarație privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului, 174 de pagini text de bază. Rezultatele cercetării au fost publicate în 10 articole științifice.

Domeniul de studiu: drept civil: cercetarea raporturilor contractuale, apărute din asigurare facultativă de autovehicule și de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Scopul tezei: efectuarea cercetării teoretice de drept a instituțiilor de asigurare auto CASCO și RCA, caracterizarea specificului acestora în baza legislației în vigoare și formularea propunerilor (recomandărilor) referitor la perfecționarea reglementării juridice raporturilor de asigurare auto în Republica Moldova, cât și interpretării normelor respective.

Obiectivele lucrării: analiza doctrinei, a actelor normative și a practicii de aplicare a acestora în domeniul asigurării; analiza comparativă și juridică a conținutului instituției de asigurare auto în comparație cu alte tipuri de asigurare; cercetarea esenței și a naturii juridice ale contractului de asigurare auto CASCO; analiza comparativă de drept a scopului, semnelor și elementelor contractelor de asigurare auto CASCO și RCA; cercetarea statutului juridic al subiecților raporturilor de asigurare auto, a noțiunilor de risc și caz asigurat, și a regulilor și modului de calculare a primei și a despăgubirii de asigurare în contracte de asigurare auto; analiza comparativă de drept a clauzelor esențiale și specifice ale contractelor de asigurare auto, cât și a formei și procedurii de încheiere a acestor contracte; determinarea procedurii de executare a contractelor de asigurare auto până și după producerea cazului asigurat, și depistarea problemelor în procesul executării acestora și a căilor de rezolvare a acestor probleme; determinarea posibilității de aplicare prin analogie/implementării normelor de drept care reglementează RCA în sistemul de reglementare a asigurării auto CASCO; formularea unor propuneri concrete, întemeiate teoretic și aplicativ referitor la modificarea legislației naționale în domeniul asigurării auto.

Problema științifică soluționată: determinarea și fundamentarea științifică a caracteristicilor generale și specifice ale contractelor de asigurare auto CASCO și RCA, ceea ce creează o bază teoretică pentru elaborarea și perfecționarea sistemului de norme juridice care reglementează raporturi de asigurare auto facultativă, prin implementarea în acest sistem a normelor juridice adecvate care reglementează raporturile juridice în cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în abordarea integră a cercetării problemelor în realizarea reglementării juridice a raporturilor de asigurare auto atât la nivelul legislației în vigoare și al practicii judiciare, cât și la nivelul de sistematizare a rezultatelor concepțiilor ştiinţifice din domeniul respectiv, precum și de formularea în baza rezultatelor cercetării a unui șir de noțiuni, idei și ipoteze, care pot servi drept bază teoretică pentru perfecționarea reglementării juridice a raporturilor de asigurări auto în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării: concluziile și materialele cercetării pot fi utilizate ca propuneri pentru perfectarea reglementării juridice a asigurării auto; ca „ghid” pentru consumătorii de servicii de asigurare auto; ca bază teoretică pentru efectuarea cercetării normelor de drept civil care reglementează raporturile ce țin de domeniul de asigurare auto; pentru interpretarea sistematică a normelor de drept, care reglementează raporturile din domeniul respectiv; în procesul de instruire la predarea disciplinelor respective.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele dispoziţii teoretice şi practice din teză au fost prezentate de autor şi au fost discutate la conferinţele ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale, iar materialele științifice au fost utilizate în procesul educațional la Facultatea de Drept a Universității Slavone. În afară de aceasta, toate propunerile de completare și modificare a legislației de asigurare, formulate în baza cercetării, au fost prezentate în Parlamentul Republicii Moldova și la Ministerul Justiției, și au fost apreciate ca „prezentând interes pentru modernizarea legislației”.

Cuprins


1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ АВТОСТРАХОВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 1.1. Основные научно-правовые доктрины о страховании
 • 1.2. Научно-правовое исследовании страхования на современном этапе
 • 1.3. Идентификация и общая характеристика международных и национальных нормативноправовых источников в области автострахования
 • 1.4. Формулирование проблемы исследования, идентификация цели и определение задач исследования
 • 1.5. Выводы к первой главе

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОСТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ
 • 2.1. Общие предпосылки сравнительно-правового анализа договора страхования автоКАСКО и договора ОСАГО
 • 2.2. Договор как инструмент регулирования и охраны в правоотношениях по автострахованию
 • 2.3. Предмет, объект и правовая цель автостраховых договоров
 • 2.4. Понятие страхового риска
 • 2.5. Участники автостраховых правоотношений
 • 2.6. Выводы ко второй главе

3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ АВТОСТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ
 • 3.1. Существенные условия автостраховых договоров
 • 3.2. Нормативно-правовые и практические особенности процедуры заключения автостраховых договоров
 • 3.3. Специфические условия договора страхования авто-КАСКО и договора ОСАГО. «Условия страхования»
 • 3.4. Страховой случай
 • 3.5. Содержание автостраховых договоров в части их исполнения до наступления страхового случая
 • .6. Исполнение автостраховых договоров после наступления страхового случая
 • 3.7. Последствия исполнения и неисполнения автостраховых договоров
 • 3.8. Выводы к третьей главе
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ> ПРИЛОЖЕНИЯ: