Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conceptualizarea și aplicarea despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier


Autor: Dodon Sergiu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Violeta Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU 347.426:343.346 (043.3)

Adobe PDF document 3.62 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

asigurare, primă de asigurare, caz asigurat, daună, prejudiciu, evaluare, expertiză, despăgubire, indemnizație, diferență valorică, penalitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 183 de titluri, 8 anexe, 140 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute au fost publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: este studiul științific al conceptului „despăgubire de asigurare” în domeniul transportului rutier prin îmbinarea practicii judiciare, a legislației în vigoare și a doctrinei, în vederea determinării cuantumului despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier cu scopul asigurării coraportului acesteia cu prejudiciul cauzat. Cercetarea se pliază pe următoarele obiective: studierea multiaspectuală a definiției noţiunii „despăgubire de asigurare” formulate în legislație și în doctrină, prin determinarea naturii juridice a despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier; determinarea importanței și a rolului despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier în cadrul relațiilor de asigurare prin prisma teoriei interesului de asigurare subiectiv și a teoriei interesului de asigurare obiectiv; stabilirea sarcinii despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier; cercetarea naturii juridice a riscului asigurat și a cazului asigurat; descrierea coraportului dintre prejudiciul cauzat și despăgubirea de asigurare în domeniul transportului rutier; promovarea modelului unic de calcul al despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier.

Noutatea și originalitatea științifică: o constituie analiza pertinentă a problemei privind repararea prejudiciului real cauzat în urma accidentelor rutiere și corespunderea acestuia cu mărimea despăgubirii de asigurare achitate persoanelor păgubite sau beneficiarilor de despăgubire, prin stabilirea unei proceduri corecte. Problema științifică importantă soluționată: constă în formularea conceptul de instituție a despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier, inclusiv a tuturor factorilor cu impact determinant asupra modului de calcul corect și rapid al cuantumului despăgubirii de asigurare necesar a fi achitat de către asigurător beneficiarului, din dublă perspectivă – a cercetării teoretice și a celei practice, așa încât să se compenseze integral dauna suportată de către ultimul.

Semnificaţia teoretică: rezidă în demersurile teoretice formulate de autor axate pe formarea unei concepţii unitare cu privire la achitarea despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier cât mai aproape de repararea prejudiciului real cauzat în urma survenirii cazului asigurat în sistemul de drept al Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării: constă în contribuţia adusă ca rezultat al cercetării, la dezvoltarea și armonizarea legislației Republicii Moldova în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule ca rezultat al implementării în practică, mai bine de 11 ani, a propunerilor de lege ferenda.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele științifice au fost prezentate la conferințe științifice și în cadrul grupurilor de lucru pentru modificarea și completarea Legii nr. 407 din 21.12.2006 cu privire la asigurări și a Legii nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, precum și participarea la elaborarea mecanismului-cadru de cooperare a agenților de asigurări în domeniul contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, soldate cu modificarea legislației în sensul cercetării științifice întreprinse de autor.

Cuprins


1. STUDIUL DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE ÎN DOCTRINA DE SPECIALITATE
 • 1.1. Cercetarea teoretică a conceptului „despăgubire de asigurare” în domeniul transportului rutier
 • 1.2. Analiza naturii juridice și identificarea principiilor despăgubirii de asigurare
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIȚIILE ACHITĂRII DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
 • 2.1. Contractul de asigurare și polița de asigurare
 • 2.2. Prima de asigurare 61
 • 2.3. Cazul asigurat și riscul asigurat
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE APLICABILE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
 • 3.1.Coraportul dintre despăgubirea de asigurare și răspunderea juridică civilă
  • 3.1.1. Elementele răspunderii juridice civile
  • 3.1.2. Despăgubirea de asigurare în cadrul cauzei penale
  • 3.1.3. Despăgubirea de asigurare în cadrul cauzei contravenționale
 • 3.2. Sarcina reparării pagubelor în cadrul raporturilor de asigurare din domeniul transportului rutier
  • 3.2.1. Pagubele care se repară de către asigurător
  • 3.2.2. Pagubele care nu se repară de către asigurător
  • 3.2.3. Cuantumul despăgubirii de asigurare în caz de culpă comună
 • 3.3. Stabilirea mecanismului de achitare a despăgubirii de asigurare
  • 3.3.1. Despăgubirea de asigurare în cazul avarierii sau al distrugerii autovehiculului
  • 3.3.2. Despăgubirea de asigurare în cazul vătămării corporale sau al decesului persoanei
  • 3.3.3. Despăgubirea de asigurare în cazul vătămării sau al pierderii animalelor sau distrugere de alte bunuri
  • 3.3.4. Despăgubirea de asigurare în caz de avariere
  • 3.3.5. Plata despăgubirilor
 • 3.4. Concluzii la capitolul

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI