Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reflecții analitice privind incidentele în executarea silită a hotărârilor judecătorești în materie civilă


Autor: Bănărescu Anatolie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 347.952(043.3)

Adobe PDF document 4.79 Mb / în română
236 pagini


Cuvinte Cheie

incidente în executarea silită, principiul echităţii, principiul umanismului, principiul rolului activ al executorului judecătoresc, principiul disponibilității, incidente procedurale, incidente extraprocedurale, incidente provizorii, incidente definitive, refuzul în intentarea procedurii de executare, suspendarea procedurii de executare, întoarcerea executării silite

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 345 titluri, 4 anexe, 195 pagini text de bază. Rezultatele obținute au fost publicate în 12 lucrări științifice.

Scopul lucrării consistă în realizarea unui studiu detaliat al cadrului legal în materia incidentelor procedurale întâlnite la executarea silită pentru identificarea obscurităților legale ce creează impedimente în activitatea execuțională, precum și în oferirea unor soluții privind eliminarea acestora.

Obiectivele cercetării rezidă în: analiza opiniilor autorilor autohtoni și ale celor străini, analiza unor principii relevante procedurii de executare silită, realizarea unei sinteze a jurisprudenței constituționale, analiza accepțiunilor doctrinare ce vizează incidentele procedurale, studierea criteriilor de clasificare a incidentelor procedurale, identificarea inadvertențelor legale ce se întâlnesc în cadrul diferitelor incidente procedurale, individualizarea motivelor ce stau la baza anulării actelor procesuale ale executorilor judecătorești etc.

Noutatea și originalitatea științifică se afirmă prin tematica și subiectele supuse cercetării, deoarece până la etapa actuală în doctrina națională nu există careva studii detaliate asupra problemelor referitoare la incidentele procedurale abordate de autor. Originalitatea științifică a lucrării se manifestă prin analiza amplă a unor incidente procedurale, identificarea obscurităților legale și jurisprudențiale, precum și prin autenticitatea opiniilor expuse de autor în scopul eliminării inadvertențelor legale. Rezultatele obţinute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constau în identificarea dificultăților la realizarea diferitor incidente în procedura de executare, elaborarea propunerilor de lege ferenda în scopul eliminării obscurităților legale și în oferirea unor recomandări cu caracter metodologic, elaborarea unor noțiuni și criterii de clasificare în domeniul incidentelor procedu¬rale.

Semnificația teoretică a lucrării derivă din aprecierile și opiniile autorului asupra diferitor opinii doctrinare și prevederi legale în materie de incidente procedurale, din soluțiile cu caracter legal și doctrinar pe care autorul le expune în privința înlăturării controverselor doctrinare asupra diferitor teorii în domeniu.

Valoarea aplicativă a lucrării se regăsește în constatările autorului și în varietatea propunerilor de lege ferenda expuse la fiecare subiect, care prin esența lor ar putea servi drept suport metodologic pentru dezvoltarea legislației execuționale, înlăturarea dificultăților cu care se confruntă executorii judecătorești și instanțele de judecată la realizarea diferitor incidente procedurale, constituind totodată și un veritabil suport analitic pentru ameliorarea legislaţiei ce reglementează executarea silită a hotărârilor judecătoreşti.

Implementarea rezultatelor științifice ale lucrării se realizează în funcție de caracterul novațiu¬nilor expuse de autor în conținutul tezei care vin să contribuie la îmbunătățirea cadrului legal național în domeniu. Aspectele metodologice privind aplicarea corespunzătoare a legislației procedural civile, elabo¬rate de autor, sunt adresate practicienilor urmărindu-se implementarea acestora. La rândul său, doctrina autohtonă este completată cu un studiu inedit al incidentelor procedurale ce apar la executarea silită. În plus, acestea şi-au găsit reflectare întrun studiu monografic al autorului şi în numeroase articole publicate în reviste de specialitate. Concluziile și recomandările din teză au fost înaintate Ministerului Justiției pentru a fi luate în considerare la modificarea legislației în domeniu, iar prin scrisoarea nr. 03/5904 din 17 iunie 2019 acestea au fost apreciate pozitiv. Cât privește novațiunile cu caracter metodologic, acestea au fost înaintate Organizației Republicane a Executorilor Judecătorești pentru a fi selectate și sistematizate întru elaborarea ulterioară a unui ghid pentru executorii judecătorești, iar prin scrisoarea nr. 18 din 27 iunie 2019 acestea au primit o calificare favo¬rabilă, recunoscându-se totodată utilitatea studiului pentru programarea unor activități în domeniul vizat.

Cuprins


1. ANALIZA DOCTRINARĂ A INCIDENTELOR ÎN EXECUTAREA SILITĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI ÎN MATERIE CIVILĂ
 • 1.1. Studiul aspectelor definitorii ale executării silite în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza publicaţiilor ştiinţifice axate pe unele incidente ale executării silite
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE CONCEPTUALE PRIVIND INCIDENTELE ÎN PROCEDURA DE EXECUTARE SILITĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI ÎN MATERIE CIVILĂ
 • 2.1. Fundamentarea ştiinţifico-practică a incidentelor procedurii de executare silită
 • 2.2. Particularităţile incidentelor procedurale prin prisma principiilor procedurii de executare silită
 • 2.3. Clasificarea incidentelor ce apar în procedura de executare silită
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. REALITĂŢI JURISPRUDENŢIALE CE APAR LA INTENTAREA PROCEDURII DE EXECUTARE SILITĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI ÎN MATERIE CIVILĂ
 • 3.1. Aspecte procedurale privind temeiurile legale de refuz în intentarea procedurii de executare silită
 • 3.2. Suspendarea obligatorie a procedurii de executare silită
 • 3.3. Suspendarea facultativă a procedurii de executare silită
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI