Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatului


Autor: Ialanji Arina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Igor Dolea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română
Adobe PDF document0.74 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.151(043.3)

Adobe PDF document 2.51 Mb / în română
205 pagini


Cuvinte Cheie

inculpat absent, proces echitabil, dreptul la apărare, citare legală, redeschiderea procesului penal, anunțare în căutare

Adnotare

Școala doctorală de științe juridice a Universității de Stat din Moldova. Chișinău, 2019.

Structura tezei: 180 de pagini text de bază, adnotare în limbile română, engleză și rusă, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 300 titluri. Rezultatele obținute sunt publicate în 5 lucrări științifice și 5 comunicări la foruri științifice.

Domeniul de studiu: derivă din analiza importanței problemelor pe care le implică judecarea cauzei în absența inculpatului.

Scopul lucrării: este de a studia în detaliu problemele teoretice și practice cauzate de reglementarea legală și implementarea în practică a institutului judecării cauzei în lipsa inculpatului.

Obiectivele lucrării: problemele ce apar în cadrul adoptării deciziei de judecare a cauzei în lipsa inculpatului, efectuarea cercetării judecătorești, precum și modul de atac a hotărârii adoptate la caz.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: derivă din faptul că este prima lucrare la nivel național ce abordează chestiunea judecării cauzei în lipsa inculpatului, fiind realizată o analiză amplă a prevederilor legale și practicii atât interne, cât și de peste hotare. Originalitatea problemei constă în fundamentarea științifică a modului de aplicare în practică a prevederilor legale privind judecarea cauzei în lipsa inculpatului, eventualele erori judiciare admise în practică în acest sens, precum și analiza legislației cu efectuarea propunerilor de rigoare în vederea îmbunătățiriii acestora.

Rezultatele obținute: cercetarea contribuie, în primul rând, la soluționarea problemelor științifice importante ce rezidă în elucidarea cazurilor admisibile de judecare a cauzei în lipsa inculpatului. În al doilea rând, cercetarea va contribui la opera de evoluție a standardelor normative naționale în domeniul asigurării echității procesului penal. În continuare, cercetarea caută a da răspuns la unele probleme practice privind aplicarea unitară a standardelor de examinare în lipsa inculpatului, luând în calcul particularitățile individuale ale cauzei penale. În sfârșit, cercetarea vine să contribuie la perfecționarea procesului de instruire didactică în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în cadrul cursului de procedură penală.

Semnificaţia teoretică: reprezintă analiza prevederilor legale ce țin de înaintarea învinuirii, citarea inculpatului la proces și cazurile admisibile prin lege de judecare a cauzei în lipsa inculpatului, doar după executarea condițiilor legale enunțate.

Valoarea aplicativă a lucrării: în baza rezultatelor cercetării, sunt relevate omisiunile prevederilor legale în partea ce ține de procedura judecării cauzei în lipsa inculpatului, erorile judiciare admise în practică în acest sens, fiind elaborate versiuni preliminare pentru soluționarea acestora. Lucrarea se bazează pe un număr vast de lucrări științifice ce vor implica valoare teoretică și practică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: pot servi drept temei de modificare a legislației procesual – penale în domeniu, de instruire a studenților, masteranzilor din cadrul instituțiilor de drept, precum și pentru aplicare în practică de către organele de drept și instanțele de judecată.

Cuprins


ADNOTARE (în limba română, engleză și rusă)
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE
1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL TEZEI
 • 1.1. Analiza publicațiilor științifice din Republica Moldova cu privire la problema judecării cauzei în lipsa inculpatului
 • 1.2. Analiza publicațiilor științifice din doctrina altor state cu privire la problema judecării cauzei în lipsa inculpatului
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIȚII DE FOND LA JUDECAREA CAUZEI ÎN LIPSA INCULPATULUI
 • 2.1. Generalități privind standardele procesuale obligatorii în cadrul judecării în lipsa inculpatului
 • 2.2. Cunoașterea învinuirii ca una din condițiile de fond la examinarea cauzei în prima instanță
 • 2.3. Relativitatea dreptului de a participa la judecarea propriei cauze
 • 2.4. Garanții procesuale compensatorii la judecarea cauzei în lipsa inculpatului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CONDIȚII DE FORMĂ LA JUDECAREA CAUZEI ÎN LIPSA INCULPATULUI
 • 3.1. Citarea ca o condiție procesuală obligatorie
 • 3.2. Măsurile procesuale aplicate ulterior citării
 • 3.3. Procedura de constatare a eschivării de la procesul penal
 • 3.4. Modalități de judecare a cauzei în lipsa inculpatului
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI