Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral


Autor: Grâu-Panțureac Maria
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 ianuarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 342.8(043.3)

Adobe PDF document 1.48 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

Responsabilitate, răspundere juridică, răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral, litigiu electoral, conflict electoral, fraudă electorală, contencios electoral

Adnotare

Structura tezei.Teza este compusă din: introducere, patru capitole principale, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 191 surse. Lucrarea conține 120 pagini de text de bază, iar rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Drept constituțional.

Scopul și obiectivele tezei. Scopul prezentei investigații constă în realizarea unei cercetări multiaspectuale a răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral, prin prisma elucidării temeiurilor, subiecților şi condiţiilor ce-i sunt aferente, precum și a formelor acesteia, în vederea elaborării unor măsuri eficiente pentru perfecţionarea cadrului legal şi practic în domeniul temei de cercetare.

Atingerea scopului propus implică realizarea următoarelor obiective: analiza instituției răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral prin prisma art.2 și art.38 din Constituția Republicii Moldova, în concordanță cu art. 71-75 ale Codului Electoral al Republicii Moldova; enunțarea celor mai importante momente ale evoluției istorice a răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral în Republica Moldova; prezentarea analitică a caracteristicilor răspunderii în domeniul electoral, inclusiv definirea noțiunilor de fraudă, conflict și litigiu electoral; identificarea organelor abilitate cu soluționarea litigiilor electorale; dezvăluirea specificului contenciosului electoral în Republica Moldovă; determinarea particularităților formelor răspunderii pentru încălcarea legislației electorale; analiza indicilor statistici cu privire la răspunderea în domeniul electoral, în contextul alegerilor care au avut loc în Republica Moldova, în perioada 2014-2019; analiza comparativă a instituției răspunderii în domeniul electoral, cu state ca România, Ucraina, Federația Rusă, tangențial cu Germania și Franța, pentru evidențierea punctelor slabe și forte ale mecanismului de tragere la răspundere pentru încălcarea legislației electorale; studierea jurisprudenței CtEDO în ceea ce privește răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral; formularea concluziilor și elaborarea recomandărilor pentru perfecţionarea cadrului legal şi practic în domeniul aplicării răspunderii juridice în domeniul electoral.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea și originalitatea științifică a tezei, precum și a rezultatelor obținute constau în abordarea fenomenului răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral din dubla perspectivă a cercetării teoretice dar și practice a tuturor factorilor și circumstanțelor relevante pentru tema de cercetare. Elementele inovaționale sunt determinate de recomandările formulate pentru înlăturarea lacunelor existente în cadrul normativ național ce țin de această instituție, fiind oferite îmbunătățiri și propuneri de lege ferenda în acest sens.

Elementele de noutate se manifestă prin următoarele teze fundamentale: formularea noțiunii de răspundere pentru încălcarea normelor de drept electoral în următoarea accepțiune: răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral reprezintă aplicarea de către organul ierarhic superior sau de către instanța de judecată față de subiecții electorali a sancțiunilor prevăzute de legislația electorală pentru apărarea și restabilirea drepturilor electorale încălcate; elucidarea noțiunilor de fraudă, conflict și litigiu electoral în următoarea formulă: frauda electorală este acea încălcare a normelor de drept electoral săvârșită cu intenție și rea-credință pentru obținerea unor beneficii nemeritate în procesul electoral; conflictele electorale sunt neînțelegerile și disensiunile care apar în procesul aplicării prevederilor legislației electorale, și anume în etapele de organizare și desfășurare propriu-zisă a alegerilor, de colectare și numărare a voturilor; litigiile electorale reprezintă conflictele care apar în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor și care care sunt solu¬ţionate de organele electorale sau instanţe¬le judecătoreşti; analiza răspunderii constituționale pentru încălcarea normelor de drept electoral ca formă distincă a răspunderii juridice în domeniul electoral.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în conceptualizarea răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral, prin nuanțarea importanței instituției răspunderii în protecția și restabilirea drepturilor electorale încălcate, elucidarea particularităților și a formelor acesteia, precum și formularea recomandărilor și propunerilor de lege ferenda îndreptate spre îmbunătățirea domeniului de reglementare a drepturilor electorale și valorificarea eficientă a acestora în contextul desfășurării unor alegeri libere și corecte.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Tezele, concluziile şi recomandările privind conceptul, formele, specificul răspunderii în domeniul electoral completează baza teoretică a acestei instituții. În Republica Moldova sunt un număr mic de lucrări științifice, ce ar avea în vizor exclusiv răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral, cu excepţia unui număr modest de articole ştiinţifice sau anumite paragrafe expuse în manuale şi cursuri universitare. Ideile ştiinţifice şi concluziile conţinute în cuprinsul tezei pot fi utilizate de asemenea: în plan doctrinar-teoretic, ca material iniţial pentru o abordare ulterioară mai aprofundată a problemei răspunderii în dreptul electoral, în procesul didactic universitar la tematica dreptului electoral, și anume la răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: concluziile teoretice ale lucrării, elementele de noutate și recomandările formulate sunt utilizate în procesul de studii la predarea cursului Drept constiuțional.

Cuprins


ADNOTARE (în limbile română, rusă, engleză)
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE
1. DIMENSIUNEA DOCTRINAR-NORMATIVĂ A PROBLEMATICII RĂSPUNDERII PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE DREPT ELECTORAL
 • 1.1.Analiza concepţiilor doctrinare privind răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral
 • 1.2. Repertoriul normativ privind consfinţirea problematicii răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral
 • 1.3. Evoluția istorică a răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂȚILE RĂSPUNDERII PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE DREPT ELECTORAL
 • 2.1.Temeiurile, condițiile și subiecții răspunderii pentru încălcarea legislației electorale
 • 2.2.Organele abilitate cu soluționarea litigiilor electorale. Contenciosul electoral
 • 2.3.Concluzii la capitolul 2

3. FORMELE RĂSPUNDERII PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE DREPT ELECTORAL
 • 3.1. Răspunderea constituțională pentru normelor de drept electoral
 • 3.2. Răspunderea penală pentru încălcarea normelor de drept electoral
 • 3.3. Răspunderea contravențională pentru încălcarea normelor de drept electoral
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE DREPT ELECTORAL -ASPECTE PRACTICE ȘI DE DREPT COMPARAT
 • 4.1. Aspecte practice privind răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral în Republica Moldova
 • 4.2. Răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral - aspecte comparative
 • 4.3. Practica Curții Europene a Drepturilor Omului în soluționarea litigiilor electorale
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV – UL AUTORULUI