Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii teatrale a elevilor mici


Autor: Bejan Angela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Ion Gagim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Instituţia: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 792 (072.2): 373.2 (043.2

Adobe PDF document 2.33 Mb / în română
214 pagini


Cuvinte Cheie

artă teatrală, criterii ale dezvoltării culturii teatrale, cultură teatrală, dezvoltare teatrală, educație teatrală, elemente ale culturii teatrale, elev teatral, metodologia educației teatrale

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (265 titluri), 18 anexe, 142 pagini de text de bază, 11 figuri, 20 tabele. Cuvinte-cheie: artă teatrală, criterii ale dezvoltării culturii teatrale, cultură teatrală, dezvoltare teatrală, educație teatrală, elemente ale culturii teatrale, elev teatral, metodologia educației teatrale.

Scopul: stabilirea reperelor teoretico-metodologice de formare la elevii din clasele primare a elementelor culturii teatrale.

Obiective generale: explorarea perspectivei istorice a formării la elevi a culturii teatrale; sintetizarea reperelor teoretice de formare elevilor din clasele primare a elementelor culturii teatrale pe linia ontologie – semiotică – psihologie – pedagogie; stabilirea fundamentelor metodologice de formare elevilor a elementelor de cultură teatrală; elaborarea şi validarea prin experiment a Modelului metodologic al formării elevilor din clasele primare a culturii teatrale; elaborarea concluziilor şi recomandărilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: • stabilirea și sistematizarea preceptelor ontologice, semiotice, ludic-teatrale și pedagogice în formarea elevilor mici a culturii teatrale: omul ca expresie a culturii, semnul vs. semnul teatral; raportul ludicul-teatralitatea-educația; • soluționarea problemei raportului obiectiv-subiectiv în educația teatrală a elevilor prin metodologizarea științifică a activității teatrale a copiilor.

Problema științifică importantă soluționată: corelarea epistemică, teoretică și metodologică a premiselor obiective ale educației dramatice a elevilor claselor primare – ludicul ca fenomen definitoriu artei dramatice și activității copiilor – cu premisele subiective de formare a culturii teatrale la copiii de această vârstă (percepțiacomprehensiunea operelor dramatice ca fenomene artistice sincretice).

Semnificația teoretică a cercetării este dată de: reperele teoretice pentru metodologia educației teatrale a elevilor de vârstă școlară mică; re-definirea noţiunii cultură teatrală a elevilor; definirea noțiunii element al culturii teatrale; stabilirea criteriilor de evaluare a nivelului de cultură teatrală a elevilor de vârstă școlară mică; elaborarea conceptului de model metodologic al formării la elevi a culturii teatrale.

Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în: • identificarea factorilor de formare-dezvoltare și a celor frenatori în cultivarea unor atitudini teatrale pozitive elevilor de vârstă școlară mică; • stabilirea nivelurilor de dezvoltare teatrală a copiilor de vârstă școlară mică; • elaborarea unei metodologii originale de educație teatrală a copiilor de vârstă școlară mică (Modelul MFECT). Rezultatele cercetării au fost implementate prin activitatea didactică a autoarei în cadrul USARB, diseminare în cadrul seminarelor cu profesorii școlari, 16 publicații ştiinţifice și didacticmetodice.

Cuprins


1. CADRUL ISTORICO-TEORETIC DE FORMARE LA ELEVI A CULTURII TEATRALE
 • 1.1.Abordarea ontologic-antropologică a culturii: datul și educabilul
 • 1.2. Abordarea semiotică-hermeneutică a culturii teatrale
 • 1.3. Concepte estetico-semiotice și psihopedagogice de formare la elevi a culturii teatrale
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. METODOLOGIA FORMĂRII LA ELEVI A CULTURII TEATRALE
 • 2.1. Cultura teatrală ca finalitate a educației teatrale
 • 2.2. Principiile metodologice de elaborare/desfășurare a activităților de formare a culturii teatrale la elevii claselor primare
 • 2.3. Componente metodologice specifice formării la elevi a culturii teatrale
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. FORMAREA EXPERIMENTALĂ LA ELEVII CLASELOR PRIMARE A ELEMENTELOR CULTURII TEATRALE
 • 3.1. Designul și metodologia experimentului
 • 3.2. Valori pre-experimentale ale culturii teatrale ale respondenților
 • 3.3. Modelul metodologic de formare a elementelor culturii teatralela elevii din clasele primare
 • 3.4. Dezvoltarea experimentală a culturii teatrale în ciclul primar
 • 3.5. Valori ale culturii teatrale formate experimental la elevii claselor primare
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului