Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în spaniola contemporană (studiu lingvo-stilistic)


Autor: Mîrzac Laura
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Ion Dumbraveanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română

Teza

CZU 811.134.2’1(043.3)

Adobe PDF document 1.81 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

punct de vedere, perspectivă, autor, lector, narator, naratar, operă, text, discurs, narațiune diegetică, narațiune nondiegetică, stil direct, stil indirect, stil indirect liber

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (192 autori), 161 pagini de text de bază, 13 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice.

Domeniile de studiu: naratologia, lingvistica textului, stilistica, analiza discursului, teoria comunicării.

Scopul lucrării rezidă în elucidarea principalelor forme de manifestare verbală a punctului de vedere al autorului, în aspect lingvo-stilistic, prin integrarea adițională a rezultatelor obținute în domeniul naratologiei, psihologiei, filozofiei și artelor vizuale.

Obiectivele propuse: a urmări evoluția conceptului denumit punct de vedere și a identifica sferele de utilizare a acestuia; a structura informația multiaspectuală referitoare la conceptele punct de vedere și autor; a descrie mecanismele de funcționare a punctului de vedere în structura textului narativ; a aplica rezultatele cercetării teoretice la analiza materialului faptic disponibil; a analiza mijloacele de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în plan perceptiv, spațio-temporal și ideologic; a argumenta prezența resurselor lingvo-stilistice din cadrul formelor de reproducere mediată și directă a discursului; a stabili similitudinile și diferențele de scriitură în funcție de punctul de vedere adoptat și de formele de reproducere a discursului utilizate (mediată și directă).

Noutatea și originalitatea științifică constau în încercarea de a prezenta o abordare integratoare a subiectului investigat, situat la confluența naratologiei și lingvisticii, complementare fiind și cercetările efectuate în domeniul filozofiei, psihologiei, teoriei literaturii etc., care au reușit a fi orientate într-o direcție comună. Grație extrapolării rezultatelor obținute în aceste domenii de investigație asupra naratologiei și lingvisticii, s-a reușit elaborarea unui model propriu de analiză lingvo-stilistică a mecanismelor de funcționare a mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în plan perceptiv, spațial, temporal și ideologic, care vine să confirme o dată în plus caracterul universal al conceptului în cauză.

Rezultatele științifice obținute au la bază recunoașterea caracterului universal și interdisciplinar al problematicii tratate, fapt care a permis dezvoltarea unui model interpretativ al funcționării mijloacelor lingvo-stilistice de expresie verbală a punctului de vedere al autorului.

Semnificația teoretică a lucrării constă în sistematizarea abordărilor și concepțiilor existente asupra punctului de vedere al autorului, precum și în oportunitatea identificării unor noi manifestări verbale ale acestuia, datorită tratării interdisciplinare care, la rândul său, urmărește (re)descoperirea altor căi de abordare și aprofundare a fenomenului studiat și aplicarea modelelor teoretice identificate pe un corpus de texte literare selectate în acest scop.

Valoarea aplicativă a tezei este determinată de posibilitatea implementării rezultatelor obținute în parcursul academic universitar, și anume, în cadrul cursurilor de analiză textuală, naratologie, lingvistică textuală, stilistică, hermeneutică.

Implementarea rezultatelor științifice este posibilă în cadrul noilor cercetări ale tematicii investigate. De asemenea, aplicarea rezultatelor cercetării poate prezenta interes pentru mai multe cursuri universitare de specialitate.

Cuprins


INTRODUCERE

1. PARCURSUL EVOLUTIV-ISTORIC ȘI CONSTITUIREA CONCEPTUALĂ A PUNCTULUI DE VEDERE

 • 1.1 Repere interdisciplinare în abordarea punctului de vedere
  • 1.1.1 Perspectiva în artele vizuale și științele exacte
  • 1.1.2 Perspectiva în teatru și cinematografie
  • 1.1.3 Abordarea punctului de vedere în teoria literaturii
 • 1.2 Direcții de cercetare a punctului de vedere
  • 1.2.1 Tipologia inductivă anglo-saxonă
  • 1.2.2 Tipologia narativă germană
  • 1.2.3 Tipologia culturală a punctului de vedere
  • 1.2.4 Tratarea punctului de vedere în cadrul școlii franceze de naratologie
  • 1.2.5 Tratarea punctului de vedere în cadrul școlii olandeze de naratologie
  • 1.2.6 Abordarea punctului de vedere în arealul românesc
  • 1.2.7 Punctul de vedere în concepția lui W. Schmid
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. EXPRIMAREA PUNCTULUI DE VEDERE PRIN INTERMEDIUL FORMELOR DE REPRODUCERE MEDIATĂ A DISCURSULUI
 • 2.1 Corpus, metode, principii de abordare
 • 2.2 Structura și instanțele comunicării narative
  • 2.2.1 Structura externă: autor – operă – cititor
  • 2.2.2 Structura internă: narator – narație – naratar
 • 2.3 Forme de reproducere mediată a discursului: discursul narativizat, vorbirea indirectă și vorbirea indirectă liberă
 • 2.4 Mijloacele de expresie verbală a punctului de vedere din cadrul formelor de reproducere mediată a discursului. Narațiunea diegetică
  • 2.4.1 Planul perceptiv
  • 2.4.2 Planul spațial și temporal
  • 2.4.3 Planul ideologic
 • 2.5 Mijloacele de expresie verbală a punctului de vedere din cadrul formelor de reproducere mediată a discursului. Narațiunea nondiegetică
  • 2.5.1 Planul perceptiv
  • 2.5.2 Planul spațial și temporal
  • 2.5.3 Planul ideologic
 • 2.6 Exprimarea punctului de vedere prin intermediul vorbirii indirecte libere
 • 2.7 Concluzii la capitolul 2

3. EXPRIMAREA PUNCTULUI DE VEDERE PRIN INTERMEDIUL FORMELOR DE REPRODUCERE DIRECTĂ A DISCURSULUI
 • 3.1 Forme de reproducere directă a discursului: vorbirea directă și vorbirea dialogată
 • 3.2 Mijloacele de expresie verbală a punctului de vedere din cadrul formelor de reproducere directă a discursului. Narațiunea diegetică
  • 3.2.1 Planul perceptiv
  • 3.2.2 Planul spațial și temporal
  • 3.2.3 Planul ideologic
 • 3.3 Mijloacele de expresie verbală a punctului de vedere din cadrul formelor de reproducere directă a discursului. Narațiunea nondiegetică
  • 3.3.1 Planul perceptiv
  • 3.3.2 Planul spațial și temporal
  • 3.3.3 Planul ideologic
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
Declarația privind asumarea răspunderii CV-ul autorului