Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii investiţionale ca instrument al dezvoltării durabile a întreprinderilor (experiența Elveției și a Republicii Moldova)


Autor: Grosu Victor
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Irina Movilă
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 septembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.29 Mb / în română

Teza

CZU 330.332:658.1(478+494)(043.2)

Adobe PDF document 5.85 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

management investiţional, activitate investiţională, surse de finanţare a investițiilor, fond de investiții, strategie de investiţii, program Strateg-Invest

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 173 surse, 14 anexe, 149 pagini text de bază, 19 tabele şi 49 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: management investiţional şi strategii investiţionale.

Scopul lucrării: constă în dezvoltarea abordării teoretice şi practice pentru eficientizarea managementului investiţional și elaborarea strategiilor investiționale eficiente în întreprinderile din Republica Moldova, în vederea creșterii competitivității lor în dezvoltarea durabilă.

Obiectivele cercetării: cercetarea, sistematizarea și analiza conceptelor, modelelor și metodelor managementului investițional, analiza nivelului activităţii investiţionale la întreprinderile moldoveneşti şi elveţiene şi identificarea problemelor cu care se confruntă întreprinderile la efectuarea activităţii de investiţii în scopul elaborării algoritmului de dezvoltare/actualizare a strategiei de investiţii a întreprinderii prin intermediul tehnologiilor informaţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în aprofundarea și dezvoltarea teoretică a conceptului de activitate investițională; utilizarea abordării strategice în managementul investiţional în vederea realizării eficienţei şi competitivității întreprinderii în condițiile dezvoltării durabile; îmbunătățirea metodologiei de analiză a factorilor de influenţă asupra activității de investiţii a întreprinderii; argumentarea conţinutului conceptelor „activitate investiţională activă” şi „activitate investiţională pasivă” şi elaborarea unui algoritm de dezvoltare a strategiei de investiţii a întreprinderii.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante: rezultatele cercetărilor teoretice şi practice în domeniul managementului de investiţii au făcut posibilă identificarea şi formularea elementelor de bază ale strategiei de investiţii la întreprindere, care a servit ca bază la elaborarea unui program pentru calculator. Metoda propusă va reduce costurile pentru elaborarea/actualizarea strategiei de investiţii.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constau în faptul că cercetările efectuate în teză dezvoltă aspectele teoretice de elaborare și implementare a unei strategii de investiţii la întreprindere.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele studiului şi metodologia propusă pentru elaborarea/actualizarea strategiei investiţionale au găsit aplicare practică şi au fost implementate la întreprinderile din Republica Moldova.

Cuprins


1. FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND INVESTIȚIILE ȘI MANAGEMENTUL INVESTIȚIONAL
 • 1.1. Conceptul de investiții și abordările managementului investițional
 • 1.2. Activitatea investițională ca factor al competitivității și dezvoltării durabile a întreprinderilor
 • 1.3. Analiza indicelui competitivității globale și dezvoltarea pieței financiare a Elveției și țărilor din regiunea transfrontaliera: Moldova-România-Ucraina
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA ACTIVITĂȚII INVESTIȚIONALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
 • 2.1. Analiza tendințelor investiționale în activitatea întreprinderilor autohtone
 • 2.2. Climatul investițional și activitatea investițională a întreprinderilor din Elveția
 • 2.3. Abordări metodologice în cercetarea gestiunii investiționale la întreprinderi
 • 2.4. Nivelul activității investiționale a întreprinderilor din Republica Moldova și Elveția: rezultatele cercetării
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECŢIONAREA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII ȘI ELABORAREA STRATEGIILOR INVESTIȚIONALE ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ÎNTREPRINDERILOR
 • 3.1. Analiza influenței factorilor interni şi externi asupra activității investiționale a întreprinderilor
 • 3.2. Identificarea problemelor şi factorilor de stimulare a activității investiționale în întreprinderi
 • 3.3. Actualizarea strategiilor investiționale ale întreprinderilor autohtone
 • 3.4. Dezvoltarea activităţii de investiţii în cadrul întreprinderilor autohtone în baza programei computerizate „Strateg-Invest”
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE