Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie


Autor: Șaitan Viorica
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Natalia Cojocaru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 octombrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.24 Mb / în română

Teza

CZU 316.643.3:331.109(043.2)

Adobe PDF document 3.40 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

conflict muncă-familie (CMF), conflict muncă-familie-studii (CMFS), angajament de rol, epuizare emoțională, flexibilitate muncă-familie, interferență muncă-familie, organizații publice/ private, suport organizațional, satisfacție de viață

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, 145 de pagini de text de bază, bibliografie din 176 de titluri, 9 anexe, 35 figuri și 17 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 20 lucrări Cuvinte cheie: conflict muncă-familie (CMF), conflict muncă-familie-studii (CMFS), angajament de rol, epuizare emoțională, flexibilitate muncă-familie, interferență muncă-familie, organizații publice/ private, suport organizațional, satisfacție de viață.

Scopul lucrării: determinarea specificului dimensiunilor cognitive, afective și comportamentale cu implicații în manifestarea conflictului de rol multiplu/CRM (muncă-familie/M-F și muncă-familie-studii/ M-FS) la angajații din organizațiile autohtone și elaborarea unui program de intervenție psihologică în vederea dezvoltării competențelor de echilibru a muncii și a familiei (EMF).

Obiectivele cercetării: (1) analiza și sinteza literaturii de specialitate cu referire la CMF; (2) evidențierea specificului CRM (M-F și M-F-S) la angajații din organizațiile autohtone; (3) analiza, în funcție de „genul subiecților” și de „tipul organizației”, a unor dimensiuni cognitive, afective și comportamentale cu implicații în manifestarea CMF; (4) delmitarea percepțiilor privind CMFS și a strategiilor de gestionare a acestuia, evaluându-se efectele pe care le produce conflictul asupra rezultatelor și eficienței academice; (5) elaborarea și implementarea unui „Program de intervenție psihologică în vederea dezvoltării unor competențe de EMF”. Noutatea și originalitatea științifică: Lucrarea dată reprezintă una dintre primele cercetări din contextul autohton cu referire la fenomenul CRM (M-F și M-F-S), având o abordare complexă, deopotrivă cantitativă și calitativă, interdisciplinară (atât în raport cu alte științe psihologice: psihologie social-clinică, psihologie organizațională, cât și cu alte domenii conexe – sociologia organizațiilor, management ș.a.) și aplicativă (elaborarea unui program de intervenție). Studiul cantitativ propune un model inedit privind implicațiile unor dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea CMF la angajați, în funcție de gen și de tipul organizației. În lucrare mai analizăm, la nivel teoretico-reflexiv și empiric, o nouă provocare a timpurilor moderne – CMFS și strategiile de gestionare a acestuia, evaluându-se efectele pe care le produce conflictul asupra rezultatelor și eficienței academice. În scopul dezvoltării unor competențe de gestionare a rolurilor sociale și a responsabilităților aferente, a fost validat un program de intervenție psihologică.

Rezultatele ce contribuie la soluționarea problemei științifice: (1) Concretizarea manifestărilor specifice ale CRM (M-F și M-F-S), ne-a permis să evidențiem că acest conflict este un fenomen frecvent, dar slab sau chiar deloc conștientizat de către angajați; acest fapt a determinat conceptualizarea unui program de intervenție pentru situații de CMF, care ar include acțiuni multiple (informative, dezvoltative și aplicative), în funcție de specificul organizațiilor locale; în vederea implementării acestui program la angajații din RM; (2) Elucidarea implicațiilor pe care le au dimensiunile studiate (cognitive, afective și comportamentale) în manifestarea CMF, inclusiv a variațiilor în funcție de genul subiecților și tipul organizației; fapt ce a evidențiat că intensitatea conflictului se manifestă în dependență de modul în care se raportează indivizii la conflict și de modalitățile pe care le adoptă în gestionarea acestuia; reieșind din aceste date, propunem ca în programul de intervenție în vederea EMF să fie incluse acțiuni care să fie destinate atât organizațiilor, la nivel general, cât și angajaților, la nivel individual; (3) Elaborarea unui model integrat cu cele mai semnificative date ale dimensiunilor analizate de noi ca având implicații în manifestarea CMF; fapt ce a condus la evidențierea unui profil psihologic al angajaților afectați de CMF; profil pe care îl propunem în vederea utilizării ulterioare de către psihologii organizaționali sau specialiștii RU pentru a identifica, în timp util, angajații care manifestă conflict și a elabora strategii de intervenție ce ar contribui la diminuarea CMF; (4) În contextul nevoii actuale de „învățare pe tot parcursul vieții” (eng. lifelong learning), interpretarea datelor arată că, în situații de CMFS sunt influențate negativ performanțele academice și cele profesionale ale indivizilor; ca urmare, se atestă în mod frecvent eșecuri, suprasolicitări și chiar abandon; acest fapt a permis lărgirea perspectivei de abordare a CRM, fiind propuse inclusiv strategii de gestionare a rolurilor competitive la nivel tridimensional (M-F-S). (5) Elaborarea și implementarea unui program de intervenție în situații de CMF, fapt ce a contribuit la dezvoltarea unor competențe de echilibru a rolurilor concurente (M-F), astfel, considerăm că aplicarea acestui program în organizațiile locale va duce la consolidarea resurselor personale necesare pentru reducerea intensității CMF.

Semnificația teoretică: completarea cadrului teoretic cu sinteze din literatura de specialitate privind CMF: tipuri și modele ale CMF, implicații ale unor factori de ordin cognitiv-perceptiv, afectiv și comportamental, genul subiecților și tipul organizației în manifestarea CMF; consecințe ale conflictului etc. Valoarea aplicativă: studiul CRM (M-F și M-F-S) la angajații din organizațiile autohtone, precum și în elaborarea, implementarea și evaluarea unui program de intervenție pentru dezvoltarea competențelor de EMF, pe care îl propunem psihologilor organizaționali și specialiștilor RU. Respectiv, programul poate fi inclus în activitățile didactice din instituțiile de profil, în cadrul suporturilor de curs pentru psihologi sau specialiști RU și celor ce beneficiază de formare continuă în domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice: în activități didactice (studii de caz prezentate în cadrul cursurilor universitare), în activități de formare continuă (desfășurate sub egida USM, beneficiari: cadre didactice, bibliotecari, manageri), în programul de intervenție psihologică realizat în una din organizațiile locale.

Cuprins


1. CONCEPTUALIZĂRI TEORETICE ALE CONFLICTULUI MUNCĂ-FAMILIE
 • 1.1. Definiții, tipuri, teorii și modele explicative privind conflictul muncă-familie
 • 1.2. Factori determinanți ai conflictului muncă-famili
  • 1.2.1 Implicații ale factorilor cognitiv-perceptivi, afectivi și comportamentali în manifestarea conflictului muncă-familie
  • 1.2.2 Implicații ale factorului de gen în manifestarea conflictului muncă-familie
  • 1.2.3 Implicații ale factorului tipul organizației în manifestarea conflictului muncăfamilie
  • 1.2.4 Implicații ale factorului domeniu ocupațional în manifestarea conflictului muncăfamilie
 • 1.3. Consecințe și efecte ale conflictului muncă-familie
 • 1.4. Provocări și solicitări multiple de rol în societatea contemporană: conflictul studiimuncă-familie (reflecții teoretice pentru un studiu de caz)
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1.

2. STUDIUL EMPIRIC AL CONFLICTULUI DE ROL MULTIPLU (muncă-familie și muncă-familie-studii) LA ANGAJAȚII DIN ORGANIZAȚIILE AUTOHTONE
 • 2.1 Descrierea designului de cercetare
 • 2.2. Prezentarea, analiza și interpretarea rezultatelor
 • 2.2.1 Conflictul de rol multiplu (muncă-familie): studiu cantitativ
 • 2.2.2 Conflictul de rol multiplu (muncă-familie-studii): studiu calitativ
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. PROGRAM DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE ECHILIBRU MUNCĂ-FAMILIE
 • 3.1. Argumente privind necesitatea programului de intervenție
 • 3.2. Descrierea programului de intervenție
 • 3.3. Implementarea programului de intervenție
 • 3.4. Evaluarea eficienței programului de intervenție
 • 3.4.1 Analiza eficienței programului prin examinarea rezultatelor testării și retestării
 • 3.4.2 Analiza eficienței programului prin prisma evaluărilor făcute de beneficiarii programului
 • 3.4.3 Analiza eficienței programului prin metoda automonitorizării
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE.
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI