Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tendințe actuale de prestare a muncii în baza contractelor civile în raport cu contractele de muncă


Autor: Mihailov Tatiana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Eduard Boiştean
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română
Adobe PDF document0.38 Mb / în engleză

Teza

CZU 349.22:331.106(043.3)

Adobe PDF document 2.27 Mb / în română
228 pagini


Cuvinte Cheie

prestarea muncii, formele de prestare a muncii, contractul individual de muncă, contractul de ucenicie, contractul de calificare profesională, raporturile juridice de muncă atipice, contractul de antrepriză, contractul de prestări servicii, prestarea muncii în baza profesiunilor liberale

Adnotare

Susţinerea va avea loc la data de 6 noiembrie, ora 14.00, în format online ( bir.119, blocul 2, USM, str. M. Kogălniceanu 67, mun. Chișinău).

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică a tezei:
https://us02web.zoom.us/meeting/86468809556

Structura tezei: teza a fost perfectată în anii 2019-2020, având următoarea structură: introducere, ca inițiere în studiu, patru capitole, concluzii generale și recomandări, 156 de pagini de text de bază, bibliografie din 239 de titluri, 12 anexe. Rezultatele obținute sunt reflectate în 11 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: dreptul muncii, dreptul civil, interferența acestor ramuri de drept în ceea ce privește formele de prestare a muncii.

Scopul și obiectivele lucrării: Scopul tezei constă în abordarea complexă a fenomenului prestării muncii în baza contractelor de muncă și a celor civile, precum și cercetarea fenomenului muncii prestate de către liberii profesioniști prin prisma instrumentelor internaționale în domeniu, a legislației naționale, dar și a opiniilor doctrinare. De asemenea, s-a propus ca obiectiv, scoaterea în evidență a trăsăturilor distinctive ale contractelor civile față de contractele de muncă, oportunitatea încheierii unui contract de muncă sau a unui contract civil pentru prestarea unei munci concrete, precum și înaintarea unor propuneri de perfecționare a legislației naționale în domeniu. Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute constau în formularea concluziilor de ordin teoretic și practic și înaintarea propunerilor de lege ferenda în scopul îmbunătățirii legislației în domeniu. În același timp, prezenta teză pune în discuție problemele de interpretare și aplicare a textelor legale, unele dintre ele fiind deja în atenția teoreticienilor de dreptul muncii, iar altele având în opinia noastră un element de noutate ce poate suscita interesul doctrinei, dar și al practicii judiciare și administrative în domeniu.

Problematica științifică soluționată constă în abordarea conceptuală a diverselor forme de prestare a muncii prin: identificarea elementelor de bază și a trăsăturilor caracteristice ale contractului individual de muncă, contractului de ucenicie, contractului de prestări servicii, contractului de antrepriză, concretizarea și conceptualizarea formelor flexibile de prestare a muncii, precum și consacrarea criteriilor de recalificare a contractelor civile în contracte de muncă, în vederea creării unei concepții unice cu privire la formele legale de prestare a unei munci. Semnificația teoretică a lucrării se datorează modului specific de abordare a tematicii studiate, precum și importanței teoretice și practice a particularităților prestării muncii în baza contractelor de muncă și civile, precum și în baza profesiunilor liberale, analiza implicaților fiscale ale fiecărui tip de contract și studierea problemelor rezultate din recalificarea contractelor civile în contracte de muncă.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în determinarea posibilităților legale de prestare a muncii în baza contractelor de muncă și contractelor civile, precum și în baza profesiunilor liberale în Republica Moldova. În concluzie, considerăm că teza poate servi ca bază de pornire în cercetare și pentru alți specialiști din domeniul dreptului muncii și din alte domenii.

Cuprins


1. DIMENSIUNEA DOCTRINAR-NORMATIVĂ A PROBLEMATICII PRESTĂRII MUNCII ÎN BAZA CONTRACTELOR CIVILE ÎN RAPORT CU CONTRACTELE DE MUNCĂ
 • .1. Privire istorică asupra reglementării muncii în dreptul roman
 • .2. Abordarea categoriei de prestare a muncii și a formelor acesteia în cadrul științei dreptului muncii și a altor ramuri de drept
 • .3. Analiza cadrului teoretic național și străin ce abordează problematica prestării muncii în baza contractelor de muncă și a contractelor civile
 • .4. Analiza cadrului normativ internațional și național ce reglementează diverse forme de prestare a muncii
 • .5. Concluzii la Capitolul 1

2. FUNDAMENTELE TEORETICO-PRACTICE PRIVIND PRESTAREA MUNCII ÎN BAZA CONTRACTELOR DE MUNCĂ
 • 2.1. Contractul individual de muncă ca formă principală de prestare a muncii
 • 2.2. Contractul de ucenicie și contractul de calificare profesională – forme specifice de prestare a muncii
 • 2.3. Prestarea muncii în cadrul raporturilor juridice de muncă atipice
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. ANALIZA PARTICULARITĂȚILOR PRESTĂRII MUNCII ÎN BAZA CONTRACTELOR CIVILE
 • 3.1. Caracteristica prestării muncii în temeiul contractului de prestări servicii
 • 3.2. Particularitățile prestării muncii în baza contractului de antrepriză
 • 3.3. Analiza distinctivă a contractelor civile de prestare a muncii în raport cu contractele de muncă
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A MUNCII PRESTATE DE CĂTRE LIBERII PROFESIONIȘTI
 • 4.1. Particularitățile prestării muncii de către titularii profesiunilor liberale juridice
 • 4.2. Trăsăturile caracteristice ale muncii prestate de către titularii profesiunilor liberale non-juridice
 • 4.3.Regimul juridic și fiscal al veniturilor obținute de către liberii profesioniști
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI