Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijenţă în serviciu


Autor: Popenco Adrian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Adriana Eşanu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română
Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 343.357(043.3)

Adobe PDF document 2.05 Mb / în română
247 pagini


Cuvinte Cheie

infracţiune de serviciu, imprudenţă, atribuţii de serviciu, persoană publică, atitudine neconştiincioasă sau neglijentă, delimitare, studiu comparat, practică judiciară etc.

Adnotare

Școala doctorală Ştiinţe Juridice a Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău, 2020. Structura lucrării: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 370 titluri, 228 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări.

Domeniul de studiu: Drept penal. Partea specială. Scopul şi obiectivele lucrării: scopul lucrării constă în efectuarea unei investigaţii teoretico-normative solide în materia ce vizează infracţiunile de neglijenţă în serviciu, în depistarea şi clarificarea problemelor practice cu care se confruntă persoanele abilitate cu aplicarea legii penale, in concreto – a normelor înscrise la art.329 CP RM, precum și în identificarea carenţelor de care suferă respectivele norme, cu formularea unor propuneri legislative apte să îmbunătăţească cadrul legal actual în materie. Drept obiective au fost trasate: abordarea teoretico-normativă a elementelor componenţelor de infracţiune consacrate juridic la art.329 CP RM; identificarea coraportului dintre normele prevăzute la art.329 CP RM şi cele cuprinse în actele normative de referinţă; analiza critică a tehnicii legislative de construcţie a normelor înscrise la art.329 CP RM; cercetarea practicii judiciare în materia infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM; depistarea carenţelor legislative ce îngreunează aplicabilitatea normelor incriminatoare prevăzute la art.329 CP RM; formularea propunerilor de lege ferenda apte să îmbunătăţească conţinutul normelor ce incriminează faptele de neglijenţă în serviciu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică îşi găseşte exprimare în faptul că sunt identificate varii probleme teoretico-practice de ultimă oră la care s-a încercat a fi aduse soluţii potrivite.

Noutatea ştiinţifică a lucrării elaborate consistă şi în: a) punctarea manierei de identificare a conţinutului obiectului juridic secundar al infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM prin raportarea acestuia la tipul urmărilor prejudiciabile survenite; b) stabilirea entităţilor ce nu pot apărea în postura de victime ale infracţiunilor de neglijenţă în serviciu; c) evidenţierea coraportului dintre normele incomplete prevăzute la art.329 CP RM şi cele completatoare din actele normative de referinţă; d) argumentarea plenară a conţinutului celor două modalităţi normative de exprimare a faptei prejudiciabile prin prisma practicii judiciare în materie; e) relevarea exactă a conţinutului urmărilor prejudiciabile consemnate în art.329 CP RM; f) demonstrarea, prin raţionamente, a imposibilităţii evoluării venitului ratat în calitate de formă a daunelor în proporţii mari; g) identificarea argumentată a liniilor de demarcaţie între infracţiunile de neglijenţă în serviciu şi alte fapte penale conexe etc.

Semnificaţia teoretică: lucrarea reprezintă o sursă ştiinţifico-metodologică necesară doctrinei autohtone, şi nu doar, contribuind la dezvoltarea continuă a ştiinţei dreptului penal.

Valoarea aplicativă: lucrarea poate fi utilă persoanelor abilitate cu aplicarea legii penale cazurilor practice concrete. Studiul comportă importante valenţe teoretico-practice, analizei fiind supuse peste 85 de hotărâri judecătoreşti, care au şi servit drept bază empirică la elaborarea acestui demers ştiinţific. În rezultatul cercetării întreprinse sunt formulate recomandări practice, precum şi propuse diverse soluţii de calificare pentru anumite situaţii problematice.

Cuprins


CAPITOLUL 1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN MATERIA RĂSPUNDERII PENALE PENTRU INFRACŢIUNILE DE NEGLIJENŢĂ ÎN SERVICIU
 • 1.1. Cercetarea lucrărilor ştiinţifice în materie publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema lucrării publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

CAPITOLUL 2. SEMNELE OBIECTIVE ALE INFRACŢIUNILOR DE NEGLIJENŢĂ ÎN SERVICIU
 • 2.1. Obiectul infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM
 • 2.1.1. Obiectul juridic
 • 2.1.2. Obiectul material şi victima infracţiunii
 • 2.2. Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM
 • 2.2.1. Fapta prejudiciabilă
 • 2.2.2. Urmarea prejudiciabilă
 • 2.2.3. Legătura de cauzalitate dintre faptă şi urmarea prejudiciabilă
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

CAPITOLUL 3. SEMNELE SUBIECTIVE ALE INFRACŢIUNILOR DE NEGLIJENŢĂ ÎN SERVICIU
 • 3.1. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM
 • 3.2. Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.329 CP RM
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CAPITOLUL 4. DELIMITAREA NEGLIJENŢEI ÎN SERVICIU DE UNELE FAPTE PENALE CONEXE
 • 4.1. Disocierea neglijenţei în serviciu de unele fapte penale amplasate în Capitolul XV din Partea specială a Codului penal
 • 4.2. Delimitarea neglijenţei în serviciu de alte fapte penale asemănătoare
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI