Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Democratizarea şi modernizarea sistemului politic din Republica Moldova în contextul globalizării


Autor: Ciobanu Ion
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Victor Saca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 323(478):327(043.3)

Adobe PDF document 2.02 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, democraţie, tranziţie, democratizare, modernizare, globalizare, sistem politic, Uniunea Europeană, actori globali, transformări democratice

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 20.11.2020, ora 14:30 în regim online (USM, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60, bloc IV, aula 222)

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică a tezei:
https://us02web.zoom.us/j/87539694290?pwd=UTRnQ3Z4S3hmOFBoUkE3Rzc5SXk0Zz09#success

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 258 de titluri, 148 de pagini text de bază. Rezultatele sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: științe politice.

Scopul și obiectivele tezei: scopul propus este de a studia democratizarea sistemului politic moldovenesc, prin prisma corelaţiei cu modernizarea şi globalizarea, precum și influențele acestor factori asupra evoluţiei instituţionale şi relațional-politice a Republicii Moldova.

Obiective trasate: a realiza o analiză istoriografică complexă a cercetărilor științifice în domeniu atât ale autorilor din țară, cât și a celor de peste hotare, demers necesar pentru cunoașterea și înțelegerea constituirii şi evoluţiei fenomenelor de „democratizare”, „modernizare” şi „globalizare”; a examina abordările teoretico-metodologice ale corelaţiilor din cadrul trinomului „democratizare-modernizare-globalizare” prin prisma evoluţiei sistemului politic; a evalua impactul transformărilor democratice asupra modernizării sistemelor politice în unele state est-europene în contextul provocărilor globale; a examina specificul relaţiei democratizare-modernizare în sistemele politice ale unor state ex-sovietice; a cerceta geneza şi evoluţia sistemului politic moldovenesc; a reliefa relaţia de interconexiune dintre democratizare și modernizare ale sistemului politic din Republica Moldova; a determina impactul europenizării asupra sistemului politic moldovenesc; a stabili rolul actorilor globali în dezvoltarea democraţiei din Moldova.

Problema științifică importantă soluționată pentru teorie și practică în domeniul științelor politice se exprimă prin determinarea și analiza rolului pe care l-au avut actorii globali în procesul de democratizare şi modernizare al sistemului politic moldovenesc, fapt care a condus la reliefarea unui studiu complex pentru reprezentanţii comunităţii ştiinţifice, ai instituţiilor guvernamentale şi sectorului asociativ şi a permis prezentarea unor recomandări privind consolidarea şi funcţionarea democraţiei în Republica Moldova.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute constă în încercarea autorului: 1) de a realiza o sinteză în ansamblu a celor mai importante idei, teorii, concepţii şi modele ale democratizării, modernizării şi globalizării din literatura de specialitate; 2) de a aborda pentru prima dată, într-o lucrare de acest gen, o analiză complexă a interacţiunii trinomului „democratizare-modernizare-globalizare” în contextul evoluţiei sistemului politic; 3) de a determina rolul şi impactul actorilor globali asupra consolidării instituţionale a Republicii Moldova; 4) de a reliefa detaliat evoluţia democratică a sistemului politic moldovenesc în perioada 1989-2019; 5) de a evalua impactul raportului democratizare-modernizare asupra proceselor eurointegraţioniste.

Semnificația teoretică a cercetărilor se manifestă prin obținerea unor rezultate referitoare la particularitățile metodologice de abordare a transformărilor democratice; determinarea unor elemente specifice ale proceselor de democratizare, modernizare şi globalizare; precizarea condițiilor de evoluţie şi funcţionare a sistemului politic moldovenesc.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în posibilitatea utilizării materialului tezei în procesul didactic și pentru realizarea unor ulterioare cercetări în domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice s-a produs prin 11 publicații și 8 comunicări la conferințe științifice naţionale şi internaționale, şi reprezintă rezultatul cercetărilor realizate de autor pe parcursul anilor de studii la doctorat. Teza de față constituie și un suport metodologic pentru cercetătorii care examinează domeniul științelor umaniste privind sistemul politic, economic și social atât pentru mediul preuniversitar, cât și cel universitar.

Cuprins


1. SEMNIFICAȚIA DEMOCRATIZĂRII, MODERNIZĂRII ȘI GLOBALIZĂRII SISTEMULUI POLITIC. ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE ȘI TEORETICO-METODOLOGICE
 • 1.1.Geneza, constituirea şi evoluţia conceptului „democratizare” - „modernizare” a sistemului politic: studiu istoriografic.
 • 1.2.Aspecte corelative ale democratizării, modernizării şi globalizării în evoluţia sistemului politic
 • 1.3.Concluzii la Capitolul 1

2. RELAŢIA DINTRE DEMOCRATIZARE ŞI MODERNIZARE A SISTEMULUI POLITIC DIN SPAŢIUL EST-EUROPEAN ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR GLOBALE
 • 2.1. Impactul transformărilor democratice asupra modernizării sistemelor politice ale unor state est-europene în contextul globalizării
 • 2.2. Specificul relaţiei democratizare-modernizare în sistemele politice ale unor state din spațiul ex-sovietic
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. CONSTITUIREA ŞI EVOLUŢIA SISTEMULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR DEMOCRATICE ŞI ALE MODERNIZĂRII
 • 3.1. Dimensiuni evolutive și stagnante ale sistemului politic moldovenesc
 • 3.2. Legătura dintre democratizare şi modernizare în câmpul valoric al sistemului politic din Republica Moldova
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3
 • 4. CONSECINŢELE GLOBALIZĂRII ASUPRA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI POLITIC MOLDOVENESC
  • 4.1. Impactul proceselor europenizării asupra sistemului politic: realităţi şi perspective
  • 4.2. Rolul actorilor politici globali în dezvoltarea democraţiei din Republica Moldova
  • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

  CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
  BIBLIOGRAFIE
  ANEXE
  DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
  CURRICULUM VITAE