Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / martie /

Răspunderea magistraților – garanție a legalității și eficienței puterii judecătorești în Republica Moldova și România.


Autor: Daniela Cozma
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 martie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 3.66 Mb / în română
248 pagini


Cuvinte Cheie

judecător, justiție, legalitate, răspundere, răspundere disciplinară, răspundere penală, răspundere civilă, eroare judiciară, bună-credință, rea-credință, gravă neglijență, infracțiuni contra justiției.

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 322 de titluri, 7 anexe, 207 de pagini text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sunt publicate în 24 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: drept constituţional.

Scopul studiului rezidă în cercetarea comparativă detaliată a instituției răspunderii judecătorilor în Republica Moldova și România prin prisma formelor sale juridice, în vederea conturării regimului juridic, a particularităților care le caracterizează, precum și a elucidării eventualelor carențe legislative și formulării soluțiilor de optimizare normativă în domeniu.

Obiectivele cercetării: elucidarea esenței și conținutului legalității și eficienței ca principii fundamentale ale justiției în statul de drept; analiza și argumentarea statutului special de funcționar public al judecătorului (persoană cu funcție de demnitate publică în Republica Moldova) și a standardelor de conduită ale acestuia; studierea imunității judecătorești în calitatea sa de garant al independenței judecătorului în condițiile atragerii acestuia la răspundere juridică; conturarea regimului juridic al răspunderii disciplinare a judecătorului din România și Republica Moldova, din perspectiva trăsăturilor juridice, temeiurilor, conținutului abaterilor disciplinare și a sancțiunilor disciplinare aplicabile; conturarea regimului juridic al răspunderii penale a judecătorului din România și Republica Moldova în calitate de funcționar public și de magistrat pentru comiterea infracțiunilor de serviciu, de corupție și contra justiției, precum și a particularităților procedurale de aplicare a acesteia; conturarea regimului juridic al răspunderii civile a judecătorului sub aspectul trăsăturilor caracteristice și a condițiilor în care poate surveni în România și Republica Moldova și accentuarea corelației cu răspunderea patrimonială a statului pentru erori judiciare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că cercetarea este axată pe o abordare comparativă a instituției răspunderii magistraților în Republica Moldova și România, ceea ce a făcut posibilă elucidarea asemănărilor și deosebirilor în materie, a celor mai bune practici, dar și a carențelor ce necesită remedieri.

Problema ştiinţifică importantă soluționată rezidă în dezvoltarea considerabilă a teoriei contemporane a răspunderii judecătorilor, fapt ce a permis conturarea regimului juridic al răspunderii disciplinare, constituționale, penale și civile a acestora, moment necesar fundamentării măsurilor de optimizare a legislației din domeniu din Republica Moldova și România.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele obținute sunt benefice dezvoltării continue a teoriei dreptului constituţional, a dreptului judiciar, a dreptului penal și civil în materie de responsabilizare a magistraților. Lucrarea se prezintă a fi o sursă monografică utilă pentru cercetările ulterioare din domeniu.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi ca repere pentru cercetarea ulterioară a problemei, precum şi în procesul didactic ca suport teoretic pentru cursurile de specialitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute pot fi utilizate la revizuirea legislaţiei în domeniu, inclusiv la nivel constituţional, precum și la optimizarea mecanismului de atragere la răspundere disciplinară, constituțională, penală și civilă a judecătorilor din Republica Moldova și România.

Cuprins


I.ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII MAGISTRAȚILOR CA GARANȚIE A LEGALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI PUTERII JUDECĂTOREȘTI
 • 1.1. Legalitatea şi eficienţa puterii judecătoreşti ca subiect de cercetare științifică
 • 1.2. Interesul doctrinar față de răspunderea magistraților
 • 1.3. Concluzii la capitolul I

II. CONDUITA JUDECĂTORULUI: ÎNTRE LEGALITATE ȘI RĂSPUNDERE
 • 2.1.Judecătorul – funcționar public cu statut special
 • 2.2. Conduita judecătorului: între bună-credință, rea-credință și gravă neglijență
 • 2.3. Imunitatea și răspunderea în contextul garantării independenței judecătorului
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

III. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A JUDECĂTORULUI: TEMEI, SANCȚIUNI ȘI PARTICULARITĂȚI
 • 3.1.Răspunderea disciplinară a judecătorului: definiție, trăsături și sediu juridic
 • 3.2.Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului
 • 3.3.Sancțiunile disciplinare aplicabile judecătorului
 • 3.4.Concluzii la capitolul III

IV. RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI: TEMEIURI ȘI PARTICULARITĂȚI DE APLICARE
 • 4.1.Considerații preliminare cu privire la răspunderea penală a judecătorului
 • 4.2.Răspunderea penală a judecătorului pentru infracțiuni de serviciu și de corupție
 • 4.3.Răspunderea penală a judecătorului pentru infracțiuni contra justiției
 • 4.4.Concluzii la capitolul IV

V. RĂSPUNDEREA CIVILĂ A JUDECĂTORULUI
 • 5.1. Eroarea judiciară ca temei al răspunderii civile a judecătorului
 • 5.2. Răspunderea civilă a judecătorului: noțiune și caractere juridice
 • 5.3. Concluzii la capitolul V

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA ASUMAREA RĂSPUNDERII
ANEXE
CV-ul autorului