Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetarii cauzelor penale


Autor: Oganesean Armen
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Mihai Gheorghiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 aprilie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română
Adobe PDF document0.55 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.13(043.3)

Adobe PDF document 1.73 Mb / în română
218 pagini


Cuvinte Cheie

interacțiune, cooperare, cercetare, organ de urmărire penală, ofițer de investigații, proces penal, procuror, activitatea specială de investigație

Adnotare

Data susținerii: 17.04.2021, orele 10.00 în regim on-line.
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
https://us02web.zoom.us/j/89565351612
https://youtu.be/HWcj6DR7H5Q

Scopul și obiectivele lucrării: scopul tezei este realizarea unei cercetări multiaspectuale sub aspect teoretico-normativ cu evaluarea eficienței practice a prevederilor doctrinare și reglementării legislative a instituției interacțiunii.

Pentru atingerea scopului propus, au fost trasate următoarele obiective: analiza conceptelor și tezelor doctrinare existente în literatura de specialitate din țară și de peste hotare referitor la instituția interacțiunii; analiza cadrului normativ pentru stabilirea conținutului conceptului interacțiunii subiecților procesuali în cadrul cercetării cauzelor penale; studierea practicii organelor de urmărire penală în domeniul interacțiunii cu alte instituții în cadrul cercetării cauzelor penale; identificarea modului de realizare practică a interacțiunii în raport cu legislația în vigoare și recomandările criminalistice; fundamentarea științifică a naturii juridice a interacțiunii și etalarea raționamentelor de aplicare a acesteia; sistematizarea premiselor obiective ale aplicării interacțiunii la etapa premergătoare și în cadrul cercetării cauzei penale; cercetarea și precizarea normelor procesuale naționale în aspect comparat cu standardele cuprinse în practica pozitivă a organelor de urmărire penală; clasificarea inedită a etapelor, formelor procesuale și tactico-organizatorice ale interacțiunii; stabilirea perspectivelor și căilor de perfecționare a interacțiunii prin formularea recomandărilor de lege ferenda.

Noutatea și originalitatea științifică: pentru prima dată prin studiul efectuat a fost realizată o cercetare complexă a aspectelor teoretico-legislative ale problemei interacțiunii. În lucrare sunt formulate concluzii și recomandări care pot constitui un fundament științific pentru modificări legislative, fiind elaborate direcțiile noi aferente dezvoltării instituției urmăririi penale și tacticii criminalistice în raport cu elementele funcționale ale interacțiunii subiecților procesuali.

Rezultatele obținute vor contribui la soluționarea unei probleme științifice importante: definitivarea conceptuală a ideilor științifice și rezolvarea complexă a problemelor interacțiunii tuturor organelor de drept în cadrul cercetării infracțiunilor, fiind evidențiate toate aspectele de ordin procesual-penal aferente acestei instituții, ceea ce determină utilitatea practică a acestei activități în cadrul activității organelor de drept în Republica Moldova.

Semnificația teoretică a tezei: rezidă într-un studiu amplu a celor mai importante probleme de ordin normativ, doctrinar și practic ale interacțiunii în cadrul cercetării infracțiunilor. De asemenea, studiul efectuat constituie un imbold pentru noi cercetări în domeniul nominalizat.

Valoarea aplicativă a tezei: totalitatea concluziilor, observațiilor și propunerilor formulate în urma studiului realizat este de o utilitate distinctă pentru reprezentanții organelor de drept din Republica Moldova, fiind menite să eficientizeze activitatea zilnică a acestora la investigarea infracțiunilor, în anumite cazuri apelând la instituția interacțiunii.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL INTERACȚIUNII SUBIECȚILOR PROCESUALI ÎN CADRUL CERCETĂRII CAUZELOR PENALE
  • 1.1. Analiza materialelor publicate în Republica Moldova corespondente cu tema tezei
  • 1.2. Analiza publicațiilor efectuate la tema tezei peste hotare

2.CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND INTERACȚIUNEA ÎN CADRUL CERCETĂRII CAUZELOR PENALE
  • 2.1. Conceptul de interacțiune și natura juridică a acesteia
  • 2.2. Premisele interacțiunii
  • 2.3. Formele interacțiunii la investigarea infracțiunilor
  • 2.4. Principiile și regulile de realizare a interacțiunii de către subiecții procesului penal
  • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3.PARTICULARITĂȚILE INTERACȚIUNII SUBIECȚILOR PROCESUALI LA DIFERITE ETAPE ALE URMĂRIRII PENALE
  • 3.1. Etapele interacțiunii în activitatea organelor de urmărire penală
  • 3.2. Interacțiunea în cadrul asistenței juridice internaționale în materie penală
  • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI