Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Internaționalizarea ca proces de integrare a învățământului superior al Republicii Moldova pe piața mondială a serviciilor educaționale


Autor: Trifonova Larisa
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 ianuarie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română
Adobe PDF document0.66 Mb / în engleză

Teza

CZU 339.92:378(478)(043.3)

Adobe PDF document 4.93 Mb / în rusă
323 pagini


Cuvinte Cheie

internaționalizarea învățământului superior, integrare, piața serviciilor educaționale, piața mondială a educației, învățământul superior în Republica Moldova

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 225 de surse, 155 de pagini de text principal, 36 de figuri și 21 de tabele, 65 de anexe.

Domeniul de studiu: 521.02. Economia mondială; Relațiile economice internaționale.

Scopul lucrării constă în formarea și fundamentarea științifică a unui model conceptual de internaționalizare a învățământului superior în Republica Moldova, contribuind la procesul de integrare pe piața mondială a serviciilor educaționale.

Obiectivele lucrării: să exploreze abordări științifice, procese de integrare și modele în învățământul superior pe piața serviciilor; să dezvăluie particularitățile internaționalizării învățământului superior în determinarea pe piața globală, europeană și pe piața Republicii Moldova; fundamentează necesitatea implementării, dezvoltării unei strategii și a unui model pentru internaționalizarea învățământului superior în Republica Moldova și evaluarea eficacității acestuia ca instrument de integrare a țării pe piața mondială a serviciilor educaționale.

Noutatea și originalitatea științifică. Clarificarea conceptului de internaționalizare a învățământului superior, luând în considerare relația proceselor de integrare; dezvoltarea unui model pentru internaționalizarea învățământului superior în Republica Moldova; dezvoltarea unui set de inițiative strategice, inclusiv activități adaptate pentru implementarea la nivel național și instituțional în sistemul de învățământ superior al Republicii Moldova; dezvoltarea unei metodologii de evaluare a eficacității modelului de internaționalizare a învățământului superior și a procesului de integrare a Republicii Moldova în spațiul educațional mondial.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante, constă în dezvoltarea unui model, inițiativei strategice și să evalueze eficacitatea modelului de internaționalizare a învățământului superior în Republica Moldova ca instrument de integrare a țării pe piața globală a serviciilor educaționale.

Semnificația teoreticăconstă în dezvăluirea prevederilor metodologice și conceptuale care contribuie la aprofundarea și dezvoltarea direcțiilor de cercetare ale problemei internaționalizării învățământului superior în contextul dezvoltării proceselor de integrare în economia globală.

Valoarea aplicativă. Modelul dezvoltat de autor și inițiativele strategice pentru internaționalizarea învățământului superior vor permite dezvoltarea unor strategii specializate la nivel național și instituțional și evaluarea eficacității procesului de integrare a învățământului superior din Republica Moldova în mediul educațional global.

Implementarea rezultatelor științifice. Cercetarea științifică în formă de concluzii și recomandări a fost prezentată la conferințe științifice și în reviste. A fost de asemenea, recunoscută ca eficientă pentru dezvoltarea internaționalizării învățământului superior în contextul procesului de integrare de către instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
 • 1.1. Научные подходы и модели в высшем образовании на рынке услуг
 • 1.2. Интеграционные процессы в сфере высшего образования
 • 1.3. Интернационализация высшего образования в контексте современных условий образовательного пространства
 • 1.4. Выводы к первой главе
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 2.1. Алгоритм исследования, обработки данных и получения результатов
 • 2.2. Методологические основы исследования: методы и инструменты
 • 2.3. Методология формулирования выводов
 • 2.4. Выводы ко второй главе

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ РЫНКА УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
 • 3.1. Диагностика интернационализации высшего образования на международном уровне
 • 3.2. Исследование процесса интернационализации высшего образования в странах Европы
 • 3.3. Оценка интернационализации высшего образования в Республике Молдова
 • 3.4. Выводы к третьей главе

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: ПРЕДПОСЫЛКИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
 • 4.1. Модель интернационализации высшего образования Республики Молдова как инструмент интеграции страны в международный рынок
 • 4.2. Стратегический подход к совершенствованию рынка услуг высшего образования Республики Молдова под влиянием интернационализации
 • 4.3. Методика оценки эффективности модели интернационализации высшего образования Республики Молдова.
 • 4.4. Выводы к четвертой главе

БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE