Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Particularitățile traducerii orale din limba engleză în limba română în cadrul universitar din perspectiva competențelor de interpretare consecutivă


Autor: Sîtnic Ina
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Ludmila Zbanţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1'373

Adobe PDF document 5.58 Mb / în română
245 pagini


Cuvinte Cheie

traducere orală, interpretare consecutivă, competență de interpretare consecutivă, model de formare a competențelor de interpretare consecutivă, student-interpret, discurs, greșeală de exprimare, eroare de interpretare, element paralingvistic, strategie de interpretare

Adnotare

Teză de doctorat în filologie, Specialitatea: 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba engleză) Chișinău, 2021 Structura tezei: adnotări în limbile română, engleză și rusă, lista abrevierilor, introducerea, trei capitole, 160 de pagini de text de bază, 9 tabele și 31 de figuri, 7 imagini (capturi de ecran), concluzii şi recomandări, bibliografie alcătuită din 348 de titluri, 11 anexe, declaraţia privind asumarea răspunderii și CV-ul autoarei.

Domeniul de studiu al cercetării vizează procesul și produsul traducerii orale din perspectiva interpretării consecutive, abordat mai cu seamă prin formarea competențelor de interpretare consecutivă .

Scopul cercetării: determinarea fundamentelor teoretice și praxiologice ale interpretării consecutive din limba engleză în limba română, reflectate în Modelul de formare a competențelor de interpretare consecutivă la etapa inițială în pregătirea viitorilor interpreți în contextul învățământului superior de licență.

Obiectivele cercetării: analiza actualizată a studiilor în domeniul traductologiei și interpretologiei; determinarea specificului formării competențelor de interpretare consecutivă; compararea practicilor existente la nivel național și internațional în cadrul procesului de pregătire universitară a viitorilor interpreți; examinarea modelelor de formare a competențelor pentru determinarea componentelor actului de interpretare consecutivă; conceptualizarea Modelului de formare a competențelor de interpretare consecutivă; elaborarea și aplicarea strategiilor didactice pentru formarea competențelor; efectuarea analizei calitative și cantitative a datelor obținute. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: interpretarea consecutivă, abordată într-un cadru interdisciplinar, este tratată ca proces și ca produs finit prin prisma Modelului de formare a competențelor de interpretare consecutivă.

Problema științifică soluționată este determinată de necesitatea investigațiilor teoretice și aplicative în domeniul traductologiei și interpretologiei în scopul elaborării Modelului de formare a competențelor de interpretare consecutivă la etapa inițială de instruire a viitorilor interpreți, care să reflecte competențele necesare la această etapă și modalitatea în care ele pot fi formate pe parcurs universitar. Semnificaţia teoretică a cercetării constă în analiza abordărilor teoretice în formarea interpreților propuse de Ch. Nord, D. Kiraly, J. House, J. Vienne, M. Ulrych, J. Delisle, A. Hurtado Albir, R. Setton și a modelelor de formare a competențelor de interpretare consecutivă înaintate de D. Seleskovitch, D. Gile, A. Neubert, C. Schäffner, A. Hurtado Albir, S. Kalina, A. Gillies, R. Setton și A. Dawrant; cercetarea structurii și a modului de funcționare a modelelor de interpretare și a particularităților modelelor de formare a competențelor de interpretare; reflectarea teoriilor moderne în elaborarea Modelului de formare a competențelor de interpretare consecutivă.

Valoarea aplicativă a cercetării. Parcursul cercetării, materialele, rezultatele și concluziile obținute pot servi pentru cercetări experimentale longitudinale cu aplicarea Modelului propus de noi, inclusiv pentru alte combinații lingvistice; pot fi utilizate în învățământul universitar pentru clarificarea aspectelor teoretice și praxiologice legate de procesul de interpretare consecutivă; pot servi drept suport în elaborarea lucrărilor cu caracter științific:articole științifice, teze de licență, masterat; pot favoriza diverse colaborări și cercetări interinstituționale legate de praxiologia interpretării consecutive. Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost demonstrată prin participarea la colocvii și conferinţe naționale și internaţionale, prin efectuarea activităților științifico-practice în context universitar.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ÎN INTERPRETAREA CONSECUTIVĂ
 • 1.1 Interpretarea și profilul interpretului în timp
 • 1.2 Cercetări în domeniul interpretării de conferință în perspectivă diacronică. Școli și promotori la nivel internațional și național
 • 1.3 Traducerea și interpretarea: delimitări conceptuale
 • 1.4 Interpretarea consecutivă
 • 1.4.1 Particularitățile interpretării consecutive
 • 1.4.2 Procesul interpretării consecutive prin prisma modelelor de interpretare
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI TELEOLOGICE ÎN INTERPRETAREA CONSECUTIVĂ
 • 2.1 Competența de interpretare: definiții, clarificări conceptuale, tipologii
 • 2.2 De la tradițional la viziuni moderne în interpretarea consecutivă
 • 2.3 Competența de interpretare consecutivă: axe praxiologice
 • 2.4 Modelul teleologic de formare a competențelor de interpretare consecutivă
 • 2.4.1 Competența de dezvoltare a atenției și concentrării
 • 2.4.2 Competența de ascultare activă și analiză discursivă
 • 2.4.3 Competența lingvistică: componenta lexicală și gramaticală
 • 2.4.4 Competența transferului semantico-pragmatic
 • 2.4.5 Competența extralingvistică
 • 2.4.6 Competența de luare de note
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL EXPERIMENTAL DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE INTERPRETARE CONSECUTIVĂ LA STUDENȚI
 • 3.1 Elaborarea demersului experimental pentru evaluarea gradului de manifestare a competențelor de interpretare consecutivă
 • 3.1.1 Descrierea demersului experimental: parcurs, metode, obiective
 • 3.1.2 Corpusul utilizat: tipuri de discurs și mod de segmentare discursivă
 • 3.1.3 Descrierea strategiilor didactice
 • 3.2 Analiza calitativă și cantitativă privind evaluarea gradului de manifestare a competențelor de interpretare
 • 3.2.1 Evaluarea gradului de manifestare a competenței mnemonice și de dezvoltare a atenției și concentrării
 • 3.2.2 Evaluarea gradului de manifestare a competenței de ascultare activă și analiză discursivă
 • 3.2.3 Evaluarea gradului de manifestare a competenței lingvistice: componenta gramaticală
 • 3.2.4 Evaluarea gradului de manifestare a competenței lingvistice: componenta lexicală 126
 • 3.2.5 Evaluarea gradului de manifestare a competenței semantico-pragmatice
 • 3.2.6 Evaluarea gradului de manifestare a competenței extralingvistice
 • 3.2.7 Evaluarea gradului de manifestare a competenței de luare de note
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CURRICULUM VITAE