Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iulie /

Formarea competențelor profesional-aplicative la studentele facultății de geografie în cadrul cursului ”Turism activ”


Autor: Ceban Tatiana
Gradul:doctor în Ştiinţe ale educaţiei
Specialitatea:  -
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română
Adobe PDF document1.42 Mb / în română

Teza

CZU [796.01-055.2:37.042.1:379.85](043.3)

Adobe PDF document 3.97 Mb / în rusă
217 pagini


Cuvinte Cheie

pregătire fizică profesional-aplicativă, competențe profesionale pedagogice, cultură fizică, educație fizică universitară, turism activ, profesiogramă, formarea calităților psihomotrice, profesionalaplicative și de personalitate

Adnotare

Structura: introducere, trei capitole, concluzii generale, recomandările practico-metodice, bibliografie (225 surse literare), text de bază (138 de pagini), 25 tabele, 11 figuri, 12 anexe. Rezultatele investigațiilor sunt prezentate în 33 lucrări metodico-științifice.

Scopul cercetării: de a dezvolta, fundamenta teoretic și de a aproba experimental un curriculum de formare treptată a competențelor vocațional aplicative în rândul studentelor Facultății de Geografie, în cadrul cursului „Turism activ”, ținându-se cont de particularitățile activității profesionale a lucrătorilor din domeniul turismului și care vizează creșterea eficacității procesului de studii în domeniul educației fizice.

În conformitate cu obiectul, subiectul și scopul studiului, au fost formulate și rezolvate următoarele sarcini:1. Studierea stării problemei formării competențelor profesional-aplicative în rândul studentelor cu profil de formare „Turism”, în procesul de educație fizică neprofesională la universitate; 2. Evaluarea nivelului de competențe profesional-aplicative în rândul studentelor cu profilul de formare „Turism”, în procesul de educație fizică neprofesională la universitate; 3. Determinarea conținutului educațional al culturii fizice, metodelor și condițiilor pedagogice, care vizează formarea competențelor profesional-aplicative la studente; 4. Elaborarea teoretică și fundamentarea experimentală a curriculumului pentru formarea etapă cu etapă a competențelor profesional-aplicative în rândul studentelor Facultății de Geografie în cadrul cursului „Turism activ”. Noutatea și originalitatea cercetării: constă în faptul că pentru prima dată la lucru: s-au stabilit calități fizice și personale semnificative profesional ale viitorilor specialiști în domeniul turismului activ, care au asigurat orientarea alegerii mijloacelor, metodelor și tehnicilor, în formarea competențelor aplicate profesional în rândul studenților Facultății de geografie.

Problema științifică de importanță majoră soluționată în cercetare: Teoretic, în cadrul cursului „Turism activ” a fost dezvoltat un curriculum de formare etapă cu etapă a competențelor profesional-aplicative în rândul studentelor de la Facultatea de Geografie, incluzând un algoritm de instrumente de evaluare și diagnostic pentru studiul nivelului de formare a competențelor profesional-aplicative și eficacitatea aplicării sale practice a fost confirmată experimental.

A fost dovedită oportunitatea aplicării ideologiei pe suportul pedagogic al pregătirii fizice profesionalaplicative, care vizează dezvoltarea calităților și competențelor de bază importante din punct de vedere profesional; dobândirea cunoștințelor și abilităților profesional-aplicative, în procesul educațional universitar.

Ipoteza cercetării. S-a presupus că la studentele Facultății de Geografie, profilul de formare „Turism”, calitatea procesului de educație fizică va crește, dacă se introduce un curriculum pentru formarea treptată a competențelor profesional-aplicative în cadrul cursului „Turism activ”, bazat pe determinanți interdependenți: – luarea în considerare a particularităților organizării educației fizice a studentelor Facultății de Geografie, profilul de pregătire „Turism”; – luarea în considerare a nivelului de influență a calităților fizice și personale, asigurarea eficacității activității profesionale a viitorului specialist la profilul turistic; – includerea în conținutul și structura programului experimental a algoritmului de instrumente de evaluare și diagnostic pentru studierea nivelului de formare a competențelor profesional-aplicative. Valoarea practică a lucrării constă în determinarea eficienței mijloacelor și metodelor de formare a competențelor profesional-aplicative în rândul studentelor Facultății de Geografie, profilul „Turism”, pentru implementarea conceptului de activitate profesională viitoare.

Analiza comparativ comparabilă a datelor obținute cu privire la dinamica nivelului de formare a competențelor profesional-aplicative în rândul studentelor Facultății de Geografie în cadrul cursului „Turism activ” permite asigurarea unui management eficient al dezvoltării unui viitor specialist de înaltă calificare profesională, pentru a-i realiza necesităţile lui, de a concretiza conținutul procesului educațional.

Curriculumul elaborat de formare treptată a competențelor profesional-aplicative ale viitorilor specialiști în domeniul turismului combină teoria și practica pregătirii fizice profesional-aplicative, dând un sens adecvat implementării procesului de formare treptată a competențelor profesional-aplicative la studentele Facultății de Geografie în cadrul cursului „Turism activ” prin dezvoltarea unei profesiograme și dezvăluirea semnificaţiei acțiunilor întreprinse în contextul viitoarei activităţi de muncă.

Implementarea rezultatelor: programul experimental a fost introdus în practica predării disciplinei „Cultură fizică” la Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol numită după T.G. Șevcenko.

Cuprins


1. Теоретикo-методологические основы и проблемы формирования профессионально-прикладной подготовки студентов в рамках направления «Туризм»
 • 1.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составная часть профессионального образования
 • 1.2. Содержание курса «Физическая культура» для студенток географического факультета
 • 1.3. Интегральный вектор физической культуры в формировании профессионально-прикладных компетенций у студенток направления «Туризм»
 • 1.4. Выводы к 1 главе

2. Организационно-методические основы и обоснование применения поэтапной программы в рамках курса «Активный туризм» для формирования профессионально-прикладных компетенций у студенток профиля «Туризм»
 • 2.1. Методы исследования
 • 2.2 Организация исследования
 • 2.3. Обоснование образовательных технологий по формированию профессионально-прикладных компетенций у студенток в рамках курса «Активный туризм»
 • 2.3.1. Санитарно-гигиенические, физиологические и психомоторные факторы, определяющие специфику деятельности специалиста
 • 2.3.2. Факторы, способствующие оптимизации процесса университетского физического воспитания будущих специалистов (мнения студенток и преподавателей)
 • 2.3.3. Факторы, обусловливающие специфику профессионально-прикладной физической культуры специалиста в области «Активный туризм.
 • 2.3.4. Разработки профессиограммы специалиста по «Активному туризму»
 • 2.4. Выводы ко 2 главе

3. Экспериментальное обоснование программы поэтапного формирования профессионально-прикладных компетенций у студенток в рамках курса «Активный туризм» и ее эффективность
 • 3.1. Теоретическое и методическое обоснование программы поэтапного формирования профессионально-прикладных компетенций у студенток в рамках курса «Активный туризм»
 • 3.2. Оценка исходного уровня сформированности профессионально -прикладных компетенций у студенток географического факультета в контексте непрофессионального физкультурного образования
 • 3.3. Экспериментальная проверка результативности программы поэтапного формирования профессионально-прикладных компетенций у студенток географического факультета в рамках курса «Активный туризм»
 • 3.4. Выводы к 3 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛИТЕРАТУРА Приложение1
Акт внедрения результатов
Декларация об ответственности
Сurriculum vitae 6