Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mecanisme juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în legislația Republicii Moldova


Autor: Creciun Ilie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Nicolae Roşca
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română
Adobe PDF document0.42 Mb / în engleză

Teza

CZU 47.776:340.134(478)(043)

Adobe PDF document 1.85 Mb / în română
237 pagini


Cuvinte Cheie

concurență, acord anticoncurențial, întreprindere, asociație de întreprinderi, practică concertată, cartel, combatere, răspundere, amendă, politica de clemență

Adnotare

Susținerea va avea loc în format mixt. Detalii de conexiune online:
https://us05web.zoom.us/j/4640681435?pwd=Qzltb3daSXRFcGkxQ3pmYndHQXdpQT09

Teză de doctor în drept. Școala doctorală de științe juridice a Universității de Stat din Moldova. Chișinău, 2021.

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 281 de titluri, 2 anexe, 212 pagini de text de bază. Rezultatele obținute se conțin în 15 publicații științifice.

Domeniul de studiu: dreptul afacerilor și dreptul concurenței referitor la mecanismele juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței.

Scopul lucrării: analiza esenței mecanismelor juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în legislația Republicii Moldova, evidențierea și caracterizarea componentelor fiecărui mecanism, precum și determinarea particularităților aplicării acestor mecanisme juridice. Obiectivele lucrării: conceptualizarea acordurilor anticoncurențiale și a formelor de realizare a acestora; fundamentarea științifică a mecanismelor de combaterea a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței; modelarea teoretică de aplicare a mecanismelor de combaterea a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în practică; elaborarea concluziilor și propunerilor.

Noutatea și originalitatea științifică: teza abordează în complex acordurile anticoncurențiale și mecanismele juridice de combatere a acestora. Analiza detaliată și aprofundată a conținutului normelor juridice din ramurile de drept al concurenței, civil și penal a permis identificarea și caracterizarea mecanismelor juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale, precum și înaintarea recomandărilor de îmbunătățire a legislației.

Semnificația teoretică: acumularea unui vast material teoretic și practic care elucidează în profunzime înțelesul acordurilor anticoncurențiale și a mecanismelor juridice de combatere a acestora prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării: concluziile, propunerile de lege ferenda și sugestiile relevate pot fi utilizate în procesul perfecționării legislației în vigoare, eficientizării activității autorităților publice implicate în aplicarea mecanismelor de combaterea a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței, precum și în activitatea științifico-didactică.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL MECANISMELOR JURIDICE DE COMBATERE A ACORDURILOR ANTICONCURENȚIALE ȘI PROTECȚIE A CONCURENȚEI
 • 1.1. Analiza situației cercetărilor științifice din domeniul mecanismelor juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței
 • 1.2. Identificarea problemei științifice și formularea obiectivelor de cercetare
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND REGLEMENTAREA JURIDICĂ A ÎNTREPRINDERII ȘI A ACORDURILOR ANTICONCURENȚIALE
 • 2.1. Întreprinderea ca subiect tipic al dreptului concurenței
 • 2.2. Natura juridică și tipurile acordurilor anticoncurențiale 5
 • 2.2.1. Aspecte introductive privind natura juridică a acordurilor anticoncurențiale
 • 2.2.2. Acorduri
 • 2.2.3. Decizii ale asociațiilor de întreprinderi
 • 2.2.4. Practici concertate
 • 2.3. Scurtă evoluție a reglementărilor din domeniul acordurilor anticoncurențiale, în general, și a mecanismelor juridice de combatere a acestora, în special
 • 2.3.1. Roma antică
 • 2.3.2. Statele de pe continentul european în Evul Mediu
 • 2.3.3. Statele Unite ale Americii
 • 2.3.4. Statele de pe continentul european în perioada modernă
 • 2.3.5. Uniunea Europeană
 • 2.3.6. Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. MECANISME DE COMBATERE A ACORDURILOR ANTICONCURENȚIALE ȘI PROTECȚIE A CONCURENȚEI ÎN LEGISLAȚIA CIVILĂ
 • 3.1. Interzicerea acordurilor anticoncurențiale prin prisma limitării libertății contractuale
 • 3.2. Nulitatea acordurilor anticoncurențiale și consecințele acesteia
 • 3.2.1. Aplicarea instituției nulității actelor juridice civile în privința acordurilor anticoncurențiale .
 • 3.2.2. Constatarea nulității acordurilor anticoncurențiale
 • 3.2.3. Efectele nulității absolute a acordurilor anticoncurențiale
 • 3.3. Răspunderea civilă delictuală pentru încheierea și punerea în aplicare a acordurilor anticoncurențiale
 • 3.3.1. Sancționarea participanților la acordurile anticoncurențiale prin tragerea la răspunderea civilă delictuală
 • 3.3.2. Fapta ilicită
 • 3.3.3. Prejudiciul
 • 3.3.4. Legătura cauzală
 • 3.3.5. Vinovăția
 • 3.3.6. Efectele răspunderii
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. MECANISME DE COMBATERE A ACORDURILOR ANTICONCURENȚIALE ȘI PROTECȚIE A CONCURENȚEI ÎN LEGISLAȚIA CONCURENȚIALĂ
 • 4.1. Combaterea acordurilor anticoncurențiale prin tragerea la răspunderea contravențională
 • 4.1.1. Noțiuni generale privind răspunderea reglementată de Legea concurenței
 • 4.1.2. Procedura de examinare a cauzelor anticoncurențiale de către Consiliul Concurenței
 • 4.1.3. Sancțiunile reglementate de Legea concurenței
 • 4.1.4. Practica națională
 • 4.2. Combaterea acordurilor anticoncurențiale prin tragerea la răspunderea penală
 • 4.3. Politica de clemență ca mecanism de combatere a acordurilor anticoncurențiale .
 • 4.3.1. Noțiunea clemenței și originea acesteia
 • 4.3.2. Politica de clemență în Republica Moldova ca mecanism de combatere a acordurilor anticoncurențiale
 • 4.3.3. Eficiența politicii de clemență
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4


CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI